[ad_1]

بيان : Bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodium lügnosülfanat sulu çözeltisi, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, poli(vinil alkol), rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, 26/12/2018 مؤرخ 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 26/12/2018 مؤرخ 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 مؤرخ 2010/339 وفرض قرار مجلس الوزراء بتاريخ الواردات الحصص، وقد تم إدارة التخصيص تعرفة أعد بناء على قرار.

إجراءات تطبيق التعرفة توزيع الحصص والمبادئ

مادة 3 - (1) وفقا لقرار بشأن حصص استيراد المنتجات الصناعية التعريفة الجمركية لبعض من التنفيذ; bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, وزارة التجارة (وزارة) الموقع (www.ticaret.gov.tr) تقع في الجزء السفلي من التوقيع الالكتروني التطبيق "مقدمة لE-التوقيع التطبيق" في قسم "عمليات استيراد" تتم مع التوقيعات الإلكترونية.

(3) ويجوز للشركة أن تتقدم بطلب نيابة عن صاحب التوقيع الالكتروني للشخص من خلال هذا البيان تغطيها, 27/12/2017 مؤرخ 30283 رقم نظام الطلب الالكتروني البيان الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ عمليات الاستيراد (واردات: 2017/3) يتكون الإطار.

(4) الطلبات المقدمة في نطاق هذا البيان, المحدد في الفقرة الثانية "عمليات استيراد" صفحة "إجراءات التطبيق" تحت عنوان رئيسي "وصول التطبيق" الشاشة كما في شهادة نوع "TPS-0955-رخصة استيراد (METAL-CHEMICAL)", ورقة / ورقة محددة، هذا القرار. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin, Ek-3’te yer alan formlar çerçevesinde, tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) التقدم بطلب للحصول شركة السلع المتعددة والمطلوبة لتقديم طلب منفصل لكل البضائع.

(6) Fiziksel olarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

توزيع

مادة 4 - (1) Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esastır. Daha önce başvuru sahibi firmaya kontenjan tahsis edilmiş olması durumunda, bu kontenjanı kullanma performansı dağıtım yapılırken göz önünde bulundurulur.

(3) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, واستخدام الإشعارات

مادة 5 - (1) حصص التعريفة الجمركية أن يكون جعلت ضمن نطاق تراخيص الاستيراد التي عقدها مكتب وزارة الواردات الجمركية فيما يخص تسجيل البيان الجمركي.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (نظام النافذة الواحدة) معطى 23 يقع عدد من رقم وثيقة عن وثيقة تاريخية. تمت كتابة التطبيق أيضا لا يتم التبليغ.

(3) تقع في وثيقة الإشعار رقم المستند وتاريخ الإعلان المطلوب 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

مدة رخصة الاستيراد

مادة 6 - (1) تراخيص استيراد ليتم تحريرها 15/2/2020 حتى الآن (بما في ذلك هذا التاريخ) صالح.

نقل ترخيص المستوردة

مادة 7 - (1) الواردات بنسبة رخصة الاستيراد تغطيها, مطلوب حامل رخصة الاستيراد الذي ينبغي القيام به من قبل الشركة. تراخيص استيراد نقلها إلى أطراف ثالثة.

تراخيص استيراد المنقحة

مادة 8 - (1) على متطلبات ترخيص الاستيراد بالنسبة للحالة المسائل مسجلة, وزارة (المديرية العامة للالواردات) resen değişiklik yapabilir. رخصة الاستيراد التي تحتفظ بها الشركة نيابة عن, إذا تطبيق بالمعلومات والوثائق المتصلة بالتغيرات طلب, طلب المنقحة بشأن تراخيص الاستيراد من قبل وزارة (المديرية العامة للالواردات) خلص. التطبيق في السؤال, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

مادة 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. وزارة, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

مادة 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (المديرية العامة للالواردات) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

مادة 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

قوة

مادة 12 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

  • Ek-1 TABLO
  • Ek-2 BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
  • Ek-3 SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU


Ek-1

جدول

لا G.T.P Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
1 2811.19.80.90.19 *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2) Ton 1.500 0
2 2903.22 Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6) Ton 5.000 0
3 2915.21 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7) Ton 59.995 0
4 3804.00 *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnosülfonat içeren sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi Ton 1.800 0
5 3806.10 * Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri Ton 20.478,8 0
6 3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00 * Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör Ton 250 0
7 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 *Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (ا). عدد 40.000.000 0

(ا) : Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* : Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.


Ek-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında örnekleri Ek-3’te yer alan aşağıdaki bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

Sanayiciler için:

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu.

2- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti.

3- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.

4- Bu Tebliğin Ek-l’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016, 2017 و 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu.

5- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibarıyla geçerli “Faaliyet Formu”.

İthalatçılar için:

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu.

2- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.

3- Bu Tebliğin Ek-l’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016, 2017 و 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu.


Ek-3

SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU*
T.C.
وزارة التجارة
(المديرية العامة للالواردات)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم:2019/2) çerçevesinde ithalatı gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına İTHAL LİSANSI düzenlenmesini talep etmekteyiz .İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, İTHAL LİSANSI devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Bilgileri ve gereği arz olunur.

Başvuru No:
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı: Kep Adresi:
Vergi No : E-Posta:
عنوان :
Telefon: الفاكس :
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan :
Vergi No – TC Kimlik No:
عنوان:
Telefon: الفاكس:
E-posta:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTIP:
Kullanım Amacı:
Menşe Ülke: Sevk Ülke:
Miktar l: Birim 1:
CİF Değeri:
FOB Değeri:
Birimi Fiyatı Cif:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Ünvan :
Firma TR Kayıt No :
عنوان: Ülkesi:
Telefon: الفاكس:
E-posta:
Web Adresi:
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyad – Ünvan:
Firma TR Kayıt No:
عنوان: Ülkesi:
Telefon: الفاكس:
E-posta:
Web Adresi:

*Başvuru formu, elektronik ortamda doldurulmaktadır.
Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca gümrük tarife pozisyonundan (GTP) kapsamı “ (Ek-l’de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım) ” tanımlı maddenin ithalat miktarını
gösterir.

Firma Ünvanı:
Firma Vergi No:
تسلسل رقم Beyanname Miktar (عدد) Fatura
رقم تاريخي Numarası تاريخي
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI

Faaliyet Formu Örneği

Tarih:…./…./……..

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan Mühür
İmza ve Kaşe(1) İmza ve Kaşe

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı(2)
عنوان,(2) ve Telefon/Faks Numarası
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası
Adres ve Telefon/Faks Numarası
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
2016 2017 2018
Tüketim Kapasitesi (Ton)
Fiili Sarfiyatı (Ton)
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
Talep konusu Madde Kullanılarak
Üretilen Ürünün Adı(3)
2016 2017 2018
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)
Üretilen Ürün Miktarı (Ton)

Açıklamalar:
(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

[ad_2]