[ad_1]

Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (нет: 2012/27) (14.12.2012 T. 28497 s. Р.Г.)

Министерство экономики:

Применение и текущая ситуация

Статья 1 - (1) Китай (CHC) menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 и 7315.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTIP) altında yer alan “Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı eşya için 23/5/2010 датированный 27589 опубликованный в Официальном бюллетене № 2010/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ с 1.200 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli Üretici Zimaş Zincir ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. söz konusu ticaret politikası önleminin çeşitli ülkeler üzerinden etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 нумерованный Kanun ile değişik 3577 нумерованный İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 датированный 99/13482 нумерованный İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (решение) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında правила (правила) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu madde

Статья 2 - (1) Soruşturma konusu madde, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 и 7315.19.00.00.00 GTİP’leri altında yer alan “Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı eşyadır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, Это не является обязательным.

Результаты, касающиеся нейтрализации мер

Статья 3 - (1) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Malezya ile Türkiye arasındaki seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir. Önlem öncesinde Malezya’dan ithalat yapılmamakta iken önlem sonrasında bu ülkeden yüksek miktarda ithalatın gerçekleştiği belirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Çin Tayvanı (Тайвань) ile Türkiye arasındaki seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir. Önlemden önceki dönemde Tayvan’ın toplam ithalat içerisinde önemli bir payı olmamasına rağmen önlemden sonra bu ülkeden yapılan ithalatın ciddi şekilde arttığı gözlenmiştir.

(3) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Güney Kore ile Türkiye arasındaki seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir. Önlemden sonra Güney Kore’den yapılan ithalatın artış gösterdiği belirlenmiştir. также, Güney Kore’de mukim ihracatçı firmalardan bazılarının ÇHC ile bağlantısının olduğu anlaşılmıştır.

(4) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Malezya, Tayvan ve Güney Kore üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Решения и действия

Статья 4 - (1) Yapılan inceleme sonucunda önleme tabi ürünün Malezya, Güney Kore ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanları hakkında İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, регулирование 38 дюймовый maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) исследование, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (штаб-квартира) tarafından yürütülecektir.

Анкетирование и сбор информации

Статья 5 - (1) Для того, чтобы предоставить информацию, необходимую для расследования, söz konusu maddenin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Министерство экономики партии, получающего вопросник уведомления можно загрузить с соответствующего раздела на веб-странице.

(2) С другой стороны,, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

Крайние сроки

Статья 6 - (1) время, чтобы ответить на вопросник, в том числе в период с даты отправки уведомления о расследовании отправленного 37 день. коммюнике 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 Они связаны по дням.

(2) Опросный кроме требуемой информации, Другая информация считается отношение к расследованию, Для того, чтобы рассмотреть документы и мнения, Указанная информация, документы и мнения, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 Штаб-квартира в течение дня должны быть доставлены в письменной форме.

(3) Это может повлиять на результаты исследования, утверждающих, другие заинтересованные стороны, (отечественные производители, импортеров, соответствующие профессиональные организации, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, Vb.) все виды информации и документов с их мнением по данному вопросу со дня опубликования настоящего коммюнике 37 должен информировать Генеральный директорат в письменной форме в течение нескольких дней.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 7 - (1) регулирование 26 го maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, положительный или отрицательный, Это будет по сравнению с текущими данными.

Временные меры должны быть приняты, ретроспективное применение налогов

Статья 8 - (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, Он может принять решение о применении временных мер в ходе расследования и точно измеряет обратную силу.

(2) Концепция не является исключением, и начала свою деятельность в осуществлении мер.

И адрес компетентного органа

Статья 9 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Министерство экономики

Главное управление импортом, İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA Tel: +90 (312) 204 77 76

факс: +90 (312) 212 87 65

Email: oek208@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 10 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 11 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 12 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]