[ad_1]

заявление : 7307.23.10.00.11, 7307.23.10.00.12 и 7307.23.90.00.00 GTİP li ürünlere ilişkin denetimlerde hammadde raporu aranmayacağı; 2017/1 и 2017/9 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında fiili denetime yönlendirilen bazı ürünlerde nasıl işlem yapılacağı hk.

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

номер: 42569461-010.06.01.00-E.425459 01.11.2017

тема: İç Genelgeler – GENELGE (MGMBUMGGB-2017/14)

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK

интерес : a) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.04.2017 датированный -000-44596 Номер статьи

б) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.09.2017 датированный -000-96900 Номер статьи

с) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18.10.2017 датированный -000-112541 Номер статьи

ç) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.10.2017 датированный -000-113741 Номер статьи

d) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23.10.2017 датированный -000-14329 Номер статьи

КРУГЛЫЙ (MGMB-UMGGB-2017/14)

1. Ekonomi Bakanlığının ilgi (a)’da kayıtlı yazısına istinaden; ANSI/DIN standardına göre üretilmiş ürünlerin ithalatında, boyut ölçüleri yönüyle TS ISO 5251 standardının föylerinde tanımlanmayan paslanmaz çelik boru bağlantı parçaları sadece kimyasal özellikler yönünden teste tabi tutulacaktır. В связи с этим,, söz konusu ürünlerin paslanmaz olduğu TS ISO 5251 standardının “Malzeme” başlıklı 5’inci maddesi veya uluslararası standartlar veya ANSI/ASTM/DIN standartları esas alınarak doğrulanacaktır. İşaretlemeye ilişkin denetimler ise GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/1) “10.12.3 İşaretleme” başlığı uyarınca
gerçekleştirilecektir. Buna göre kimyasal analizler ve işaretleme açısından uygun bulunan bahsi geçen türdeki ürünlere dair başvurular “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. также, 7307.23.10.00.11, 7307.23.10.00.12 и 7307.23.90.00.00 GTİP’li ürünlere ilişkin denetimlerde hammadde raporu aranmayacaktır.

2. Ekonomi Bakanlığının ilgi (с)’de kayıtlı yazısında, 1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında (“Numune Alınsın: Evet” bilgisiyle) teste yönlendirilen ürünlerin bu yönde değerlendirilmesi, diğer ürünlerin ise mer’i ithalat genelgeleri çerçevesinde denetiminin sağlanmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir. Соответственно,, bu kapsamda yapılacak işlemlerde КРУГЛЫЙ (MGMB-UMGGB-2017/10) 1’inci maddesinde açıklanan hususların geçerliliği aynı şekilde devam etmekte olup; numune alımı ve fiili denetimde GENELGE (MGMB-UMGGB- 2016/1) başta olmak üzere mer’i ithalat genelgeleri ve ilgili standartlar göz önüne alınarak yapılan işlemlerde, numune alınması önceliğinin “Numune Alınsın” uyarısı “Evet” olan kalemlere verilmesine özen gösterilecektir.

3. 1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında teste yönlendirilen ürünlere ilişkin olarak; Ekonomi Bakanlığının ilgi (б) и (с) yazıları uyarınca, firmaların bahsi geçen kapsamda (“Numune Alınsın: Evet” bilgisiyle) teste yönlendirilmiş olan ürünleri teste göndermeyi kabul etmemesi durumunda, ürünleri teste göndermeyi kabul etmediklerine dair yazılı dilekçelerini TAREKS üzerinden sunmaları talep edilecek, dilekçeye istinaden başvuru veya başvurudaki ilgili kalemler “İPTAL: TESTE GÖNDERİLMEDİ” sonucu ile sonuçlandırılacak ve belge açıklamasına mutlaka “Firmanın ürünlere ilişkin testlerin yapılmasını kabul etmediğine dair sisteme eklediği (...) tarihli dilekçesine istinaden İPTAL: TESTE GÖNDERİLMEDİ ile sonuçlandırılmaktadır.” notu yazılacaktır.

