заявление : Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 ncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları hakkında Genelge

26 ARALIK 2016

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, поддержка, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Статья 1 - (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

поддержка

Статья 2 - (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 датированный 25709 опубликованного в Официальном бюллетене No. 17/01/2005 датированный 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karar’a istinaden 20/12/2006 датированный 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

сфера

Статья 3 - (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Определения

Статья 4 - (1) İşbu Genelge’de geçen;

министерство : Министерство экономики (Главное управление экспорта)

решение : 17/01/2005 датированный 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nı,

уведомление : экспорт: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ni,

DİR : Dahilde İşleme Rejimini,

Dİİ : Dahilde İşleme İznini,

DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTIP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

Gümrük Tarife Cetveli : Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф

экспресс.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve DİİB ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler

Genel Esaslar

Статья 5 - (1) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerine ilişkin genel hükümler aşağıda belirtilmektedir.

a) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’inin imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. но, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

б) DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. но, Документы, содержащие обязательства по вторичной переработке сельскохозяйственной продукции, этот показатель был максимальным % 100 Он может быть идентифицирован. беспошлинный ввоз иностранных покупок валюты и внутреннего коэффициент использования не требуется при DİİB.

с) Она будет проходить в первый раз от имени какой-либо компании в основании инструмента, Максимальный объем зарегистрированной годовой производственной мощности фирмы сообщать четвертый документ организован на основе. Последующие ссылки к; Количество используемого в предыдущих документах, Экспорт время документа и место в открытых документах будут оцениваться с учета.

пример:

название статьи: kokolin

Годовой объем производства составляет записанный в докладе: 1.200 тон

держать süresi: 12 быть

İlk DİİB ihracat taahhüdü (максимальная):

(toplam üretim kapasitesi) Икс 1/4 знак равно (1.200) Икс (1/4) знак равно 300 тон (максимальная)

ç) İşbu Genelge’de yer alan indirimli teminat, aracı ihracatçı, dönemsel ithalat kısıtlamaları ile ekspertiz şartı ve benzeri hususlara ilişkin düzenlemeler, DİİB’in özel şartlar bölümüne kaydedilir. но, DİİB’in özel şartlar bölümünde yer almayan, Genelge kapsamında düzenlenen tüm usul ve esaslara ilişkin şartların yerine getirilmesi firmaların sorumluluğundadır.

d) Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler, Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ile ülkemizdeki kamu kurum/kuruluşları ve Kızılayla yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalara veya ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen ya da tamamen yerine getirmek üzere ihaleyi kazanan/sözleşme yapan firmayla anlaşan firmalara, işbu Genelge’de öngörülen tahsisat limitleri ile açık belgelerdeki ihracat gerçekleşmeleri aranmaksızın, DİR kapsamında ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar kadar hammadde ithalatına yönelik DİİB düzenlenebilir. Bu firmaların, часть или этап производства под DİİB, Это может быть позволено сделать промышленник. также, Импорт сырья в объеме указанных ограничения импорта периодических DİİB не применяются, экспорт не требуется, чтобы быть перед импортом. Министерство тендер / договор может ограничить объем продукта. охватываются сертификатами, выданных в соответствии с настоящим положением только в нежном / контракте страны торгов или страны / условие договора, считающееся экспорт, сделанный в рамках экспортных обязательств на основу инструмента.

е) Этот циркуляр седьмой, 9«Упомянутый в статье 10 третьего и огня, Коэффициенты утилизации и эффективности, путем обработки сырья импортируется пожара DİİB в результате чего максимальный и минимальный показатель эффективности показывает уровни использования. Последующие операции обработки, результаты с высокой эффективностью производства, чем если фактическая скорость DİİB при условии, на обработанном для получения продукта, по существу, полное изгнание продукта, полученного.

е) Процесс оценки DİİB для заявителей, сельскохозяйственная продукция с правилами динамиков рынка в этой круговой и внешней политике торговли, принимая во внимание, Некоторые проекты будут усовершенствованы в.

