Количество решений : 2017/10106

31/1/2017 датированный 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 датированный 50162 No. труды по, 3065 Количество налога на добавленную стоимость Закон 28 го 29 uncu maddeleri ile 4760 Количество специального Закона о налогах Потребления 12 nci maddesine göre, Совет Министров 25/4/2017 Он согласился на.

25/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Статья 1 - 31/1/2017 датированный 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 Статья 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

Статья 2 - Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

MADDE – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.