[ad_1]

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Количество решений: 2017/10973

26.11.2017 дата и 30252 Нет. Р.Г..

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Министерство экономики 17/8/2017 датированный 86578 No. труды по, 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 27/6/1963 датированный 261 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 80, 111, 115, 121 го 637 Декрет-закон № 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 датированный 2976 В соответствии с положениями Закона No., Совет Министров 11/9/2017 Он согласился на.

Статья 1- 17/1/2005 датированный 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (б) и (с) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«А) Компании, имеющие авторизованный сертификат обязательного сертификата или как минимум любой год в течение двух календарных лет до даты подачи документа / разрешения 25 (двадцать пять) В импорте, который будет осуществляться в рамках разрешения на внутреннюю переработку / разрешения на внутреннюю переработку фирм-производителей с сертифицированным статусом, которые экспортировали миллион долларов США., 1% налога с этого импорта за два года,

 1. б) Любой год в течение двух календарных лет до даты подачи документа / разрешения 5 (пять) Миллион долларов (эта сумма включена) с 25 (двадцать пять) В импорте, который будет осуществляться в рамках разрешения на внутреннюю переработку / разрешения на внутреннюю переработку фирм-производителей с сертифицированным статусом, которые экспортируют в сумме, составляющей миллион долларов США., 5% налога с этого импорта за два года,
 2. с) При импорте в рамках сертификата авторизации внутренней обработки / лицензии на внутреннюю обработку компаний, имеющих сертификат статуса утвержденного лица., 10% налога с этого импорта,»

Статья 2- То же самое решение 19 uncu maddesinin dördüncü, dokuzuncu, onbirinci, onbeşinci ve onaltıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, оригинальная обработанная продукция и / или импортированная в течение срока действия документа / разрешения, Реализация мер торговой политики, обнаружение товаров на месте таможенной администрацией (без ущерба для положений таможенного законодательства, касающихся проверки товаров, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) и (б) за исключением товаров компаний, имеющих условия, перечисленные в), Обеспечение завершения других операций, в том числе технических регламентов и законодательства о стандартизации во внешней торговле, предусмотренных для ввоза товаров и взимания налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством. 4458 Из Таможенного закона № 114 С первым абзацем третьей статьи 207 Может поступать в свободное обращение согласно положениям статьи.. В этом случае экспорт, соответствующий товарам свободного обращения, не запрашивается.

“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin 6 ncı madde hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. В этом случае,, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlık bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.”

“İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili Bakanlık bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma işleminin Bakanlık bölge müdürlüğünce/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin 22 nci madde çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. В связи с этим,, yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.”

“İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, министерство (Главное управление экспорта)/Министерство таможни и торговли (Таможенные и торговые региональные отделения) Согласно соответствующему мнению, его можно забрать из-за существенной ошибки, допущенной генеральными секретариатами государственных учреждений и организаций и ассоциаций экспортеров, или из-за возврата обработанного продукта, экспортированного в соответствии с документом / разрешением, по любой причине.. В связи с этим,, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu maddede belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. также, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.”

“Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, с даты уведомления о закрытии счета обязательства, уведомленного им. 1 (bir) Министерство в течение нескольких месяцев (Главное управление экспорта) может подать апелляцию в письменном виде. Для санкций за разрешения на внутреннюю обработку,, 4458 Из Таможенного закона № 242 Апелляция может быть подана в соответствии со статьей n.. Вся информация и документы, подтверждающие возражение, представлены в заявке на возражение.. Если возражение обосновано, процесс закрытия обязательств министерством (Главное управление экспорта)/Министерством таможни и торговли (Таможенные и торговые региональные отделения) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”

Статья 3- То же самое решение 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19 uncu maddenin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, если вторично обработанный продукт не экспортируется, налог, рассчитанный на основе обменного курса и налоговой ставки на дату регистрации декларации о вхождении в свободный оборот вторичного переработанного продукта, пропорционально курсу обмена и налогу на дату регистрации декларации импортируемых товаров или вывозимой части первоначально обработанного продукта., Требуется удостовериться, что оно хранится в соответствующей таможне.. В противном случае, 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.’’

Статья 4- То же самое решение 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 22- Меры обработки Внутрь, внутренняя переработка режим и документы / стоп тех, кто выполняет в соответствии с принципами и условиями;

 1. a) Система условного освобождения и может быть импортирована или вывезена с таможенной территории Турции при экспорте из зоны, свободной от налогообложения, при импорте товаров, которые не были выполнены,
 2. б) Şanlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, с момента истечения срока действия документа / разрешительного периода 3 (три) Неспособность продать в другую страну в течение месяца, Сертификат инвестиционного стимулирования или другой документ / разрешающий импорт на таможенной территории Турции, не используется при строительстве объектов, расположенных в свободных зонах, техника-оборудование на объектах, расположенных в свободных зонах, не используются в качестве светильников или их частей, не доставлять компаниям, занимающимся судостроением, в свободные зоны для использования в судостроении, не продавать в свободные магазины за пределами таможенной линии из свободных зон или приземляться из свободных зон, если он не доставлен морским и воздушным транспортом в виде пакета с едой, Налог не взимается в течение этого объема импорта,
 3. с) В случае, если обнаружено, что объем импорта превышает разрешенную сумму в объеме документа / разрешения на этапе закрытия сертификата / разрешения на экспорт, налог на импорт, соответствующий этому разделу,

