[ad_1]

بيان : 3207.40.85.00.00 SIR (ASTAR) 0,6 USD/ Brüt kg gözetim uygulaması gelmiştir. 12.06.2018 tarihli konu tebliğ 30. Gün yürürlüğe girer.

بيان إعلامي بشأن تنفيذ الإشراف على الواردات (لا: 2018/13) (12.06.2018 تي. 30449 الصورة. R.G.)

من وزارة الاقتصاد:

Kapsam

مادة 1 - (1) هذا الإخطار, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTIP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3207.40.85.00.00 Diğerleri 0,6

*Brüt Ağırlık

Gözetim uygulaması

مادة 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

مادة 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, وزارة الاقتصاد (وزارة) İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) تقع في الجزء السفلي من التوقيع الالكتروني التطبيق "مقدمة لE-التوقيع التطبيق" في قسم "عمليات استيراد" تتم مع التوقيعات الإلكترونية. Ayrıca e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) ويجوز للشركة أن تتقدم بطلب نيابة عن صاحب التوقيع الالكتروني للشخص من خلال هذا البيان تغطيها, 27/12/2017 مؤرخ 30283 رقم نظام الطلب الالكتروني البيان الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ عمليات الاستيراد (واردات:2017/3) يتكون الإطار.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup EK-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda EK-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme

مادة 4 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

مادة 5 - (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

مادة 6 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

مادة 7 - (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 مؤرخ 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

قوة

مادة 8 - (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 UNC يوم يدخل حيز التنفيذ.

تنفيذي

مادة 9 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]