[ad_1]

06/04/2017 датированный 30030 Официальный вестник

сфера

Статья 1 - (1) Министерство экономики (министерство) Главное управление импортом (штаб-квартира) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (HTTP://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

*Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

Ön inceleme

Статья 2 - (1) İnceleme konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) Yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

(3) İnceleme konusu eşyanın ithalatına karşı önlem uygulanmasında bir gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.

решение

Статья 3 - (1) Совет по оценке в импортных гарантиях, inceleme konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 датированный 25486 No. Regulation Официальный вестник опубликованных Импортные Гарантии (правила) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (исследование) açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “kilogram başına 0,50 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Проведение расследования

Статья 4 - (1) исследование, Проведенная Генеральной дирекции в рамках соответствующих положений Правил. Вся переписка по вопросам расследования сделано властями перечисленных ниже.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Гарантии бюро

Sogutozu Mah. 2176. Sk. нет:63 06530 Çankaya/Ankara

телефон: (+90 312) 204 99 42 факс: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: HTTP://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

Заинтересованные стороны

Статья 5 - (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

Статья 6 - (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere HTTP://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(3) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Остальные заинтересованные стороны

Статья 7 - (1) Заинтересованные стороны, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Другие объявления относительно даты и места проведения исследования будет заседание общественного слушания, которые будут проводиться по запросу 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

конфиденциальность

Статья 8 - (1) Информация, представленная сторонами в ходе расследования Правил 6 го в соответствии с положениями, изложенными в статье, считаются конфиденциальными.

Упущение информации или неправильной информации дать

Статья 9 - (1) регулирование 4 В-третьих в соответствии со статьей, на любой стадии расследования Главного управления запрашиваемой информации не может быть получена в течение установленного времени или затрудненное исследование в понимание того, что данное исследование производится на основе данных. Главное управление информации, представленной соответствующими, если определено, что такая информация не считается некорректным.

Продолжительность исследования

Статья 10 - (1) исследование, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

сила

Статья 11 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 12 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]