ç) CIF сумма импорта рабочего материала, ввозимого по документу / разрешению, от реализованной суммы выдачи ФОБ %2 (в документах, содержащих природные камни и обязательства по экспорту драгоценных металлов и камней %10)Если больше чем, налог на импорт, соответствующий части, превышающей этот коэффициент,

 1. d) CIF объем импорта неизмененных товаров, ввозимых в рамках документа / разрешения, от реализованной суммы выдачи ФОБ %1 ‘inden fazla olması halinde, налог на импорт, соответствующий части, превышающей этот коэффициент,
 2. е) В рамках документа / разрешения, выданного в рамках системы возмещения, странам-членам Европейского сообщества, сопровождаемым свидетельством о перемещении A.TR, или государствам-членам Европейского сообщества, сопровождаемым документами, подтверждающими происхождение., В страны, являющиеся участниками общеевропейской кумуляции происхождения, Налог на товары, ввозимые для экспорта в страны, являющиеся участниками общеевропейско-средиземноморского происхождения, или в страну, чье Соглашение о свободной торговле было подписано, но не вывезено в установленный срок,
 3. е) В случае отзыва лицензии на внутреннюю обработку / лицензии на внутреннюю обработку, налог, если таковой имеется, в рамках документа / разрешения,
 4. г) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eşyanın ithalinde alınmayan vergi,

По состоянию на дату импортировано 4458 Таможенный закон № 6183 В соответствии с Законом о сборе порядке общественных дебиторов взимается. также, Со временем для экспорта и импорта товаров, которые не были выполнены 4458 Из Таможенного закона № 238 Применяется в санкциях в рамках предоставления жемчуга..

Налог на вторично переработанный продукт 20 nci madde kapsamında ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, налог начисляется на сам вторичный продукт переработки 6183 В соответствии с Законом о сборе порядке общественных дебиторов взимается. также, для самого вторичного обработанного продукта 4458 Из Таможенного закона № 238 Обработка производится в рамках жемчужного изделия.

Если требуется, чтобы товары, на которые уплачивались налоги и пени в рамках положений первого и второго абзацев, подпадали под режим свободного передвижения., Для осуществления мер торговой политики и для импорта товаров необходимо выполнить другие процедуры, включая технические регламенты и законодательство о стандартизации во внешней торговле.. В противном случае, этот предмет должен быть одобрен таможенной процедурой или использоваться вне режима свободного обращения.

также,

 1. a) За исключением случаев, перечисленных в первом и втором абзаце, при условии, что импортируемые товары экспортируются как обработанные продукты,, В случае несоблюдения условий, определенных Министерством / Министерством таможни,
 2. б) За исключением случаев, когда курс использования иностранной валюты не будет запрашиваться, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, от имени компании, имеющей сертификат / разрешение (в том числе добавление этой фирмы в документ другой компании в качестве субпроизводителя) в пределах объема документов / разрешений, выданных и подлежащих выдаче, С даты утверждения Министерством 6 Скидка не применяется в течение месяца. Ставка обеспечения для последующих нарушений компаний в соответствии с настоящим пунктом, С даты утверждения Министерством суммы налога, возникающего с импорта 2 (в) Увеличение до нескольких.

Включено в обработку разрешений / обработку разрешений в контексте включения товаров, ввозимых на таможенную территорию Турции, сертификат / разрешение по истечении срока 1 (bir) Завершение процедур, требуемых режимом в течение месяца, если он выдан или подлежит одобренной таможне сделке или использованию, эти транзакции оцениваются в рамках документа / разрешения, но 4458 Из Таможенного закона № 241 В рамках третьего абзаца статьи взимается двукратный штраф за нарушение.. Включено в обработку разрешений / обработку разрешений в контексте включения товаров, ввозимых на таможенную территорию Турции, сертификат / разрешение по истечении срока 2 (в) Завершение процедур, требуемых режимом в течение месяца, если он выдан или подлежит одобренной таможне сделке или использованию, эти транзакции оцениваются в рамках документа / разрешения, но 4458 Из Таможенного закона № 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.”

Статья 5- То же самое решение 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 23- Инспекционные подразделения других государственных учреждений и организаций и экспертиза Министерства и Министерства Таможни и Торговли, в результате аудита и расследования, если таможенная декларация или документы вложения признаны фальшивыми или подделаны или не соответствуют действительности; bu beyannamenin veya beyanname eki belgelerin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve bu beyanname ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında değerlendirmeye alınmaz.

