[ad_1]

بيان : A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilen bazı ürünlerin bildirildiği 2017/10926 sayılı Kararın uygulama usul ve esasları hk.

من وزارة الاقتصاد:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 مؤرخ 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Menşe belgesi ve gümrük işlemleri

مادة 2 - (1) 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmaz.

(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dâhil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamı eşya için menşe tevsiki aranmaz.

قوة

مادة 3 - (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 4 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

A

İhracatçı Beyanı

Aşağıda imzası bulunan ben, ……….tarihli …….sayılı faturada belirtilen……………….tanımlı eşyanın ………………………. menşeli olduğunu ve üreticisinin …………..ülkede yerleşik ………….firması olduğunu beyan ederim.

İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

Tarih ve Yer İmza sahibinin adı, firmadaki pozisyonu ve imzası

Exporter’s Declaration

I, the undersigned, declare that the goods named as ………listed in this invoice………….. (date and number) originate in………… and produced by……. (name of the firm) in……… .(name of country)

I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.

Place and Date Name, title and signature

[ad_2]