заявление : 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğin, Müeyyide başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Статья 1 - 18/4/2008 датированный 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2008/2)'в 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«(3) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz.”

Статья 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

«Временная статья 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.