Связанные положения относительно импорта списка с DİİB

Статья 6 - (1) следующие пункты «Связанные Список Импорт с DİİB» Какие требования для включения; bu eşyaların sadece Tebliğ’in 7’nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde yurt içi piyasadan temin edilmesi ve/veya Tebliğ’in 38’inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen belgeden belgeye teslim hükümleri çerçevesinde olması halinde değerlendirmeye alınır.

a) Canlı büyükbaş, küçükbaş, kümes ve süs hayvanları

б) Et ve et ürünleri (tavşan eti hariç)

с) Canlı balık (orkinos ve larva hariç)

ç) Kuru meyveler (Yerli üretimi bulunmayan veya yerli üretimi toplam talebi karşılamayan ürünler/çeşitler/tipler hariç), fındık ve antep fıstığı

d) Yaş meyve ve sebzeler (Yerli üretimi bulunmayanlar veya yerli üretimi toplam talebi karşılamayanlar hariç)

е) Zeytin ve zeytinyağı

е) Salça

г) Meyve ve sebze konserveleri (Yerli üretimi bulunmayan veya yerli üretimi toplam talebi karşılamayanlar hariç)

г) Çay

час) Elma suyu ve konsantresi (Malik asit değeri %3 ve üzeri olan elma konsantresi hariç), kayısı suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, domates suyu ve konsantresi ile havuç suyu ve konsantresi

Я) Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

я) Lokum, helva, reçel, şekerleme, çikolata, kek, bisküvi, gofret, ciklet, dondurma, bal, yoğurt, süt, krema, un, makarna, bulgur ve buğday irmiği

J) Kabuğunu çıkartma işlemine tabi tutulacak nohut ve fasulye

К) Bağırsak, Çiçek Fidesi ile 1605.40.00.00.11 GTİP’li salyangoz. (Söz konusu ürünler Dİİ kapsamında değerlendirilir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar

Статья 7 - (1) DİR kapsamında özel düzenlemeye tabi olan eşyalara ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır. Söz konusu eşyalara ilişkin DİİB talepleri, işbu maddede yer alan hükümler de dikkate alınarak değerlendirmeye alınır.

1) пшеница

a) Genel Esaslar

(Değişik: 17/08/2018) İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DİR kapsamında buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı için eşdeğer eşya kullanılamaz.

Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı – GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınır. но, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta, 1001.99.00.00.11 GTİP’li “adi buğday”ın, eşdeğer eşya olarak ithalatının yapılmaması, ihraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında “adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ve şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.

Bulgur ihracatı karşılığında 1001.19.00.00.00 GTİP’li makarnalık buğday, 1001.99.00.00.11 GTİP’li adi buğday ve 1001.99.00.00.13 GTİP’li kaplıca (красный) buğday ithalatına ilişkin DİİB düzenlenebilir.

Buğday unu, bulgur ve aşurelik buğday ihracatında;

> Fabrika binası kendisine ait olan firmalar için; ilk DİİB’de azami 1.500 ton buğday ithalatı öngörülmesi,

> Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

– İlk DİİB’de azami 1.500 ton buğday ithalatı öngörülmesi,

– Daha sonraki DİİB’lerde ise firma performansı dikkate alınarak, açık DİİB’ler kapsamında miktar bazında asgari % 50 ihracat gerçekleşmesi kaydıyla azami 5.000 ton buğday ithalatının öngörülmesi,

- (Değişik: 04/06/2018) Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla indirimli teminat uygulanmaması,

kaydıyla DİİB düzenlenir.

б) Verimlilik Oranı

Buğday unu ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınır.

с) Aracı İhracatçı

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki buğday unu ihracatı taahhüdüne sayılmaz.
ç) İkincil İşlem Görmüş Ürün

“Bulgur/aşurelik buğday”, “makarna/şehriye/irmik” ve “buğday unu” ihracatı öngören DİİB başvurularında, ikincil işlem görmüş ürünler için sırasıyla 65 $/тон, 80 $/ton ve 90 $/ton seviyelerinden düşük olmamak üzere gerçek değerler üzerinden birim fiyat beyan edilir.

2) Египет

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktardaki mısır hariç olmak üzere, DİR kapsamında “15 Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamaz.

