[ad_1]

بيان : 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararda bildirilen ülkeler harici menşeli beyan edilen ve AB den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren Karar kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda yapılacak işlemler hk.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 20117910-163.08

موضوع : 2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı

17/02/2020 - 52216372
توزيع PLACE ل

الفائدة: ا) 27.05.2019 تاريخ و 44730247 رسالتنا المؤرخة

ب) 26.08.2019 تاريخ و 46658088 رسالتنا المؤرخة

2018/11799 sayılı “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” kapsamında olan ve AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, أندونيسيا, الهند, كمبوديا, Moğolistan, باكستان, Paraguay, سيريلانكا, Ukrayna ve Vietnam menşeli eşya için ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük (EMY) tahsil edilmektedir.

Mezkur Karar kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi halinde, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ek mali yükümlülüğün uygulanmaması için Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereğince, eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığının menşe şahadetnamesi ile tevsik edilmesi ve menşe şahadetnamesinin beyanname ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

من الطرف الاخر, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen söz konusu eşyanın menşe şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında mevcut olmaması ve menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine yazılı bir talepte bulunulması halinde, ek mali yükümlülüğe isabet eden tutarın Karardaki en yüksek had esas alınmak suretiyle hesaplanarak emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması gerekmektedir. Menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine göre iade edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan bahse konu eşya için 2018/11799 sayılı Karar kapsamında bir ek mali yükümlülük doğmamakta ve “Diğer Ülkeler” (دو) gümrük vergisi oranında vergi tahsil edilmektedir.

ومع ذلك،, “2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişten sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi gereğince tahsil edilen vergiler geri verilmektedir.

في هذا الصدد, 2018/11799 sayılı Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler harici menseli beyan edilen ve AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren Karar kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine İbraz edilmesi durumunda;

1. Eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyanname ekinde bulunması ya da menşe şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında mevcut olmayıp sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine yazılı bir talepte bulunulmuş olması koşuluyla A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi esnasında gümrük idaresine ibrazı halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesi çerçevesinde عودة,

2. Eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığım tevsik eden menşe şahadetnamesinin birinci maddede belirtilen şekilde gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu eşya için;

ا. Mezkur Karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY’nin Karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve tahsil edilmesi,

ب. EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesini müteakip “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi çerçevesinde عودة,

yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan söz konusu eşya için gümrük vergileri tahsil edildiğinden herhangi bir vergi kaybının olmadığı, öte yandan A.TR dolaşım belgesinin sonradan ibrazı halinde tahsil edilen gümrük vergilerinin geri verilmesinin Gümrük Kanununun 214 üncü maddesinin amir hükmü gereği olduğu göz önüne alındığında yukarıda bahsi geçen işlemler için Gümrük Kanununun Onbirinci kısım cezai hükümlerinin uygulanmaması gerekmektedir.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

وقعت البريد الإلكتروني
مصطفى SILVER
باكان.
المدير العام

[ad_2]