[ad_1]

بيان : Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 ncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları hakkında Genelge

الجزء الاول

هدف, راحة, Kapsam ve Tanımlar

هدف

مادة 1 - (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

راحة

مادة 2 - (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 مؤرخ 25709 نشرت في الجريدة الرسمية رقم 17/01/2005 مؤرخ 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karar’a istinaden 20/12/2006 مؤرخ 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

نطاق

مادة 3 - (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

تعريفات

مادة 4 - (1) İşbu Genelge’de geçen;

وزارة : وزارة الاقتصاد (İhracat Genel Müdürlüğü)

Karar : 17/01/2005 مؤرخ 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nı,

Tebliğ : تصدير: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ni,

DİR : Dahilde İşleme Rejimini,

Dİİ : Dahilde İşleme İznini,

DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTIP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

Gümrük Tarife Cetveli : مخطط التعرفة الجمركية التركية مقسم إلى مواقف إحصائية

يعبر.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve DİİB ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler

Genel Esaslar

مادة 5 - (1) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerine ilişkin genel hükümler aşağıda belirtilmektedir.

ا) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’inin imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. لكن, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

ب) DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. لكن, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

ج) Herhangi bir firma adına ilk defa düzenlenecek DİİB’lerde, firmaya ait kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak belge düzenlenir. Daha sonraki başvurular ise; önceki belgelerde kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerde gerçekleşen ihracatlar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye alınır.

مثال:

Madde adı: kokolin

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 1.200 ton

DİİB süresi: 12 ay

İlk DİİB ihracat taahhüdü (azami):

(toplam üretim kapasitesi) x 1/4 = (1.200) x (1/4) = 300 ton (azami)

ç) İşbu Genelge’de yer alan indirimli teminat, aracı ihracatçı, dönemsel ithalat kısıtlamaları ile ekspertiz şartı ve benzeri hususlara ilişkin düzenlemeler, DİİB’in özel şartlar bölümüne kaydedilir. لكن, DİİB’in özel şartlar bölümünde yer almayan, Genelge kapsamında düzenlenen tüm usul ve esaslara ilişkin şartların yerine getirilmesi firmaların sorumluluğundadır.

د) Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler, Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ile ülkemizdeki kamu kurum/kuruluşları ve Kızılayla yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalara veya ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen ya da tamamen yerine getirmek üzere ihaleyi kazanan/sözleşme yapan firmayla anlaşan firmalara, işbu Genelge’de öngörülen tahsisat limitleri ile açık belgelerdeki ihracat gerçekleşmeleri aranmaksızın, DİR kapsamında ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar kadar hammadde ithalatına yönelik DİİB düzenlenebilir. Bu firmaların, DİİB kapsamındaki üretimin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. أيضا, söz konusu DİİB kapsamındaki hammadde ithalatında dönemsel ithalat kısıtlaması uygulanmaz, ithalat yapılabilmesi için önce ihracat şartı aranmaz. Bakanlık ihale/sözleşme konusu ürünlerin kapsamına kısıtlama getirebilir. İşbu hüküm uyarınca düzenlenen belgeler kapsamında sadece ihale/sözleşme konusu ülke veya ülkelere ihale/sözleşme şartları çerçevesinde yapılan ihracatlar DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılır.

ه) İşbu Genelge’nin 7’nci, 9"المذكورة في المادة 10 من الثالث والنار, نسب استخدام وكفاءة, عن طريق التعامل يتم استيراد المواد الخام DİİB حريقا يؤدي الحد الأقصى والحد الأدنى من معدل كفاءة يبين معدلات استخدام. أنشطة المعالجة اللاحقة, النتائج مع ارتفاع كفاءة الإنتاج مما لو المعدل الفعلي للDİİB المقدمة على المنتجات المعالجة للحصول على, وطرد اكتمل إلى حد كبير من المنتج الحصول على.

F) عملية التقييم DİİB للمتقدمين, işbu Genelge’de yer verilen düzenlemeler ile tarım ürünleri piyasa dinamikleri ve dış ticaret politikaları göz önünde bulundurularak, proje bazında tekemmül ettirilir.

