[ad_1]

заявление : 3907.61.00.00.00 gtip unda yer alan Polietilen Tereftalat (PET) ithalatında 2017/10972 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (нет: 2018/1) (16.01.2018 T. 30303 s. Р.Г.)

Министерство экономики:

сфера

Статья 1 - (1) это Коммюнике, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 датированный 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 ton olarak belirlenmiştir. но, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 tonu geçemez.

процедуры и принципы применения

Статья 2 - (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Министерство экономики (министерство) internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-imza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 датированный 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Коммюнике No.: 2017/3)” çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0957-Лицензия на импорт (Защита на основе страны)», Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

(5) Это точность заявления, сделанное в соответствии с Коммюнике и рассмотреть связанной с импортируемыми товарами или министерство уполномочено. озабоченность в тех случаях, когда расхождения в информации и документах, представленной в заявке не соответствует спросу, пока расхождение не решенным заявитель. министерство, если это будет сочтено необходимым, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Распределение тарифных квот

Статья 3 - (1) Тарифные квоты, 14/4/2010 датированный 2010/339 Совет Министров от от импорта был введен постановлением резолюции о квоте и администрации по тарифам выделенной 4 Статья в соответствии, Распределенные по способу в соответствии с первым пришел-первым порядком применения.

(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 200 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80’inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

Статья 4 - (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Единая система Window) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 В поле с номером «Справочный номер сертификата» и «Дата документа» объявлена ​​в области.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (пять) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. В противном случае, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, Срок действия необходимо вернуться в министерство после истечения.

(6) İthal lisansı devredilemez.

сила

Статья 5 - (1) это Коммюнике 8/11/2017 дата вступления в силу с датой публикации в силе.

исполнительный

Статья 6 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

  • Я 1 – İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
  • EK-2 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

I-1

ИМПОРТ ФОРМА ЛИЦЕНЗИИ ПРИМЕНЕНИЯ
история: .... / ... / ....
T.C.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
(Главное управление импортом)
2180 хам. нет: 63 06520 АНКАРА Sogutozu

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2018/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. Информация, содержащаяся в данном заявлении, является правильной, что, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, Bakanlık yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, ithal lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Информация и тем самым требуется.

İmza-Kaşe
Adı Soyadı – Unvan

BAŞVURU SAYISI:
ИМПОРТЕР ИНФОРМАЦИЯ
Firma Unvanı:
Vergi No/TC No: Электронная почта:
Firma Türü: Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı; Sanayici-Eşyanın Üreticisi; Geneleksel İthalatçı; Yeni İthalatçı; другой PEP Адрес
адрес:
Telefon Numarası Ankara İrtibat Tel факс
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi Miktarı (Gelir/Kurumlar) ……………..,…….TL ……………………….TL
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ (İthalatçıdan Farklı ise)
Ad Soyad / Unvanı:
Vergi Numarası: T.C. идентификационный номер:
адрес: Эл. почта:
Telefon Numarası: факс:
ПОСТАВЩИК ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИИ СТРАНЫ
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
адрес: страна:
Telefon Numarası: факс:
Эл. почта: веб-сайт:
YURTDIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Üreticiden Farklı ise)
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
адрес: страна:
Telefon Numarası: факс:
Электронная почта: веб-сайт:
Импортные товары в области информационных
GTIP (12’li):
описание:
Eşyanın Kullanım Amacı:
Страна происхождения: Sevk Ülkesi: Teslim Şekli ( ФОБ, СИФ, другой):
количество (Кг): FOB Değeri: Birim Fiyat CIF/(Кг):
количество (номер): СИФ: Birim Fiyat CIF/(номер):


I-2

Прилагаемые ИМПОРТИРОВАТЬ ЗАЯВКУ ЛИЦЕНЗИОННОЙ

1- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. имеющая различные удельные цены в проформе или коммерческих продуктах, показаны как отдельные элементы. Продукт, описывающий четкое определение каждой позиции счета-фактуры, цена единицы FOB, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (брутто и нетто кг) показаны отдельно. страховые и транспортные расходы по счетам, выставленным в соответствии с поставки CIF также указывается.

2- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 er adet fotokopisi (Sadece fiziki başvurularda istenir.)

3- Fiziki olarak düzenlenmiş ise daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı.

[ad_2]