[ad_1]

заявление : Tek Pencere Sistemi TPS yapılacak başvuruların e-devlet kapısı üzerinden e-başvuru ile yapılmasına 23.11.2017 de başlanacağı hk.

T.C.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

Управление рисками и Главное управление контроля

номер : 73421605-106.05

тема : Single Window System-E-Government

22.11.2017 / 29759111
КРУГЛЫЙ

(2017/14)

20.03.2012 дата и 28239 опубликованного в Официальном бюллетене No. 2012/6 В рамках циркуляра премьер-министра «Система единого окна в таможенных службах» продолжаются усилия по расширению системы «единого окна» под руководством нашего министерства.. Как известно 2016-2019 E2.3.1 Национальной стратегии и плана действий электронного правительства. В рамках пронумерованного действия «Разработка приложений для общих административных служб» было принято решение включить «Приложение электронного приложения системы единого окна» в шлюз электронного правительства..

В связи с этим,, Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle hali hazırda HTTPS://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere linki kullanılarak başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, технические исследования были завершены между Министерством морских дел и коммуникаций.

В связи с этим; 27.09.2016 датированный 2016/54 sayılı Genelge kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Совет министров Решение No. 2. и 7. maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-Bİ-0766-Uygunluk Yazısı”, “TPS-Bİ-0894-Üyelik Yazısı (işlenmemiş altın ve gümüş)», “TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş)», “TPS-Bİ-0896-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart platin ve paladyum)», “TPS-Bİ-0897-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı platin ve paladyum)», “TPS-Bİ-0898-Üyelik Yazısı (kıymetli taşlar)»,

26.04.2016 датированный 2016/20 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 19.02.2011 датированный 27851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0850-Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri)»,

21.09.2016 датированный 2016/51 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 2 maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0985-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi”,

22.09.2016 датированный 2016/52 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0986-AR-GE ve Tasarım Merkezleri/Faaliyetleri/Projeleri Muafiyet Belgesi”,

24.02.2017 датированный 2017/2 sayılı Genelge kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31/12/2016 дата и 29935 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Tebliği (импорт: 2017/1) I-3: İthalinde Belirli Kurumların Belge Düzenleyeceği Muhtelif Eşya Listesi-(е) çerçevesinde düzenlenen “TPS-ÇSGB-0855-Kontrol Belgesi”,

27.09.2016 датированный 2016/53 sayılı Genelge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Безопасность и контроль товаров: 2016/23) ve “Atık Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde düzenlenen “TPS-ÇŞB-0857-Metal Hurda İthalatçı Belgesi”, “TPS-ÇŞB-0900- Tehlikesiz Atık İhracat İzni”, “TPS-ÇŞB-0901-Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısı”,

27.04.2016 датированный 2016/26 sayılı Genelge kapsamında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (2016/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) çerçevesinde “TPS-ÇŞB-0945-Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0946-Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0948-Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0949-Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı”,

28.04.2016 датированный 2016/34 Министерством экономики в рамках циркулярного 15.06.2012 датированный, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0884- Yatırım Teşvik Belgesi”, «TPS-EB-0885- Teminatlı Ön İzin Belgesi”,

27.04.2016 датированный 2016/28 Министерством экономики в рамках циркулярного 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0931-İthalat Uygunluk Belgesi(Sınır Ticareti)», «TPS-EB-0932- Sınır Ticareti Belgesi(экспорт)»,

27.04.2016 датированный 2016/31 Министерством экономики в рамках циркулярного 2002/2 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0952-KSS İhracat Uygunluk Yazısı”,

02.05.2016 датированный 2016/39 Министерством экономики в рамках циркулярного 12/07/2008 датированный 26934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (экспорт:2008/12) sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in 2 Статья; (a) и (б) bentleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0953- Bedelsiz İhracat İzni”,

30.06.2016 датированный 2016/47 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığınca 15.06.2012 датированный, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0981-Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar)», «TPS-EB-0982-Teminatlı İthalat İzni(Tutar)»,

04.10.2017 датированный 2017/10 Циркуляр № kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2017/1 sayılı İthalat Tebliği Ek:3 e maddesi ve 87/12028 karar sayılı Tüzük çerçevesinde düzenlenen “TPS-EGM-0860-İthalat Uygunluk Yazısı”, “TPS-EGM-0861-İhracat Uygunluk Yazısı”,

26.04.2016 датированный 2016/24 sayılı Genelge kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-ETKB-0867-PİGM Uygunluk Yazısı”,

28.04.2016 датированный 2016/35 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından 17.01.2005 датированный 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0878-Dahilde İşleme İzni”,

18.04.2016 датированный 2016/18 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 128 АМП 134 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0910-Geçici İthalat İzni”,

21.04.2016 датированный 2016/19 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 16 ıncı maddesi ile 2009/15481 sayılı BKK’nın 4 АМП 12 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0933 Nihai Kullanım İzni”,

05.05.2016 датированный 2016/41 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 123 АМП 127 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0971-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni”,

18.01.2017 датированный 2017/1 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamasına İlişkin 2017/1 Sayılı Genelge çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0991-Takas İşlemleri Takip Formu”,

11.10.2016 датированный 2016/59 sayılı Genelge kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0858-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi”, “TPS-GTHB-0879-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi”, “TPS-GTHB-0880-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi”, “TPS-GTHB-0881-Veteriner İlaç Hammadesi İthalat Uygunluk Belgesi”,

27.04.2016 датированный 2016/32 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği çervesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0903-Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)»,

26.04.2016 датированный 2016/22 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Производство других продуктов с содержанием ферментов и органических источников, İthalatı İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0906-Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi”, “TPS-GTHB-0912-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-GTHB-0913-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Yazısı”, “TPS-GTHB-0915-Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-GTHB-0917-Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni”, “TPS-GTHB-0960-Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi”,

27.04.2016 датированный 2016/29 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Безопасность и контроль товаров) çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0934-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)», “TPS-GTHB-0935- Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)», “TPS-GTHB-0936-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)», “TPS-GTHB-0937-Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)», “TPS-GTHB-0938- Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)»,

28.09.2016 датированный 2016/55 sayılı Genelge kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde düzenlenen “TPS-HM-0862-Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı”,

27.04.2016 датированный 2016/30 sayılı Genelge kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen “TPS-KTB-0865-Ekspertiz Belgesi”,

07.10.2016 датированный 2016/57 sayılı Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2014 датированный 29222 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan“İthalat Tebliği (импорт: 2015/1) Madde 15” çerçevesinde düzenlenen “TPS-SHGM-0854-Uygunluk Yazısı”,

07.10.2016 датированный 2016/56 sayılı Genelge kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 19. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-SPK-0889-Uygunluk Yazısı”,

27.10.2016 датированный 2016/60 sayılı Genelge kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün 14. и 15. агенты, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ nin 61. 62. 63. и 66. maddeleri ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği’nin 15. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-TAEK-0852-Uygunluk Yazısı (Düşümlü)” ve “TPS-TAEK-0893-Uygunluk Yazısı (Tek Kullanım

Что касается документов, заявки на систему «единого окна» подаются через ворота электронного правительства. 23.11.2017 было найдено целесообразным, поскольку.

В этом контексте заявки, которые будут поданы в отношении упомянутых выше документов, будут поданы по ссылке, касающейся услуги системы «единого окна» при Министерстве таможни и торговли у ворот электронного правительства..

Информация и необходимость угождать.

Его Святейшество асков

служителями.

заместитель

[ad_2]