Eşdeğer eşya olarak mısır ithalatı yapılmaması ve/veya yurtiçinden mısır irmiği temin edilmesi kaydıyla, mısır irmiğinden elde edilen makarna için DİİB düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.

Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmaların mısır irmiği ihracatı öngören DİİB düzenlenmesine yönelik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Mısır irmiği ihracatı öngörülen DİİB’lerde, fire ve/veya verimlilik oranından kaynaklanan revize gerekliliği hariç olmak üzere, ihracat taahhüdünü aşan ihracat miktarı belge kapsamında değerlendirilmez ve revize işlemine konu edilmez.

3) Mercimek

Kabuğu çıkarılmış, обработанная и упакованная чечевица, охватываемая представляя основу инструмента для экспорта;

> Курсы использования % 80«Я не превосходит (базовый инструмент, содержащих продукты экспортных обязательств, в том числе вторичных сделок),

> İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, «1 мая - 30 Сентябрь «, чтобы быть между импортом (Соответствующий объем экспорта товаров, подлежащих экспортные обязательства в ту степень, что импорт также осуществляются в течение этого периода.),

> (Değişik: 04/06/2018) Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla indirimli teminat uygulanmaması

при условии, что импорт может быть лущеной чечевица.

4) Масличные и масла

Rafine ayçiçeği yağı ihracatını öngören DİİB’ler kapsamında ham ayçiçeği yağı ve/veya ayçiçeği tohumu ithalatına, ham ayçiçeği yağı ihracatı karşılığında ise ayçiçeği tohumu ithalatına, işbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda izin verilir.

(Değişik: 04/06/2018) Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalara ait ayçiçeği yağı ihracatına ilişkin DİİB’ler kapsamında Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla indirimli teminat uygulanmaz.

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip yapılacak ithalatlar hariç olmak üzere “1 Ağustos – 31 Ekim” tarihleri arasında ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatı yapılamaz.

(Değişik: 04/06/2018) Karışım yağ ve/veya margarin ihracatına ilişkin belgelerde azami % 15 oranında ham ayçiçeği yağı ithalatı yapılabilir. Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında indirimli teminat uygulanmaz. Kapatmada belge kapsamında ithal edilen ayçiçeği yağının ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.

Çerezlik tüketime yönelik ayçiçeği tohumu ihracatı öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak ayçiçeği tohumu ithalatı yapılamaz.

Rafine bitkisel yağ ihracatını öngören belgeler kapsamında, ihraç eşyasının üretiminde ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olan eşdeğer eşyanın kullanılması durumunda, söz konusu eşdeğer eşyanın belge kapsamında rafinasyon işlemine tabi tutulduğunun yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla belge kapsamında gerçekleştirilen ham bitkisel yağ ithalatı DİİB taahhüt hesabına sayılır.

5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar

DİR kapsamında işlenmiş olarak ihraç edilmek üzere Gümrük Tarife Cetvelinin 3’üncü faslında yer alan kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların (salyangoz, ıstakoz, karides, midye vb) ithalatını öngören DİİB başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Fileto balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına, В свою очередь, экспорт рыбных консервов может быть оценка DİİB приложения импорта замороженной рыбы и филе рыбы.

Тунец, сардины используются в качестве корма при выращивании, Uskumru, диск, Tirsi, муфты и т.д.. рыба (свежий, охлажденные или замороженные) Д-р DİİB быть оценен в пределах сферы применения импортного предвидения.

6) Покрытые продукции аквакультуры и животных Операции Кормовые

Д-р покрыты птенцы и / или обеспечение экспорта живой птицы или инкубационных яиц предусматривает применение кормовых сырья импортирует DİİB быть оценены.

Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yem içerisindeki tahılların (кукуруза, пшеница, arpa vb) oranının %65’i, yağlı tohum ve türevlerinin (soya fasulyesi, soya küspesi, подсолнух, kanola küspesi vb) oranının ise %35’i geçmemesi kaydıyla, yumurta ve kümes hayvanları eti ihracatına yönelik belge talepleri değerlendirmeye alınabilir. Bu oranlar içerisinde kalmak kaydıyla tahıllar ile yağlı tohum ve türevlerinin azami kullanım oranları Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmektedir.

