[ad_1]

заявление : Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiyedeki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) yapılan mal ve/veya hizmet satışlarının, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) по, kendi kaynağından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından veya yerel ya da uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığı kaynaklar çerçevesinde kullandırılan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden sevk öncesi veya sevk sonrası aşamalarında yararlandırılmasına ve bu kapsamda üçüncü ülkeye (Türkiyedeki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve/veya hizmet satışı yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar

Министерство торговли:

цель

Статья 1 - (1) это Коммюнике; 22/12/1995 датированный 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 В-третьих, и 3 üncü maddelerine istinaden, 6/6/1985 датированный 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde;

a) Üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen Türk malları ve/veya sunulan hizmetlerin üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) satışlarının arttırılmasına yönelik olarak sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için,

б) Bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcılar tarafından sunulan hizmetlerin üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) satışlarının arttırılmasına yönelik olarak sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için,

с) Alım-satım ruhsatı sahibi kullanıcılar tarafından Serbest Bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) satışlarının arttırılmasına yönelik olarak, sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara işletme sermayesi ihtiyaçları için,

ç) (a), (б) и (с) bentlerinde yer alan mal ve/veya hizmetlerin üçüncü ülkelerdeki (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) alıcıları için,

kredi, sigorta ve garanti desteği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

сфера

Статья 2 - (1) это Коммюнике, Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) yapılan mal ve/veya hizmet satışlarının, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) по, kendi kaynağından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından veya yerel ya da uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığı kaynaklar çerçevesinde kullandırılan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden sevk öncesi veya sevk sonrası aşamalarında yararlandırılmasına ve bu kapsamda üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve/veya hizmet satışı yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Taahhüt süresi ve ek süreler

Статья 3 - (1) Üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) yapılan mal ve/veya hizmet satışları karşılığında Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan üretim ruhsatı ve/veya bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcıların üretim, yatırım veya işletme sermayesi; alım-satım ruhsatı sahibi kullanıcıların işletme sermayesi veya bu mal ve/veya hizmetlerin üçüncü ülkelerdeki (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) alıcılarına yönelik kredi, sigorta, garanti ihtiyaçlarının sevk öncesi veya sevk sonrası aşamalarında karşılanmasına ilişkin vade dâhil kredi, sigorta, garanti koşulları ile satışların taahhüt gerçekleştirme süresi ve ek süreler Türk Eximbank tarafından belirlenir.

(2) Serbest bölgeden üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) taahhüt edilen satış gerçekleştirilmeden kredi/garanti riskinin kapatılması, taahhüdü ortadan kaldırmaz. Kredinin/Garantinin vadeden önce/erken ödenmesi halinde, taahhüt süresi içinde yapılan satış kredi taahhüdüne sayılır.

Taahhüdün kapatılması

Статья 4 - (1) Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) yapılan satışlara ilişkin taahhütler, Türk Eximbank’ın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde kapatılır.

Форс-мажорные обстоятельства и исключительные обстоятельства

Статья 5 - (1) Aşağıda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hallerin kredinin/ garantinin süresi içinde vukuu halinde, kredi/garanti taahhüt süresinin (ek süre dâhil) С даты завершения 3 üncü maddede Türk Eximbank tarafından belirlenen sürelere ilave olarak ek süre verilebilir;

a) землетрясение, клетка, дон, шторм, kasırga ve benzeri tabii afetler ve yangın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri, Отдел пожарной охраны или в письменной форме, которые будут получены от других соответствующих учреждений),

б) Yükümlü kullanıcının faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması (kullanıcı faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

с) Забастовки и локаут (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),

ç) войны и блокады нашей страны с запретами государства или страны-импортера,

d) Yükümlü kullanıcının iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Решение суда),

е) Şahıs firması kullanıcılarda firma sahibinin ölümü,

е) (a), (б), (с), (ç), (d), (е) bentlerindeki mücbir sebep ve fevkalade haller dışında kullanıcının taahhüt yükümlülüğünü yerine getirmesine engel teşkil eden, kendisinin belirleyemediği bir takım haklı sebeplerin varlığı ve belgelenmesi halinde, söz konusu durum ilgili banka tarafından değerlendirilerek mücbir sebep kapsamında kabul edilebilir.

(2) Kullanıcıların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmeleri için; en geç kredi/garanti taahhüt süresinin sonunu takip eden 1 (bir) Они должны обратиться в банк в течение месяца. приложения, которые не оцениваются вне времени, указанного.

(3) Первый абзац (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Ticaret Bakanlığınca, Остальные пункты в форс-мажорных обстоятельств и исключительных обстоятельств, Она определяется банком.

(4) İlgili bankaca krediye/garantiye ilişkin satış taahhüdü süresi, mücbir sebep ve fevkalade hale ilişkin ilgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen süreler dikkate alınarak uzatılabilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen mücbir sebep ve fevkalade haller yalnız süre uzatımlarında dikkate alınır, taahhüdü ortadan kaldırmaz.

санкция

Статья 6 - (1) Krediden/Garantiden yararlanan kullanıcı tarafından süresi içerisinde taahhüdün gerçekleştirilememesi halinde Türk Eximbank’ın ilgili programlarında belirtilen müeyyideler uygulanır.

власть

Статья 7 - (1) Министерство торговли, позволяют для реализации этого Коммюнике и инструкции дают, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir.

Отменено уведомление

Статья 8 - (1) 27/11/2014 датированный 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (экспорт: 2014/7) Он отменен.

Geçiş Hükmü

Предварительная статья 1 - (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce kullanılan krediler 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (экспорт:2014/7) hükümlerine tabidir. но, henüz satış taahhüdü kapatılmamış olan kredilere bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanabilir.

сила

Статья 9 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 10 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]