DİİB ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler

مادة 6 - (1) Aşağıda belirtilen eşyaların “DİİB ile İlgili İthalat Listesi”ne eklenmesine ilişkin talepler; bu eşyaların sadece Tebliğ’in 7’nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde yurt içi piyasadan temin edilmesi ve/veya Tebliğ’in 38’inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen belgeden belgeye teslim hükümleri çerçevesinde olması halinde değerlendirmeye alınır.

ا) Canlı büyükbaş, küçükbaş, kümes ve süs hayvanları

ب) Et ve et ürünleri (tavşan eti hariç)

ج) Canlı balık (orkinos ve larva hariç)

ç) Kuru meyveler (Yerli üretimi bulunmayan veya yerli üretimi toplam talebi karşılamayan ürünler/çeşitler/tipler hariç), fındık ve antep fıstığı

د) Yaş meyve ve sebzeler (Yerli üretimi bulunmayanlar veya yerli üretimi toplam talebi karşılamayanlar hariç)

ه) Zeytin ve zeytinyağı

F) Salça

ز) Meyve ve sebze konserveleri (Yerli üretimi bulunmayan veya yerli üretimi toplam talebi karşılamayanlar hariç)

ğ) Çay

ح) Elma suyu ve konsantresi (Malik asit değeri %3 ve üzeri olan elma konsantresi hariç), kayısı suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, domates suyu ve konsantresi ile havuç suyu ve konsantresi

NS) Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

أنا) Lokum, helva, reçel, şekerleme, çikolata, kek, bisküvi, gofret, ciklet, dondurma, bal, yoğurt, süt, krema, un, makarna, bulgur ve buğday irmiği

ي) Kabuğunu çıkartma işlemine tabi tutulacak nohut ve fasulye

ك) Bağırsak, Çiçek Fidesi ile 1605.40.00.00.11 GTİP’li salyangoz. (Söz konusu ürünler Dİİ kapsamında değerlendirilir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar

مادة 7 - (1) DİR kapsamında özel düzenlemeye tabi olan eşyalara ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır. Söz konusu eşyalara ilişkin DİİB talepleri, işbu maddede yer alan hükümler de dikkate alınarak değerlendirmeye alınır.

1) Buğday

ا) Genel Esaslar

(Değişik: 17/08/2018) İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (د) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DİR kapsamında buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı için eşdeğer eşya kullanılamaz.

Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı – GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınır. لكن, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta, 1001.99.00.00.11 GTİP’li “adi buğday”ın, eşdeğer eşya olarak ithalatının yapılmaması, ihraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında “adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ve şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.

Bulgur ihracatı karşılığında 1001.19.00.00.00 GTİP’li makarnalık buğday, 1001.99.00.00.11 GTİP’li adi buğday ve 1001.99.00.00.13 GTİP’li kaplıca (kızıl) buğday ithalatına ilişkin DİİB düzenlenebilir.

Buğday unu, bulgur ve aşurelik buğday ihracatında;

> Fabrika binası kendisine ait olan firmalar için; ilk DİİB’de azami 1.500 ton buğday ithalatı öngörülmesi,

> Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

– İlk DİİB’de azami 1.500 ton buğday ithalatı öngörülmesi,

– Daha sonraki DİİB’lerde ise firma performansı dikkate alınarak, açık DİİB’ler kapsamında miktar bazında asgari % 50 ihracat gerçekleşmesi kaydıyla azami 5.000 ton buğday ithalatının öngörülmesi,

- (Değişik: 04/06/2018) Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla indirimli teminat uygulanmaması,

kaydıyla DİİB düzenlenir.

ب) Verimlilik Oranı

Buğday unu ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında asgari %74 verimlilik oranı esas alınır.

ج) Aracı İhracatçı

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (د) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki buğday unu ihracatı taahhüdüne sayılmaz.
ç) İkincil İşlem Görmüş Ürün

“Bulgur/aşurelik buğday”, “makarna/şehriye/irmik” ve “buğday unu” ihracatı öngören DİİB başvurularında, ikincil işlem görmüş ürünler için sırasıyla 65 $/ton, 80 $/ton ve 90 $/ton seviyelerinden düşük olmamak üzere gerçek değerler üzerinden birim fiyat beyan edilir.

