Açıklama : Amacı ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek olan 4703 sayılı kanunda 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerler 2000 TL ile 115000 TL arasında yeniden belirlenmiştir.

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 inci maddesi uyarınca 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

4703 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit (TL) Üst Limit (TL)
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.000 50.000
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 19.000 250.000
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.000 75.000
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.000 25.000
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 2.000 40.000
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı 10.000 75.000
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı 46.000 115.000
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı 10.000 25.000″

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.