4. Ekonomi Bakanlığının ilgi (ç)’de kayıtlı yazısında; 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği konusu başvurularda ithal edilmek istenen ve fiili denetimde teste yönlendirilen ürünlerin beraberindeki adaptörlerde büyük oranda uygunsuzluğa rastlandığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, ürün beraberinde gelen adaptör nedeniyle uygunsuz bulunan ürünlerin elleçlenmesi yönünde firmalarca yapılacak taleplerin:

(a) Başvuru konusu ürünlerden ayrılacak uygunsuz adaptörlerin Gümrük Yönetmeliği’nin 181’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; mahrecine iade, üçüncü bir ülkeye transit ya da gümrük idaresine terk edildiğinin belgelenmesi,

(б) Elleçlemeye tabi tutulmuş ürünlerin, ithalatçı firma tarafından temin edilecek uygun adaptörlerle test edilmesi,

şartlarıyla uygun görüldüğü bildirilmektedir. Elleçlemeye tabi tutularak adaptörleri yukarıda belirtilen şekilde ayrılan ve sonrasında başvuru sahibi ithalatçı firma tarafından temin edilecek uygun farklı adaptörler ile denetimi sağlanacak ürünlere ilişkin nihai denetim sonucunun olumlu olması durumunda ise, başvuru konusu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında değerlendirilebilmesini teminen bu türde başvuruların “Koşullu Kabul” ile sonuçlandırılmaları gerektiği belirtilmektedir.

Соответственно,, bu yönde yapılacak denetimlerde:

1. Teste yönlendirilen ürünlerin beraberinde/birim ambalajında harici adaptör yer alması durumunda; alınan numunelere ilişkin fiziki muayene işlemleri sırasında adaptörlere dair marka-model gibi ürünü tanımlayan bilgiler de tespit edilerek tutanak altına alınacaktır.

2. İthale konu ve teste yönlendirilen ürünlerin yanlarında/birim ambalajlarında bulunan adaptörlerin uygunsuzluğu nedeniyle, başvuru konusu ana ürünlerin testlerinin olumsuz etkilendiğinin ve/veya olumsuz sonuçlandığının laboratuvarlarımızca bu yönde raporlanması veya ilk etapta bu şekilde raporlanmamış olsa bile firma talebi durumunda adaptör nedeni ile olumsuz sonuç oluştuğunun laboratuvarlarımızca teyit edilmesi gerekmektedir. поэтому, harici adaptör ile testleri yapılan ürünlere dair raporlar ve/veya raporlara ilişkin özet sonuç formlarında, adaptörlere dair bilgilerin (markamodel vb. ürünü tanımlayan) ve fotoğrafların da bulunması gerekmektedir.

3. Firmalarca Ekonomi Bakanlığı ilgi (ç) yazısı uyarınca gümrük idaresinden izin alındığının ve uygunsuz adaptörlerin ayrıldığına dair belgelerin başvurularda sunulması durumunda; başvuruda tespiti de yapılmış olan ve ürünlerden ayrılan uygunsuz adaptörlerin mahrecine iade, üçüncü bir ülkeye transit ya da gümrük idaresine terk edildiğinin ilgili gümrük idaresinden doğrulanması ve/veya teyit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda elleçlemeye izin verilmesi yönünde Enstitümüz birimlerince gümrük idarelerine ayrıca yazı yazılmayacak olup; gümrük idarelerinden bu konudaki iznin doğrudan firmalarca Ekonomi Bakanlığı ilgi (ç) yazısı ve başvuruda oluşan durum neticesinde alınması gerekmektedir. Uygunsuz görülen adaptörlerin, gümrüğe terk edildiğinin anlaşılması durumunda; ilgili adaptörlerin 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği uyarınca yapılan denetimlerde olumsuz sonuç aldığının ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

4. Ürünler beraberindeki adaptörlerin elleçlenerek ayrılması yönünde yukarıda belirtilen şekilde işlem yapıldığının tevsik ve teyit edilmesini müteakip, ithalatçı firma tarafından testlerde kullanılmak üzere temin edilecek yeni adaptörlerin ithalat birimince laboratuvara yönlendirilecek talep yazısına konu olabilmesini teminen; ithalatçı firma yeni adaptörlere dair marka-model vb. bilgileri ile adaptör işaretlemelerini içeren fotoğraflarını e-imzalı dilekçe ile sistem üzerinden bildirecektir. Dilekçe ile birlikte, yeni adaptörlerin ilgili birime firma yetkilisi tarafından getirilmesi ve bu adaptörlerin de numune tanıtım etiketi yapıştırılarak, mühürlenerek/kaşelenerek kutulanması/poşetlenmesi sonrasında laboratuvarlarımıza bu şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

5. Firmalarca testlerde kullanım için sunulacak yeni adaptörler ile test yapılması yönünde laboratuvarlara yönlendirilecek talep yazısında, firma tarafından sisteme eklenmiş olan dilekçeye atıf da yapılacak ve Ekonomi Bakanlığı ilgi (ç) yazısına istinaden başvuruya konu ürünler üzerinde yapılacak testlerin sunulan yeni adaptörler ile yapılması yönünde talep bildirilecektir.

