[ad_1]

بيان : İran İslam Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı granit ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

من وزارة الاقتصاد:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan re’sen inceleme neticesinde, İran İslam Cumhuriyeti menşeli “granit” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 مؤرخ 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) وزارة: وزارة الاقتصاد,

ب) المدير العام: المديرية العامة للاستيراد بالوزارة,

ج) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

د) Karar: 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ه) اللائحة: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

F) إيران: İran İslam Cumhuriyeti’ni,

ز) ÇHC: جمهورية الصين الشعبية,

يعبر.

Soruşturma konusu eşya

مادة 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 و 2016/4 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 6802.23 و 6802.93 G.T.P.sinde tanımlı “granit”lerdir.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum

مادة 5 - (1) 14/9/2006 مؤرخ 26289 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2006/25) ile ÇHC menşeli 6802.23 و 6802.93 G.T.P.’sinde tanımlı granitlerin ithalatında dampinge karşı 90 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 مؤرخ 28349 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2012/14) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında 174 ABD Doları/Ton tutarında uygulanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, 17/2/2016 مؤرخ 29627 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2016/4) ile de; bahse konu önlem, Vietnam menşeli/çıkışlı eşyaya, anılan ülkede mukim iki firma için 0 olarak uygulanmak kaydıyla, teşmil edilmiştir.

(2) Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli granitlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin İran üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

مادة 6 - (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem 2006 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2012 yılında söz konusu önlemin farklı oranlarda devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 2012 yılında ÇHC menşeli granit ithalatına yönelik uygulamaya konulan önlem, 2016 yılında söz konusu eşyanın Vietnam menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir. Granit ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, İran’dan yapılan ithalatın 2010 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. وفي هذا السياق،, İran menşeli granitlerin ithalatı miktar bazında 2010 yılı itibariyle 636 Ton seviyesinden 2016 yılında 18.340 Ton seviyesine yükselerek %2.783,6 oranında artış göstermiştir.

(2) 2010 yılında İran menşeli ithalatın toplam granit ithalatımız içindeki payı miktar bazında %0,24 iken 2016 yılı için söz konusu pay %5,99’a, 2017 yılının ilk dokuz ayı itibariyle ise %10,7’e yükselmiştir.

(3) 2010 ile 2016 yılları arasında, İran menşeli ithalatta birim fiyatların önemli ölçüde gerilediği görülmektedir. وفي هذا السياق،, 2010-2016 yılları arasında söz konusu eşyanın ithal birim fiyatları ton başına 520 ABD Dolarından 290 ABD Dolarına gerilemiştir.

(4) من الطرف الاخر, söz konusu ülkeden yapılan önlem konusu eşya ithalatına yönelik olarak ülkemize ihracat yapan firmalar tespit edilmiş olup, inceleme konusu ülkede mukim Ticaret Müşavirliği’ne ihracatçı firmaların listesi iletilerek anılan firmaların ticari faaliyetlerine ve üretici olup olmadıklarına ilişkin bilgi talep edilmiştir. وفي هذا السياق،, önlem konusu eşyayı üretmeyip, söz konusu eşyanın yalnızca ticareti ile iştigal eden firmalar aracılığıyla, söz konusu önlemin İran üzerinden etkisiz kılındığına ilişkin şüphe hasıl olmuştur.

القرارات والإجراءات

مادة 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda İran menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, اللائحة 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) تحقيق, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturma dönemi

مادة 8 - (1) 1/1/2015 ile 1/11/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

مادة 9 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, İran’ın Ankara Büyükelçiliği’ne de soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. ردود الأطراف المهتمة على الاستبيان وجميع المعلومات غير هذه الإجابات, بلجيكي, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

المدة الزمنية

مادة 10 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 لأيام. 9 uncu maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, جمعيات المستهلكين, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

لا تعاون

مادة 11 - (1) اللائحة 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

مادة 12 - (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

مادة 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

وزارة الاقتصاد

المديرية العامة للالواردات

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

سوجوتوزو ماه. 2176. Sk. لا:63 06530 كانكايا / أنقرة

الهاتف: +90 (312) 204 99 53

الفاكس: +90 (312) 204 86 33

e-posta: oek836@ekonomi.gov.tr

تاريخ بدء التحقيق

مادة 14 - (1) تحقيق, يعتبر قد بدأ من تاريخ نشر هذا البيان..

قوة

مادة 15 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 16 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]