[ad_1]

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ

YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)

Статья 1 - 24/5/2006 датированный 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)'в 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) Birlik: İhracatçı birliklerini,

с) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Ekonomi Bakanlığı tarafından dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilmiş şirketleri,

ç) Gelişim Yol Haritası: Destek kapsamına alınan şirketin mevcut bulunduğu konum, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin uygulayacağı Stratejik İş Planını içeren çalışmayı,

d) Genelge: Брендирование турецких продуктов за рубежом, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,

е) Harcama yetkisi verilen şirket: Genelgede belirtilen şartları haiz ve destek kapsamındaki marka adına harcama yetkisi verilen şirketi,

е) Kuruluş: Ассамблея экспортеров Турции (ТИМ), İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini,

г) Marka: 22/12/2016 датированный 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti,

г) Sektörel dış ticaret şirketi (SDŞ): Ekonomi Bakanlığı tarafından sektörel dış ticaret şirketi statüsü verilmiş şirketleri,

час) Sistem: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak TURQUALITY® internet sitesi üzerinden ulaşılan ve bu Tebliğe ilişkin başvuruların yapıldığı, değerlendirildiği ve değerlendirmeye ilişkin bildirimlerin yapıldığı sistemi,

Я) Stratejik İş Planı: Şirketlerin, Gelişim Yol Haritalarında belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirecekleri faaliyetlerin, yöntemlerin ve bütçenin belirlendiği planı,

я) Şirket: 13/1/2011 датированный 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ile DTSŞ ve SDŞ’leri,

J) TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®’nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,

К) TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 датированный 25678 опубликованы в Официальном бюллетене № Экспорт 2004/14 sayılı TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2004/14)’de belirtilen logoyu,

L) Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri,

м) Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,

ifade eder.”

Статья 2 - Же коммюнике 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«я- Kuruluşların desteklenmesi:

Статья 9 - (1) Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri ve Genelgede belirtilen tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,

a) Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında,

б) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında,

с) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 2.000.000 TL tutarında,

ç) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler için Birlik başına 1.000.000 TL tutarında,

desteklenir.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için Kuruluşların, bütçelerini içeren projeleriyle doğrudan Bakanlığa müracaat etmeleri ve söz konusu projelerin Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Destek başlangıç tarihi, Kuruluşların Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenir.

(3) Kuruluşlar, Bakanlık tarafından destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren proje başına en az bir, en fazla dört yıl süreyle desteklenir.

(4) Her bir Kuruluşun aynı anda azami iki projesi desteklenebilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (CPI + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.”

Статья 3 - Же коммюнике 10 Статья 3 была изменена следующим образом.

«Статья 10 - (1) Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;

a) Destek kapsamına alınan markalarına ilişkin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında,

б) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 1.600.000 TL tutarında,

с) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları mağaza, офис, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlerine ilişkin;

1) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında,

2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

ç) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, комиссия, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

d) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira, belediye giderleri, комиссия, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

е) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında,

е) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchisingsistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazasına ilişkin;

1) Kurulum/dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderleri mağaza başına %50 oranında ve en fazla 200.000 TL tutarında,

2) Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve mağaza başına yıllık azami 200.000 TL tutarında,

г) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

г) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

час) Destek kapsamına alınan markalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ilişkin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında,

Я) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderleri %50 oranında ve (б) bendi kapsamında belirtilen destek limiti içinde değerlendirilmek kaydıyla,

я) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak aldıkları depolama hizmetine yönelik giderleri %50 oranında ve (ç) bendi kapsamında belirtilen destek limiti içinde değerlendirilmek kaydıyla,

desteklenir.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (CPI + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.”

Статья 4 - Же коммюнике 11 Статья изменена следующим образом:.

«Статья 11 - (1) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;

a) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri,

б) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri yıllık en fazla 2.000.000 TL olmak üzere,

с) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri aynı anda azami 10 kişi için,

ç) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları,

d) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak;

1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağazaya ilişkin;

я) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

б) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,

2) Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shopin shop), kiosk, stand (floor display) ve ürün teşhir serasına tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

я) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

б) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 800.000 TL olmak üzere,

3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için,

я) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,

б) Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere,

е) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler,

е) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ilişkin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,

г) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderler,

г) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak alınan depolama hizmetine yönelik giderler,

%50 oranında desteklenir.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (CPI + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.”