2) مصر

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (د) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktardaki mısır hariç olmak üzere, DİR kapsamında “15 Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamaz.

Eşdeğer eşya olarak mısır ithalatı yapılmaması ve/veya yurtiçinden mısır irmiği temin edilmesi kaydıyla, mısır irmiğinden elde edilen makarna için DİİB düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.

Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmaların mısır irmiği ihracatı öngören DİİB düzenlenmesine yönelik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Mısır irmiği ihracatı öngörülen DİİB’lerde, fire ve/veya verimlilik oranından kaynaklanan revize gerekliliği hariç olmak üzere, ihracat taahhüdünü aşan ihracat miktarı belge kapsamında değerlendirilmez ve revize işlemine konu edilmez.

3) Mercimek

Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında;

> Döviz kullanım oranının % 80’i aşmaması (İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB’ler dahil),

> İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (د) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, “1 Mayıs – 30 Eylül” tarihleri arasında ithalat yapılmaması (İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının gerçekleştirildiği orana tekabül eden miktarda bu dönemde de ithalat yapılabilir.),

> (Değişik: 04/06/2018) Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla indirimli teminat uygulanmaması

kaydıyla kabuklu mercimek ithalatı yapılabilir.

4) Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağlar

Rafine ayçiçeği yağı ihracatını öngören DİİB’ler kapsamında ham ayçiçeği yağı ve/veya ayçiçeği tohumu ithalatına, ham ayçiçeği yağı ihracatı karşılığında ise ayçiçeği tohumu ithalatına, işbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (د) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda izin verilir.

(Değişik: 04/06/2018) Faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalara ait ayçiçeği yağı ihracatına ilişkin DİİB’ler kapsamında Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla indirimli teminat uygulanmaz.

İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (د) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip yapılacak ithalatlar hariç olmak üzere “1 Ağustos – 31 Ekim” tarihleri arasında ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatı yapılamaz.

(Değişik: 04/06/2018) Karışım yağ ve/veya margarin ihracatına ilişkin belgelerde azami % 15 oranında ham ayçiçeği yağı ithalatı yapılabilir. Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında indirimli teminat uygulanmaz. Kapatmada belge kapsamında ithal edilen ayçiçeği yağının ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.

Çerezlik tüketime yönelik ayçiçeği tohumu ihracatı öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak ayçiçeği tohumu ithalatı yapılamaz.

Rafine bitkisel yağ ihracatını öngören belgeler kapsamında, ihraç eşyasının üretiminde ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olan eşdeğer eşyanın kullanılması durumunda, söz konusu eşdeğer eşyanın belge kapsamında rafinasyon işlemine tabi tutulduğunun yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla belge kapsamında gerçekleştirilen ham bitkisel yağ ithalatı DİİB taahhüt hesabına sayılır.

5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar

DİR kapsamında işlenmiş olarak ihraç edilmek üzere Gümrük Tarife Cetvelinin 3’üncü faslında yer alan kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların (salyangoz, ıstakoz, karides, midye vb) ithalatını öngören DİİB başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Fileto balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına, konserve edilmiş balık ihracatı karşılığında ise dondurulmuş balık ve fileto balık ithalatına ilişkin DİİB başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Orkinos balığı yetiştirilmesinde yem olarak kullanılan sardalya, uskumru, ringa, tırsi, kaplin vb. balıkların (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) DİR kapsamında ithalatını öngören DİİB başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

6) Yetiştiricilik Faaliyeti Kapsamındaki Ürünler ve Hayvan Yemleri

DİR kapsamında civciv ve/veya canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurta veya yem hammaddesi ithalatını öngören DİİB başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yem içerisindeki tahılların (mısır, buğday, arpa vb) oranının %65’i, yağlı tohum ve türevlerinin (soya fasulyesi, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, kanola küspesi vb) oranının ise %35’i geçmemesi kaydıyla, yumurta ve kümes hayvanları eti ihracatına yönelik belge talepleri değerlendirmeye alınabilir. Bu oranlar içerisinde kalmak kaydıyla tahıllar ile yağlı tohum ve türevlerinin azami kullanım oranları Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmektedir.