Canlı piliçten asgari %75 verimlilikte piliç eti ve sakatat elde edilir. Sakatatın toplam ihracat taahhüdüne oranı miktar bazında %5’i geçemez.

Hayvan yemleri ihracatını öngören belge talepleri, yem içeriğindeki tahıl oranının %65’i, yağlı tohum ve türevleri oranının ise %35’i geçmemesi kaydıyla değerlendirmeye alınır.

Hayvan yemlerinin ihracatını öngören DİİB’ler kapsamında bitkisel yağ ithalatına ilişkin talepler, Tebliğ’in 7’nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde “yurt içi alım” özel şartı kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

Yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatı yapılmaz. также, DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 standardı çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir.

7) Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu

DİR kapsamında “1 Temmuz – 30 Eylül” tarihleri arasında yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ithalatı yapılamaz. но, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının gerçekleştirildiği orana tekabül eden miktarda olmak üzere bu dönemde de ithalat yapılabilir.

8) Sert Kabuklu Meyveler, Kuruyemiş ve Kuru Meyveler

Kuruyemiş, kuru meyveler ve sert kabuklu meyvelerin ithalatını öngören DİİB’ler kapsamında aşağıdaki hükümler çerçevesinde işlem tekemmül ettirilir.

> Ürün bazında azami 800 ton ithalat yapılabilir.

> (Değişik: 04/06/2018) Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat esnasında indirimli teminat uygulanmaz.

> DİİB kapsamında işlem görmüş ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) bünyesinde ihraç edilmek kaydıyla ithal edilecek kabuklu badem ve kabuklu ceviz için yukarıda belirtilen hükümler uygulanmaz.

> İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami %50’sinin ithalatı yapılabilir.

> DİR kapsamında kabuklu ceviz ve kabuklu bademin eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamaz.

> Yerli üretimi olmayan ya da yerli üretimi toplam talebi karşılamayan kuru meyvelerin ihracatını öngören belge müracaatları, proje bazında değerlendirmeye alınır. Bu kapsamda düzenlenecek DİİB’lerde, firma talebine istinaden eşdeğer eşya kullanılmayacağına dair özel şart ilave edilebilir.

> İhracat taahhüt listesinde ikincil işlem görmüş ürün bulunan DİİB’ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80’i aşamaz.

9) Pirinç

Çeltik veya kargo pirinç ithalatı karşılığında parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında aşağıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem tekemmül ettirilir.

> İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla DİR kapsamında pirinç ihracatının gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda çeltik veya kargo pirinç ithalatı yapılır.

> İhracat taahhüt listesinde ikincil işlem görmüş ürün bulunan DİİB’ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80’i aşamaz.

10) Tütün ve Tütün Mamulleri (Değişik: 04/06/2018)

Tütün ve tütün mamulleri ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında aşağıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem tekemmül ettirilir.

> DİR kapsamında tütün mamulü olarak ihraç edilmek üzere tütün (şark tipi tütün hariç) ithalatı, 4733 sayılı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun”da belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yapılabilir.

> Mezkûr Kanun uyarınca, питание, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’ndan izin alan yaprak tütün işleme tesisleri tarafından ise, sadece işlendikten sonra ihraç edilmek amacıyla yine GTHB tarafından izin verilecek tütün çeşitlerinin ithalatı yapılabilir.

> DİİB kapsamında tütün mamulleri üretiminde fire dikkate alınmaz.

> Tütün işleme tesislerinde yaprak tütünlerin işlenmesi sırasında fiziksel ve kimyasal etkilerle meydana gelen toz, çürük, rutubet ve kuru madde kaybı miktarı toplam olarak %10’u geçemez. Bu ürünlerden ekonomik değeri olanlar DİİB üzerine ikincil işlem görmüş ürün olarak kaydedilir. другие, GTHB’den izin almak kaydıyla ilgili mevzuata göre imha edilir.

> Tütün mamulleri üretim sürecinde ortaya çıkan “tütün döküntüleri ve tozları” ve benzeri ürünler “ikincil işlem görmüş ürün” olarak DİİB üzerine kaydedilir. Sigara üretiminde ikincil işlem görmüş ürün miktarı, DİİB kapsamında yapılan tütün ithalat miktarının % 5,5’ini aşamaz.