Статья 5 - Же коммюнике 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 6 - Же коммюнике 16 ncı maddesinin başlığı yürürlükten kaldırılmış olup madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 16 - (1) Şirketlerin desteklerden yararlanabilmeleri için, TURQUALITY®/Marka Destek Programı kapsamına alınan markalarına ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası yaptırmaları zorunludur. Gelişim Yol Haritası, ilgili markanın destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süreyi kapsar. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar en fazla 800.000 TL tutarında ve %50 oranında desteklenir.

(2) Şirketler tarafından, Gelişim Yol Haritasında sunularak Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ek olarak yeni hedef pazarlar belirlenebilir. Her bir yeni hedef pazar Bakanlık tarafından incelenip onaylandıktan sonra söz konusu pazardaki harcamalar desteklenebilir. »

Статья 7 - Же коммюнике 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 8 - Же коммюнике 18 Статья изменена следующим образом:.

«Статья 18 - (1) Это Коммюнике 10 и 11 inci maddelerinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, şirketlerin 14 и 15 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak destek ödemesi her hâlükârda Gelişim Yol Haritası Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.

(2) Destek kapsamına alındıktan sonra şirketler tarafından Gelişim Yol Haritasında belirtilen hedef pazarlara ek olarak yeni hedef pazarlar belirlenebilir. Her bir yeni hedef pazar Bakanlık tarafından incelenip onaylandıktan sonra ilgili harcamalar desteklenebilir. »

Статья 9 - Же коммюнике 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 10 - Же коммюнике 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 20 - (1) Bu Tebliğ çerçevesinde; Marka Destek Programına alınan şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren ilgili markalarına yönelik 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden 4 yıl süreyle yararlandırılabilir.

(2) Bu Tebliğ çerçevesinde; TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler;

a) Destek kapsamındaki markalarına yönelik; 11 Первый абзац статьи (е) bendinde belirtilen desteklerden münhasıran hedef pazarlara yönelik olanlar ile aynı maddenin (a), (б), (ç), (d), (е) и (г) bentlerinde düzenlenen desteklerden her bir pazarda azami 5 yıl yararlandırılabilir.

б) Это Коммюнике 11 Первый абзац статьи (е) bendinde belirtilen kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık giderlerine ilişkin destekler ile aynı maddenin (с) bendinde belirtilen desteklerden, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren yalnızca ilk 5 yıl yararlandırılabilir.

с) Из этого пункта (a) bendinde belirtilen süre kısıtları, 11 Первый абзац статьи (г) bendinde belirtilen destekler için uygulanmaz. TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler program dahilinde kaldığı süre içinde 11 Первый абзац статьи (г) bendinde belirtilen desteklerden yararlandırılabilir.

(3) TURQUALITY®/Marka Destek Programına alınan şirketlerin ilgili markalarına yönelik desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için yıllık performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.”

Статья 11 - Же коммюнике 21 Статья изменена следующим образом:.

«Статья 21 - (1) Это Коммюнике 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde, TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, 20 ncimaddenin ikinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen desteklerden, Marka Destek Programında ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle,

б) (б) bendinde belirtilen desteklerden, Marka Destek Programında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle,

yararlandırılabilirler.

(2) Это Коммюнике 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketlerden TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyenler, kalan destek süreleri boyunca 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden yararlanmaya devam ettirilir.”

Статья 12 - Же коммюнике 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 13 - Же коммюнике 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 14 - Же коммюнике 28 Статья изменена следующим образом:.

«Статья 28 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik bilgi ve belgeler ile uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Genelge ile belirlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin Genelgede belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerden sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir.”

Статья 15 - Же коммюнике 29 Статья 3 была изменена следующим образом.

«Статья 29 - (1) Destek başvurusuna konu belge ve faaliyetlerden yurt dışında düzenlenenler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onayına ve/veya incelemesine tabidir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onay ve incelemesine konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir.”

Статья 16 - Же коммюнике 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 17 - Же коммюнике 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 32 - (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.”

Статья 18 - Же коммюнике 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 33 - (1) TURQUALITY®/Marka Destek Programına alınan şirketlerin ilgili markalarına yönelik performans denetimi Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) министерство, performans raporunu Genelgede belirtilen usulde sunmadığını ve söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde Gelişim Yol Haritasında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediğini, sağlanan desteği etkin kullanmadığını ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ve şirketi destek kapsamından çıkarabilir, destek oranlarında indirime gidebilir veya sistem aracılığı ile yapılacak destek başvurularını kısıtlayabilir.”