Canlı piliçten asgari %75 verimlilikte piliç eti ve sakatat elde edilir. Sakatatın toplam ihracat taahhüdüne oranı miktar bazında %5’i geçemez.

Hayvan yemleri ihracatını öngören belge talepleri, yem içeriğindeki tahıl oranının %65’i, yağlı tohum ve türevleri oranının ise %35’i geçmemesi kaydıyla değerlendirmeye alınır.

Hayvan yemlerinin ihracatını öngören DİİB’ler kapsamında bitkisel yağ ithalatına ilişkin talepler, Tebliğ’in 7’nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde “yurt içi alım” özel şartı kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

Yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatı yapılmaz. أيضا, DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 standardı çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir.

7) Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu

DİR kapsamında “1 Temmuz – 30 Eylül” tarihleri arasında yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ithalatı yapılamaz. لكن, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının gerçekleştirildiği orana tekabül eden miktarda olmak üzere bu dönemde de ithalat yapılabilir.

8) Sert Kabuklu Meyveler, Kuruyemiş ve Kuru Meyveler

Kuruyemiş, kuru meyveler ve sert kabuklu meyvelerin ithalatını öngören DİİB’ler kapsamında aşağıdaki hükümler çerçevesinde işlem tekemmül ettirilir.

> Ürün bazında azami 800 ton ithalat yapılabilir.

> (Değişik: 04/06/2018) Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat esnasında indirimli teminat uygulanmaz.

> DİİB kapsamında işlem görmüş ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) bünyesinde ihraç edilmek kaydıyla ithal edilecek kabuklu badem ve kabuklu ceviz için yukarıda belirtilen hükümler uygulanmaz.

> İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami %50’sinin ithalatı yapılabilir.

> DİR kapsamında kabuklu ceviz ve kabuklu bademin eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamaz.

> Yerli üretimi olmayan ya da yerli üretimi toplam talebi karşılamayan kuru meyvelerin ihracatını öngören belge müracaatları, proje bazında değerlendirmeye alınır. Bu kapsamda düzenlenecek DİİB’lerde, firma talebine istinaden eşdeğer eşya kullanılmayacağına dair özel şart ilave edilebilir.

> İhracat taahhüt listesinde ikincil işlem görmüş ürün bulunan DİİB’ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80’i aşamaz.

9) Pirinç (Değişik: 06/09/2018)

Çeltik veya kargo pirinç ithalatı karşılığında parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında aşağıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem tekemmül ettirilir.

> İhracat taahhüt listesinde ikincil işlem görmüş ürün bulunan DİİB’ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80’i aşamaz.

> Eşdeğer eşya kullanılamaz.

10) Tütün ve Tütün Mamulleri (Değişik: 04/06/2018)

Tütün ve tütün mamulleri ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında aşağıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem tekemmül ettirilir.

> DİR kapsamında tütün mamulü olarak ihraç edilmek üzere tütün (şark tipi tütün hariç) ithalatı, 4733 sayılı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun”da belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yapılabilir.

> Mezkûr Kanun uyarınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’ndan izin alan yaprak tütün işleme tesisleri tarafından ise, sadece işlendikten sonra ihraç edilmek amacıyla yine GTHB tarafından izin verilecek tütün çeşitlerinin ithalatı yapılabilir.

> DİİB kapsamında tütün mamulleri üretiminde fire dikkate alınmaz.

> Tütün işleme tesislerinde yaprak tütünlerin işlenmesi sırasında fiziksel ve kimyasal etkilerle meydana gelen toz, çürük, rutubet ve kuru madde kaybı miktarı toplam olarak %10’u geçemez. Bu ürünlerden ekonomik değeri olanlar DİİB üzerine ikincil işlem görmüş ürün olarak kaydedilir. آحرون, GTHB’den izin almak kaydıyla ilgili mevzuata göre imha edilir.

> Tütün mamulleri üretim sürecinde ortaya çıkan “tütün döküntüleri ve tozları” ve benzeri ürünler “ikincil işlem görmüş ürün” olarak DİİB üzerine kaydedilir. Sigara üretiminde ikincil işlem görmüş ürün miktarı, DİİB kapsamında yapılan tütün ithalat miktarının % 5,5’ini aşamaz.