> Yaprak tütün ihracatında “eşdeğer eşya” kullanılamaz. Tütün mamullerinde “eşdeğer eşya” kullanılmasının öngörülmesi halinde bu husus DİİB üzerine “özel şart olarak” belirtilir.

> İhracı taahhüt edilen tütün mamullerinin mamulat çeşidi bazında beyanı zorunludur.

> Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatlar DİİB taahhüdüne sayılmaz.

> DİİB’lerin kapatılmasında GTHB tarafından düzenlenen ekspertiz raporları esas alınır.

11) Peyniraltı Suyu Tozu, Süt ve Süt Mamulleri

Д-р Объема сухого молока, предусматривающего экспорт молочной сыворотки порошка в обмен на существенный импорт будет присвоено после добавления ekpsertiz DİİB.

Молоко и молочные продукты экспорта предусматривает применение в пищевой DİİB, письмо соответствия от Министерства сельского хозяйства и животноводства могут быть найдены.

12) игрушка

игрушки, выпущенные в пределах объема продукта с покрытием DR (сюрприз яйца, топ В.Б. формы) Тип и количество должны быть указаны в таможенной декларации. Belge üzerinde özel şart yer almasına rağmen oyuncak adedinin kaydedilmediği gümrük beyannameleri kapatma aşamasında münhasıran belgede kayıtlı diğer hammaddeler minvalinde değerlendirmeye alınır.

13) Şeker

(Değişik: 04/06/2018) DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanır.

DİİB’lerin kapatılmasında, Şeker Kurumunca düzenlenen uygunluk yazısı aranır.

DİİB başvurularında, выдается максимум сахара, используемого в структуре изделия %3 ставки лома основаны на.

(2) Не могу сделать эквивалентные товары как импортные продукты перечислены в таблице 1.

стол 1:

импортные товары вывезенные товары
общий пшеницы Makarna
Египет Makarna
кормовая пшеница подача, яйцо, мясо птицы
Семена подсолнечника Обработанные Кондитерские семена подсолнечника против потребления
очищенные грецкие орехи Внутренние и / или переработанные орехи
очищенный миндаль Внутренний и / или обработанный миндаль
кунжут Обработанные или кунжутное Tahini
Черный тмин Черное масло семян
специи Обработанные Специи
горох Обработанный Горох
Kapari Обработанные каперсы
анчоус Обработанные Анчоусы
сливочное масло Готовая продукция

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİİB Süreleri

Статья 8 - (1) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan muhtelif tarım ürünlerinin ihracatına yönelik olarak düzenlenecek DİİB’lerin süreleri стол 2‘de belirtilmektedir. Bu tabloda madde adı yer almayan tarım ürünlerine ilişkin DİİB süre müracaatları ise, 12 ayı aşmamak kaydıyla proje bazında değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılır. Belge süreleri farklı olan eşyaların ihracatını öngören DİİB başvurularında ise belge süresi kısa olan eşyanın DİİB süresi esas alınır.

стол 2: DİİB Süreleri (Ay)