Статья 19 - Же коммюнике 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 37 - (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler ve markalar, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan diğer İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından;

a) Küresel tedarik zinciri desteği hariç olmak üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 датированный 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararından,

б) 21/3/2011 датированный 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2011/1) kapsamında sağlanan yurt dışı pazar araştırması desteğinden,

с) 23/9/2010 датированный 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2010/8) kapsamında sağlanan bireysel danışmanlık desteğinden,

ç) Türk Ticaret Merkezleri desteği hariç olmak üzere 18/8/2010 датированный 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2010/6)«,

d) 30/12/2009 датированный 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2009/5)«,

е) 18/4/2008 датированный 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2008/2)«,

yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketler, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan diğer İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından;

a) Küresel tedarik zinciri desteği hariç olmak üzere 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karardan,

б) Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2011/1) kapsamında sağlanan yurt dışı pazar araştırması desteğinden,

с) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2010/8) kapsamında sağlanan bireysel danışmanlık desteğinden,

ç) Türk Ticaret Merkezleri desteği hariç olmak üzere Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2010/6)«,

d) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2009/5)«,

е) Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2008/2)«,

yararlandırılmazlar.

(3) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketlerin ve markaların, destek süresi bitiminde, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (с), (ç) и (е) bentleri ile 11 Первый абзац статьи (d) bendi çerçevesinde sağlanan desteklerden yararlandıkları hedef pazarlarda bulunan birimlerine yönelik Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2010/6) kapsamında gerçekleştirecekleri başvurular, ilgili hedef pazara yönelik olarak bu Tebliğ kapsamında desteklendikleri süre mahsup edilerek değerlendirmeye alınır.

(4) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketlerin, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi bitiminde, Это Коммюнике 10 Первый абзац статьи (с), (ç) и (е) bentleri ile 11 Первый абзац статьи (d) bendi çerçevesinde sağlanan desteklerden yararlandıkları hedef pazarlarda bulunan birimlerine yönelik Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Коммюнике No.: 2010/6) kapsamında gerçekleştirecekleri başvurular, ilgili hedef pazara yönelik olarak bu Tebliğ kapsamında desteklendikleri süre mahsup edilerek değerlendirmeye alınır.

Статья 20 - Же коммюнике 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Статья 40 - (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, gerekli görülmesi durumunda bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya, bu Tebliğde yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya ve destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

Статья 21 - Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

Статья 22 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

«Предварительная статья 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusunda bulunulmamış olanlar için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış harcama destek başvuruları için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Предварительная статья 4 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)'в 10 uncu maddesi uyarınca desteklenmiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili markaları ile TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmış olan şirketlere, Это Коммюнике 21 Первый абзац статьи (a) и (б) bentleri uygulanmaz. Söz konusu şirketler, ilgili markalarına yönelik Gelişim Yol Haritasını sunmak kaydıyla bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinden yararlandırılırlar.

Предварительная статья 5 - (1) Şirketlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)'в 11 жемчуг в соответствии со статьей 5 yıl ve daha az süre ile desteklenmiş olan markaları bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen desteklerden, TURQUALITY® Destek Programında ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle,

б) (б) bendinde belirtilen desteklerden, TURQUALITY® Destek Programında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle,

yararlandırılırlar.

Предварительная статья 6 - (1) Şirketlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)'в 11 inci maddesi uyarınca desteklenmiş olan markalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,

a) İlave beş yıllık destek süresini kullananlar, hâlihazırda Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalar için, ilave beş yıllık destek süreleri sona erene kadar bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde hedef pazar bazında belirlenen süreye tabi değildir.

б) İlave beş yıllık destek süresi sona erenler için bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (б) bendi uygulanmaz. Bu şirketlerin destek kapsamındaki markalarına yönelik olarak, Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında gerçekleştirecekleri harcamalar, anılan fıkranın (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir.

Предварительная статья 7 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, О размещении изображения турецких товаров и turqualıty®'n Поддержка связи (Коммюнике No.: 2006/4)'в 10 uncu maddesi kapsamında desteklenen şirketler için aynı maddenin birinci fıkrasının (с), (ç), (d) и (е) плотины; 11 inci maddesi kapsamında desteklenen şirketler için aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca desteklerden yararlanmadığı pazarlar yeni hedef pazar sayılacaktır.”

Статья 23 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 24 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]