> Yaprak tütün ihracatında “eşdeğer eşya” kullanılamaz. Tütün mamullerinde “eşdeğer eşya” kullanılmasının öngörülmesi halinde bu husus DİİB üzerine “özel şart olarak” belirtilir.

> İhracı taahhüt edilen tütün mamullerinin mamulat çeşidi bazında beyanı zorunludur.

> Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatlar DİİB taahhüdüne sayılmaz.

> DİİB’lerin kapatılmasında GTHB tarafından düzenlenen ekspertiz raporları esas alınır.

11) Peyniraltı Suyu Tozu, Süt ve Süt Mamulleri

DİR kapsamında süt tozu ithalatı karşılığında peyniraltı suyu tozu ihracatı öngören DİİB üzerine ekpsertiz şartının ilave edilmesi zorunludur.

Süt ve süt mamulleri ihracatı öngören DİİB başvurularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranabilir.

12) Oyuncak

DİR kapsamında kaplanmış ürünlerin içinde ihraç edilen oyuncakların (sürpriz yumurta, top vb. şekillerde) cinsi ve adedinin gümrük beyannamesi üzerinde belirtilmesi zorunludur. Belge üzerinde özel şart yer almasına rağmen oyuncak adedinin kaydedilmediği gümrük beyannameleri kapatma aşamasında münhasıran belgede kayıtlı diğer hammaddeler minvalinde değerlendirmeye alınır.

13) Şeker

(Değişik: 04/06/2018) DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında asgari %20 ينطبق ضمان معدل.

إغلاق قاعدة أداة, يتم البحث السلطة السكر الذي عقد في رسالة الامتثال.

DİİB تطبيقها, أصدرت لمدة أقصاها السكر المستخدمة في هيكل المنتجات %3 تستند أسعار الخردة على.

(2) لا تستطيع أن تفعل أي ما يعادل البضاعة كما هي مدرجة استيراد المنتجات في الجدول 1.

طاولة 1:

المنتجات المستوردة المنتج تصديرها
القمح مشترك Makarna
مصر Makarna
القمح الأعلاف علف, بيضة, لحوم الدواجن
بذور عباد الشمس معالجة بذور عباد الشمس الحلويات ضد الاستهلاك
الجوز قصف المكسرات الداخلية و / أو معالجتها.
لوز مقشر اللوز الداخلية و / أو معالجتها
سمسم معالجتها أو السمسم الطحينة
كمون Çörek Otu Yağı
Baharatlar İşlenmiş Baharatlar
Bezelye İşlenmiş Bezelye
Kapari İşlenmiş Kapari
Hamsi İşlenmiş Hamsi
Tereyağı Mamul Ürünler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİİB Süreleri

مادة 8 - (1) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan muhtelif tarım ürünlerinin ihracatına yönelik olarak düzenlenecek DİİB’lerin süreleri Tablo 2’de belirtilmektedir. Bu tabloda madde adı yer almayan tarım ürünlerine ilişkin DİİB süre müracaatları ise, 12 ayı aşmamak kaydıyla proje bazında değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılır. وتنص الوثيقة على فترة تقديم الطلبات في تصدير السلع DİİB الوثيقة مختلف فترة قصيرة من الوقت يجب بضائع DİİB يسود.

طاولة 2: DİİB Süreleri (يكون)