В таможенной декларации, зарегистрированной в этой таможенной декларации, определение указано в объеме выданных документов / разрешений и будет выдано от имени компании, имеющей разрешение на внутреннюю переработку, и / или от имени компании-экспортера-посредника. (Главное управление экспорта) После передачи министерство (Главное управление экспорта) с даты утверждения 1 (bir) во всех импортных операциях, которые будут совершаться в течение года (включая включение этих фирм в качестве субпроизводителей в документ другой фирмы после даты указанного определения.), 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, скидка не применяется. также; инструмент экспортер, от налога, не взимаемого при ввозе товаров, используемых при производстве товара, подлежащего декларированию., несет ответственность совместно и в отдельности с компанией, имеющей сертификат / разрешение.

но, при условии, что подделка таможенной декларации и прилагаемых к ней документов не произведена фирмой, имеющей документ / разрешение, с окончательным решением суда., в случае, если установлено, что эта сделка не дает компании никакой выгоды в рамках режима внутренней переработки и что экспорт является реальным., положение первого абзаца не применяется.

Налог на импортируемые товары, которые признаны не экспортируемыми, в рамках таможенной декларации, которая была определена как не отражающая правду из-за использования меньшего количества импортируемых товаров, чем обещанного товара в экспортируемом товаре., 22 nci madde hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. В этом случае, первый абзац этой статьи не применяется.

Инспекционные подразделения других государственных учреждений и организаций и экспертиза Министерства и Министерства Таможни и Торговли, в результате аудита и расследования, В соответствии с режимом внутренней переработки, если установлено, что импортируемые товары, которые компания или ее субпроизводители должны иметь в своих запасах, не являются продуктами переработки или товарами, которых нет на складе, поскольку они импортируются. 22 nci madde hükümleri uygulanır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. также, После определения, указанного в объеме документов / разрешений, выданных и подлежащих выдаче от имени владельца этого документа / разрешения. 1 (bir) во всех импортных операциях, которые будут совершаться в течение года (включая добавление этой компании в качестве субпроизводителя к документу другой компании после даты указанного определения.), 6 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, скидка не применяется.

В случаях, когда права, указанные в этой статье, признаны неправомерными, дополнительное время не предоставляется соответствующему документу / разрешению ».

Статья 6- То же самое решение 26 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Министерство обработки разрешительного документа включает обязательство вернуть или отменить выключение (Главное управление экспорта); Министерство Таможни и Торговли, если разрешение на внутреннюю обработку должно забрать завершение или отмену обязательства (Таможенные и торговые региональные отделения) уполномочено. Обязательства ОТВЕРНИТЕ или отмены принятого документа / разрешения, если закрытие экспортных обязательств; Документ / санкции должны быть реализованы в рамках соглашения еще не было разрешено коллекции (и основной общественной дебиторской задолженности / или не были предъявлены обвинения в Feria) По залога в связи с таможенными органами, полученные в ходе частей держателя импорта документа / разрешения будут возвращены компании, но документ / разрешение было применено и сумма была собрана ранее на сферу санкций (и основной общественной дебиторской задолженности / или штраф в Feria) после завершения работы обязательств, связанный держатель документа / разрешения не будет возвращена компании. также; iptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (шесть) во всех импортных сделках за месяц (включая разрешение на внутреннюю переработку этих фирм, добавление этой фирмы в качестве субпроизводителя к документу другой фирмы после ухода этой фирмы), скидка не применяется.

министерство, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler ile Bakanlıkça belirlenecek kriterleri yerine getiren diğer kişiler için dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla tebliğ, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.”

Статья 7- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‘‘GEÇİCİ MADDE 22- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (Включая документы / разрешения, чьи счета обязательств были закрыты, но чьи санкции не собраны);

 1. a) В случае нарушения обязательств, связанных со вторично обработанным продуктом, 22 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.
 2. б) В случае импорта больше суммы, зарегистрированной в документе / треке, Без ущерба для определения того, что импортируемые товары экспортируются как обработанные продукты, и других условий, связанных с закрытием экспортного обязательства., документ / разрешение на экспортное обязательство закрыто без применения санкций.
 3. с) В случае, если невозможно доказать, что условия, установленные Министерством / Министерством таможни и торговли, выполнены в отношении использования импортируемого продукта в экспортируемом обработанном продукте., экспортные обязательства документов / разрешений, 22 Первый абзац статьи (г) Закрыто путем совершения сделки в рамках. также, Со временем для экспорта и импорта товаров, которые не были выполнены 4458 Из Таможенного закона № 238 Применяется в санкциях в рамках предоставления жемчуга..

ç) 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan haller dışında Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartların ihlali halinde, при условии, что импортируемые товары экспортируются как обработанные продукты, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

 1. d) İthal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.
 2. е) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi veya beyanname eki belgeler hakkında 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.”

Статья 8- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Статья 9- Это решение должно быть исполнено министром экономики.

[ad_2]