6. Sunulan yeni adaptörler ile de olumsuz sonuç alınması durumunda, başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Firmaların böyle bir durumda daha farklı yeni adaptörlerle tekrardan test yapılması talepleri dikkate alınmayacaktır.

7. Sunulan yeni adaptörler ile olumlu sonuç alınması durumunda; başvuruda farklı bir uygunsuzluk yok ise başvuru “Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu” ile veya daha üst bir koşullu kabul durumu oluşmuş ise ilgili belge türü ile sonuçlandırılacaktır. Oluşturulacak belge notunda, Ekonomi Bakanlığı ilgi (ç) yazısına istinaden işlem yapıldığı mutlaka belirtilecektir.

5. TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlere ilişkin olarak; ithalat birimlerince ithalat başvurusunda testlerin yapılmasına ilişkin herhangi bir talep laboratuvarlarımıza iletilmeden önce laboratuvarlara ulaşan numuneler olursa, bu numuneler için testlere başlanmaması ve TAREKS ithalat başvurularını takip eden birim ve denetmenlerce yapılacak talebin beklenerek buna göre testlere başlanması gerekmektedir. TAREKS başvurularında alınan ve teste yönlendirilen numuneler laboratuvarlarımızda kayıt altına alınmadan önce, numunelerde ve/veya ambalajlarında herhangi bir tahrifat görülmesi durumunda testlere hiçbir şekilde başlanmayarak öncelikle ilgili başvuruyu takip eden birime bilgi verilmesi gerekmektedir.

6. TAREKS başvurularında alınacak numunelere iliştirilecek numune tanıtım etiketlerine, TAREKS başvuru (evrak) numaralarının da mutlaka takip amaçlı olarak yazılması gerekmektedir.

7. 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında teste yönlendirilen TAREKS başvurularında, laboratuvarlarımızca yapılacak testlere ilişkin oluşturulacak raporlara; teste tabi tutulan ürün fotoğraflarının ürün bilgi etiketlerini de gösterecek şekilde eklenmesi gerekmektedir.

8. КРУГЛЫЙ (MGMB UMGGB-2017/11) 5’inci maddesiyle bildirilen TS 932 ve TS 7407 standartları kapsamı ürünlerin fiili denetime yönlendirilmesi durumunda; Ekonomi Bakanlığı ilgi (d) yazısına istinaden denetim süreci ekte yer alan belgedeki standart maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek ve ilgili standartların diğer kısımları uyarınca denetim
yapılmayacaktır.

Прошу ваше требование.

e-imzalı
Mehmet BOZDEMİR
Генеральный секретарь

распределение :
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği

HAVA VE YAĞ FİLTRELERİ DENETİMİ

TS 932 Hava Filtreleri standardı için;

1.2.2.1. Maddenin Birinci paragrafı (İmalatçının ürünle ilgili beyanı sadece beyan yeterli)

1.2.2.2. Maddesi (Yüzeyler: Filtre elemanı üzerinde çatlak, yırtık, yarılma, ayrılma vb
kusurlar bulunmamalı, ayrıca filtre kağıdının normal kıvrılma istikameti dışında, kıvrılma,
bükülme ve tamamında buruşma olmamalıdır)

3.1. Ambalajlama (Sadece birinci cümle) Hava filtre elemanları, karton veya oluklu mukavva
vb malzemeden yapılmış bir kutuya yerleştirilmelidir.

3.2. İşaretleme Maddesi, a ve c bentleri(Marka ve parça numarası)

TS 7407 Yağ Filtreleri standardı için;

1.2.1.1. Yağ Filtresi Yüzeyi

Filtrelerin yüzeyi temiz, düzgün olmalı ve üzerinde çatlak, ezik, yırtık, katmer, çapak gibi
kusurlar bulunmamalı, pas veya pas lekesi olmamalıdır

3.2.İşaretleme (Üretim tarihi ay ve yıl olarak ve marka)

[ad_2]