[ad_1]

заявление : 3907.69.00.00.00 Полиэтилентерефталат классифицирован в тарифном импорте товаров, произведенных в Республике Кореи 2 (в) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Количество решений: 258)

Количество решений: 262

Ekli “Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16, 22 и 55 inci maddeleri ve 2/2/1984 датированный 2976 sayılı Kanun hükümleri ile 26/1/1995 датированный 4067 Было принято решение, в соответствии с положениями Закона No..

30 октября 2018

KORE CUMHURİYETİ MENŞELİ POLİETİLEN TEREFTALAT İTHALATINDAKORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

сфера

Статья 1- (1) это решение, 23/2/2018 датированный 30341 Коммюнике по импорту гарантий опубликовано в официальном бюллетене (Коммюнике No.: 2018/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 датированный 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar, 8/6/2004 датированный 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Kore Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

Статья 2- (1) 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (в) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

G.T.İ.P. EŞYANIN дешево MENŞE ÜLKE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (СИФ %)
3907.69.00.00.00 другие Kore Cumhuriyeti 1. Dönem* 2. Dönem*
% 6,5 %6

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

Статья 3- (1) Дополнительные финансовые обязательства, таможенные органы, Таможенные пошлины взыскиваются отдельно от других финансовых обязательств и отражаются как доходы, полученных в импорте и общий бюджет.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Другое законодательство

Статья 4- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, начислена, поручено, возвращены, и соблюдать процедуры и положения, касающиеся формы для подключения залога, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, начисление, коллекция, возвращение, применяется также в последующей деятельности и подключение к обеспеченным сделкам.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

сила

Статья 5 - (1) Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 6 -
(1) Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.

[ad_2]