заявление : 2017/10111 saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinde bildirilen öncelikli yatırım konularına Lisanslı Depoculuk Yatırımları ve Nükleer Enerji Santrali eklenmiş ve aynı Kararın Alt Bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18. статья 2017/9917 sayılı Karar ile eklenen 4 ncü fıkranın geçerlik tarihi de 22.11.2016 olarak belirlenmişitr.

Количество решений : 2017/10111

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 21/4/2017 датированный 44943 No. труды по, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 25/10/1984 датированный 3065 Закон № 13 üncü ve geçici 30 Unc, 29/6/2001 датированный 4706 Дополнительный закон № 3 третий, 31/5/2006 датированный 5510 Дополнительный закон № 2 го, 3/6/2011 датированный 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 го 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 датированный 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/2017 Он согласился на.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Статья 1- 15/6/2012 датированный 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

s) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

Статья 2- 13/2/2017 датированный 2017/9917 нумерованный Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 7 – Bu Kararın 2 статья 22/11/2016 Поскольку дата публикации действительная, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Статья 3- Это решение 2 статья 22/2/2017 Поскольку дата публикации действительная, Вступает в силу на дату публикации других веществ.

Статья 4- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

Министры опубликованы в Официальном бюллетене Декрета
исторический подсчитывать
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
исторический подсчитывать
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987