[ad_1]

заявление : Kore Cumhuriyeti menşeli 3907.69.00.00.00 gtipli Poli(etilen tereftalat) ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi hk.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, “3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Diğerleri tanımlı eşya”nın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

Статья 2 - (1) Başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) İnceleme dönemi boyunca söz konusu ülkenin piyasa payı artmıştır.

(3) Kore Cumhuriyeti menşeli eşyanın ithal birim fiyatlarının inceleme döneminde yurt içi satış fiyatlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu görülmüştür.

(5) Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (HTTP://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından ulaşılabilmektedir.

решение

Статья 3 - (1) Совет по оценке в импортных гарантиях, başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 8/6/2004 датированный 25486 No. Regulation Официальный вестник опубликованных Импортные Гарантии (правила) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (исследование) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Проведение расследования

Статья 4 - (1) исследование, Проведенная Генеральной дирекции в рамках соответствующих положений Правил. Информация о расследовании, бельгийский, resmi olmayan görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Гарантии бюро

Sogutozu Mah. 2176. Sk. нет:63 06530 Çankaya/Ankara

телефон: (+90 312) 204 95 79 факс: (+90 312) 204 86 33

E-Ağ: HTTP://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

(2) Следственные «компании-резиденты в Турции, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", Официальные мнения Министерства ответов на вопросники решения своего собственного официальный PEP PEP посылает по адресу, расположенный ниже.

PEP Министерство экономики Адрес: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Следственная «на базе фирмы за рубежом, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-mail adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS E-mail Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

Заинтересованные стороны

Статья 5 - (1) 6 ncı maddede belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (тридцать) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “İlgili Taraf” olarak kabul edilirler.

Анкетирование, Мнения и информация, представленная

Статья 6 - (1) На веб-сайте Министерства опросных о расследовании (HTTP://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) Заинтересованные стороны Вопросник, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. установление контакта с DG, как заполнить анкету о состоянии сторон.

(3) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(4) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Остальные заинтересованные стороны

Статья 7 - (1) Заинтересованные стороны, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Другие объявления относительно даты и места проведения исследования будет заседание общественного слушания, которые будут проводиться по запросу 6 ncı maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

конфиденциальность

Статья 8 - (1) Информация, представленная сторонами в ходе расследования Правил 6 го в соответствии с положениями, изложенными в статье, считаются конфиденциальными.

Упущение информации или неправильной информации дать

Статья 9 - (1) регулирование 4 В-третьих в соответствии со статьей, на любой стадии расследования Главного управления запрашиваемой информации не может быть получена в течение установленного времени или затрудненное исследование в понимание того, что данное исследование производится на основе данных. Главное управление информации, представленной соответствующими, если определено, что такая информация не считается некорректным.

Продолжительность исследования

Статья 10 - (1) исследование, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

сила

Статья 11 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 12 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]