Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) Cam Elyaf A.Ş.: Cam Elyaf Sanayii A.Ş.’yi,

с) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

ç) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

d) комитет: Недобросовестная конкуренция в Совете Imports Оценка,

е) Египет: Mısır Arap Cumhuriyetini,

е) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф,

г) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

г) правила: 30/10/1999 датированный 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

час) юд: Отечественное производство,

экспресс.

Başvuru konusu ürün

Статья 4 - (1) Başvuru konusu ürün, “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri”dir.

(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, регулирование 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Cam Elyaf A.Ş. firmasının Yönetmeliğin 18 Статья в соответствии, tek yerli üretici olarak yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. В связи с этим,, Cam Elyaf A.Ş. firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası

Статья 6 - (1) Normal değerin tespitinde Mısır’da geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. YÜD tarafından 2016 yılı için başvuru konusu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, наполнители, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderleri, satış ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespiti için, 2016 yılına ait TÜİK verileri kullanılarak, başvuru konusu ürünün Mısır’dan ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatı, harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında, karşılaştırılmış olup başvuruya konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu görülmüştür.

Maddi zarar/zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

Статья 7 - (1) регулирование 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/zarar tehdidi iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar bazlı seyri, söz konusu ithalatın pazar payı ve YÜD’ün yurt içi satış fiyatları üzerindeki etkisi, şikâyet konusu ülkenin ilgili ürüne ilişkin üretim kapasitesi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu ve soruşturma konusu ürünün stoklarındaki değişim değerlendirilmiştir.

(2) Bu dönemde Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının genel ithalat birim fiyatlarının oldukça altında olduğu belirlenmiştir.

(3) 2014-2016 yılları arasında söz konusu ürünün tüketiminin artmasıyla birlikte Mısır menşeli ithalatın pazar payının da önemli oranda yükseldiği, tek yerli üretici olan YÜD’ün aldığı pazar payının ise düştüğü anlaşılmaktadır. YÜD’ün büyüyen yurt içi piyasadan pay alamadığı aksine pazar kaybına uğradığı tespit edilmiştir.

(4) Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının YÜD iç piyasa satış fiyatlarını 2014-2016 yıllarında kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(5) 2014-2016 döneminde YÜD’ün yurt içi satış, sınai maliyet ve ticari maliyet gibi ekonomik göstergelerinin yatay seyrettiği; üretim, ihracat miktarı, istihdam ve kapasite gibi ekonomik göstergelerinde ise bozulmalar yaşandığı görülmüştür.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Mısır menşeli ithalatın YÜD üzerinde maddi zarar/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Решения и действия

Статья 8 - (1) регулирование 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, Понятно, что есть документы и свидетельства, Kurul tarafından Mısır menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) исследование, Проведенный Главное управление.

Анкетирование и сбор информации

Статья 9 - (1) После расследования, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde bulunulur.

(2) уведомление, Уведомление об открытии расследования, неконфиденциальное резюме заявки и анкет, получает доступ к информации по вопросам.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(5) Заинтересованные стороны, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, Другая информация считается отношение к расследованию, документы и мнения, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 10 Агент может предложить в течение времени, указанного в абзаце втором статьи.

(6) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, ассоциации потребителей, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi), görüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, номера телефона и факса обозначаются.

(8) Положение во время следствия 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 10 - (1) 9 время, чтобы ответить на вопросник для всех заинтересованных сторон, как указано в первом абзаце статьи отослал положения уведомления, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, Ответ на свое мнение о расследовании и опросников будет начинаться с даты публикации настоящего коммюнике 37 Могу предложить дни.

(3) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты 9 другие стороны, охватываемые статьей шестого пункта, их мнение по поводу расследования с тем, чтобы повлиять на ход следствия со дня опубликования настоящего коммюнике может предложить в процессе расследования.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 11 - (1) регулирование 26 ncı maddesi çerçevesinde, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

Статья 12 - (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, Он может принять решение о применении временных мер в ходе расследования и точно измеряет обратную силу.

(2) Концепция не является исключением, и начала свою деятельность в осуществлении мер.

И адрес компетентного органа

Статья 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Демпинг и Субсидия Департамент исследований

Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. нет:63

Çankaya/Ankara

факс:+90 312 204 8633

Электронная почта: dms268@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 14 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 15 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 16 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.