T.C.

ДОХОДЫ УПРАВЛЕНИЕ

СТАМБУЛ НАЛОГОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

(Налогоплательщик Услуги Дирекция налога на добавленную стоимость группы)

09.03.2017

номер : 39044742-130[фитр]-68333

тема : 2933.71.00.00.00 г. T. Я. п. numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli
hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2933.71.00.00.00 Таможенный тариф Статистика вакансии (GTIP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırılan hammaddenin naylon iplik imalatında kullanılmak üzere ithalatının gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (КДВ) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

КДВ ставки, 3065 Количество налога на добавленную стоимость Закон 28 Опубликовано на авторитете данной статьей 2007/13033 Кабинет Решение № прикрепление (я) Расположенный пронумерованный список для поставки и обслуживания % 1, (II) Расположенный пронумерованный список для поставки и обслуживания % 8, Для операций, подлежащих налогообложению, не включаются в этот список % 18 Он был идентифицирован как.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırasında, “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)” hükmüne yer verilmiştir.

С другой стороны, Турецкий таможенный тариф (TGTC)«s 29 uncu faslında “Organik Kimyasallar” tanımlanmış, bu fasla ait 29.33 tarife pozisyonunda “Sadece azotlu heterosiklik bileşikler” sıralanmış ve 2933.71.00.00.00 GTİP numarasında ise “Epsilon kaprolaktam (6-hekzanelaktam)” sayılmıştır.

но, 2933.71.00.00.00 Таможенный тариф Статистика вакансии (GTIP) numarasında sınıflandırıldığı ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırıldığı ifade edilen ürünün, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Соответственно,, söz konusu ürünün ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Я прошу, чтобы информация.

(*) Это фитр 213 No. Налоговое право дано на основании 413.madde.

(**) экспертиза, Несмотря на то, что решения или урегулирования, если ложную информацию в отношении этого вопроса это решение является недействительным.

(***) В случае, если ваш запрос был назначен принять меры в соответствии с этими решениями, Если эти действия, таким образом, требуют налога, взимаемого, резанием налоги будут взиматься штрафы и просроченные проценты не начисляются по налогу.