главы Заголовок время
01 Civciv ve canlı kümes hayvanları 8
02 - 16 Büyükbaş ve kümes hayvanları etleri ve bunlardan elde edilen ürünler 8
03 Yavru balık yetiştiriciliği ile elde edilen taze, охлажденный, замороженный, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış ve salamura edilmiş balıklar, balık filetoları 24
свежий, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış, salamura edilmiş balıklar ve balık filetoları 12
04 Yumurtalar (işlenmiş yumurtalar dahil) 8
Peyniraltı suyu tozu, süt ve süt mamulleri 6
07 Bakliyat 6
İşlenmiş kuru sebzeler 6
Meyve sebze için ambalaj malzemesi ve paketleme işlemleri 6
08 Yaş ve kuru meyve karışımları ve kokteylleri 6
İşlenmiş kuru meyveler 6
09 İşlenmiş baharatlar 8
10 Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç 6
11 Buğday unu ve mısır unu 6
Buğday unu ve mısır unu [Uluslararası devlet ihaleleri (Irak hariç), uluslararası kuruluş ihaleleri, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan yurt dışı insani yardım tedarik sözleşmeleri ve Libya’nın ithalatçı devlet şirketi NASCO ile yapılan kontratlar için] (Azami) 12
Nişastalar 6
İrmikler, pelletler, aşurelik buğday ve diğer işlenmiş hububat taneleri 6
Malt 8
07; 08;12;20 Sert kabuklu meyveler ve kuruyemişler 6
15 Margarinler 8
Ham veya rafine bitkisel yağlar 6
1604 Su ürünleri konserveleri 12
17; 20 Nişasta bazlı şekerler (глюкоза, fruktoz vb.) 8
Cikletler 10
Lokum, cezerye, pişmaniye, şekerlemeler, yumuşak ve sert şekerler, helva, tahin ve diğer şekerli mamuller 10
18 Kakao tozu ve kakao yağı 6
Çikolata, kokolin ve bu fasılda yer alan diğer kakaolu mamuller 12
19 Baklava, kadayıf, bulgur, makarna, yufka, mantı 6
Çocuk mamaları, bisküvi, kek, gofret, pasta ve diğer ekmekçi mamulleri ile bu fasılda yer alan diğer ürünler 12
Reçeller, marmelatlar ve meyve püreleri 6
20 Meyve jöleleri 6
Sebze ve meyve konserveleri, turşular, salçalar, meyve suları 12
21 Toz jöle ve toz içecekler 6
Cikletler 10
кофе, kuru ve yaş mayalar, kabartma tozları, soslar ve müstahzarlar, dondurma ve bu fasılda yer alan diğer işlenmiş gıdalar 8
22 Biralar 8
Sular, gazlı içecekler ve bu fasılda yer alan diğer ürünler 6
23 Karma yemler 6
24 Sigara ve diğer tütün mamulleri 8

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fire, Kullanım, Verimlilik ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları

Fire ve Kullanım Oranları

Статья 9 - (1) DİİB düzenlenmesi aşamasında, işbu Genelge’de belirtilen fire ve kullanım oranlarını aşmamak veya verimlilik oranlarının altında kalmamak (Aşması/altında kalması veya belirtilmemesi halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporunda (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) yer verilen ve/veya firma tarafından beyan edilen (Ekspertiz raporu marifetiyle tevsik edilmesi kaydıyla) fire, kullanım, verimlilik ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınır.

(2) İşbu Genelge’de belirtilen fire/kullanım ve verimlilik oranları sırasıyla azami ve asgari oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

стол 3: Fire Oranları

İŞLEM Azami Fire Oranı (%)
Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesi 3
Ham soya yağından rafine soya yağı 4
Ham mısır yağından rafine mısır yağı 8
Diğer ham bitkisel yağlardan rafine bitkisel yağlar 6
İşlenmiş yağların yeniden rafinasyona tabi tutulması 1
Ham susamdan işlenmiş susam veya tahin 25

стол 4: Yem Kullanımı

Заголовок Azami Yem Miktarı (Кг)
Canlı Piliç (1 Кг)* 1,9
Canlı Hindi (1 Кг)** 2,6
Canlı Büyükbaş Hayvan (1 Кг)*** 7,24
Yarka Tavuk (1 номер) 7,5
Orkinos Balığı (1 Кг)**** 17
Levrek Balığı (1 Кг) 2,0
Çipura Balığı (1 Кг) 2,5
Sivriburun Karagöz Balığı (1 Кг) 2,0
Alabalık (1 Кг ) 1,5
Sofralık Yumurta (1 номер) 0,175
Kuluçkalık Yumurta (damızlık olmayan – yumurtacı) (1 номер) 0,227
Kuluçkalık Yumurta (damızlık olmayan – etlik) (1 номер) 0,360
Kuluçkalık Yumurta (damızlık – etlik) (1 номер) 0,439

* Canlı piliçten asgari %75 verimlilik oranıyla piliç eti ve sakatat elde edilir.
** Canlı hindiden asgari %78 verimlilik oranıyla hindi eti ve sakatat elde edilir.
*** Canlı büyükbaş hayvandan % 55 verimlilik oranıyla kemikli et elde edilir.
**** Yem hammaddesi olarak balık öngörülebilir.

стол 5: Kümes Hayvanları Eti İhracatı Öngören DİİB’lerde Dikkate Alınacak Yem İçeriğindeki Hammadde Oranları

Заголовок Azami Oran %
Египет, пшеница, arpa* 65
Soya fasulyesi ve küspesi** 35
Ayçiçeği ve kanola küspesi** 6
Кукурузный глютен Питание 3
Bitkisel yağ*** 5

* Общая скорость подачи зерна в продукте не превышает 65%.
** Общий коэффициент в корме семян масличных культур и их производные, не может превышать 35%.
***Требование Отечественных покупок сохраняются вместе с документом.

стол 6: Сырое Скорость подачи во внимание должны быть получены в основании инструмента Egg Export Content предсказывая

Заголовок Azami Oran %
Египет * 65
ячмень * 25
Пшеница * 50
Соевый шрот ** 35
соя ** 25
Подсолнечное шрот ** 20
Bitkisel yağ*** 3
Кукурузный глютен Питание 6
Razmol - Фотографии 20
Разбитое зерно 15

* Общая скорость подачи зерна в продукте не превышает 65%.
** Общий коэффициент в корме семян масличных культур и их производные, не может превышать 35%.
***Требование Отечественных покупок сохраняются вместе с документом.

стол 7: Сухое молоко и сливочное масло для производства сыра для использования

Наименование
(1 Кг)
Максимальная сумма сухого молока
(Кг)
Максимальное количество масла
(Кг)
Плавленый сыр 0,64 0,42
белый сыр 0,48 0,22
сыр чеддер 0,96 0,43
Вязание сыр 0,96 0,43
Овечий сыр 0,96 0,43

Verimlilik ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları

Статья 10- (1) Muhtelif tarım ürünlerinin işlenmesi sonucunda ortaya çıkması öngörülen asgari asıl işlem görmüş ürün (verimlilik) ve azami ikincil işlem görmüş ürün oranları Tablo 8’de belirtilmektedir. но, Tablo 8’de belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

стол 8: Verimlilik ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları

импортные товары İhracat Taahhüdü /
Asgari Verimlilik Oranı (%)
İkincil İşlem Görmüş Ürün /
Azami Oran (%)
пшеница Un / 74 Kepek / 26
Ayçiçeği tohumu Ham ayçiçeği yağı / 41 Küspe / 59
соя Ham soya yağı / 18 Küspe / 82
Çeltik* Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 50 Kavuz / 20
Kepek / 10
Kırık Pirinç / 15
Diğer Taneler / 5
Kargo pirinç Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 87,5 Kepek / 12,5
Mercimek İç mercimek / 80 Kepek / 20
Kabuklu ceviz İç ceviz / 40 Kabuk / 60
Şili menşeli kabuklu ceviz İç ceviz / 48 Kabuk / 52
Kabuklu badem İç badem / 44 Kabuk / 56

* Üretim aşamasında kırık pirinç elde edilmemesi durumunda asgari verimlilik oranı %65 olarak uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Статья 11 - экспорт:2011/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Предварительная статья 1 - (1) Bu Genelge’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen işbu Genelge konusu DİİB’lerin (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapatma işlemlerinde bu Genelge’de düzenlenen ancak DİİB özel şartlarında yer almayan veya kısmen yer alan hususlar ile ilgili düzenlemeler, belge kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, dikkate alınmayabilir.

Предварительная статья 2 - (1) İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan DİİB’lerde, bu Genelge’nin lehe hükümleri uygulanır.

Yetki

Статья 12 - (1) Bu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye Ekonomi Bakanlığı (Главное управление экспорта) yetkilidir.

(2) экспорт:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin uygulanmasına ilişkin olarak işbu Genelge’de düzenlenmeyen hususlarda İhracat:2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi hükümleri esas alınır.

сила

Статья 13 - (1) Bu Genelge onay tarihinde yürürlüğe girer.

исполнительный

Статья 14 - (1) Bu Genelge hükümlerini Ekonomi Bakanlığı (Главное управление экспорта) yürütür.