فصول عنوان المقال وقت
01 كتكوت والدواجن الحية 8
02 - 16 الأبقار ولحوم الدواجن والمنتجات المشتقة منها 8
03 التي حصلت عليها طازجة تربية الأسماك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية, تبريد, مجمد, مجفف, مدخن, الأسماك واللحوم المملحة, شرائح السمك 24
جديد, السمك المجفف أو مبردة أو مجمدة تم الحصول عليها من, مدخن, tuzlanmış, المحفوظ الأسماك وشرائح 12
04 بيض (بما في ذلك البيض معالجتها) 8
مسحوق مصل اللبن, الحليب ومنتجات الألبان 6
07 البقوليات 6
الخضروات المجففة المصنعة 6
مواد التعبئة والتغليف والتعبئة والتغليف للفواكه والخضروات 6
08 يمزج الفاكهة الرطبة والجافة والكوكتيلات 6
الفواكه المجففة المصنعة 6
09 التوابل معالجتها 8
10 النحاس المصقول أو المصقولة 6
11 دقيق القمح ودقيق الذرة 6
دقيق القمح ودقيق الذرة [المشتريات الحكومية الدولي (باستثناء العراق), المنظمات الدولية المزادات, مع المؤسسات والمنظمات العامة في بلادنا في الخارج عقود الإمدادات الإنسانية والمستوردين للشركة الليبية المملوكة للدولة للتعاقد مع NASCO] (أقصى) 12
النشويات 6
سميد, pelletler, القمح وغيرها من الحبوب المجهزة التي 6
شراب الشعير 8
07; 08;12;20 الفواكه والمكسرات الصلبة قصفت 6
15 Margarinler 8
Ham veya rafine bitkisel yağlar 6
1604 Su ürünleri konserveleri 12
17; 20 Nişasta bazlı şekerler (glikoz, fruktoz vb.) 8
Cikletler 10
Lokum, cezerye, pişmaniye, şekerlemeler, yumuşak ve sert şekerler, helva, tahin ve diğer şekerli mamuller 10
18 Kakao tozu ve kakao yağı 6
Çikolata, kokolin ve bu fasılda yer alan diğer kakaolu mamuller 12
19 Baklava, kadayıf, bulgur, makarna, yufka, mantı 6
Çocuk mamaları, bisküvi, kek, gofret, pasta ve diğer ekmekçi mamulleri ile bu fasılda yer alan diğer ürünler 12
Reçeller, marmelatlar ve meyve püreleri 6
20 Meyve jöleleri 6
Sebze ve meyve konserveleri, turşular, salçalar, meyve suları 12
21 Toz jöle ve toz içecekler 6
Cikletler 10
Kahve, kuru ve yaş mayalar, kabartma tozları, soslar ve müstahzarlar, dondurma ve bu fasılda yer alan diğer işlenmiş gıdalar 8
22 Biralar 8
Sular, المشروبات الغازية وغيرها من المنتجات في هذا الفصل 6
23 علف الماشية 6
24 السجائر ومنتجات التبغ الأخرى 8

الباب الخامس

نار, استعمال, القراءة والثانوية تعزيز نسبة المنتجات الإنتاجية

الاسعار النار واستخدام

مادة 9 - (1) DİİB الخطوة ترتيب, لا تتجاوز نسبة الهدر واستخدام هذا التعميم أو نسبة كفاءة دون مستوى (تتجاوز / تحت الإقامة أو إذا لم يكن محددا, وتستند أسعار الفائدة على التعميم.) شريطة أن التقرير قدرة (وثيقة وردت من الجهات ذات العلاقة لأنشطة الإنتاج غير نظمت تقرير القدرة) نظرا للموقع و / أو أعلنتها الشركة (تقرير الخبرة التي تقدمها تقديم الإبداع) نار, استعمال, شهدت الكفاءة ومعدل المنتجات الثانوية من الصفقة.

(2) يتم تحديد هذا في النار / استخدام وكفاءة النسب دائرية على التوالي يدل على الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار, أن تقوم DİİB خلال إصدار نسبة قال لا يلغي مسؤولية الناقلين.

طاولة 3: أسعار النار

OPERATION الحد الأقصى لمعدل الحرائق (%)
المنتج محنك ليكون جاهزا للحصول على القمح العملية 3
المكرر زيت فول الصويا من فول الصويا الخام النفط 4
المكرر زيت الذرة من زيت الذرة الخام 8
الزيوت النباتية المكررة من الزيوت النباتية الخام الأخرى 6
إخضاع الزيوت المعالجة وإعادة تكرير 1
زيت السمسم أو زيت السمسم معالجة من السمسم الخام 25

طاولة 4: تغذية استخدام

عنوان المقال ماكس تغذية المبلغ (كلغ)
الدجاج الحي (1 كلغ)* 1,9
نعيش الهندية (1 كلغ)** 2,6
الماشية الحية (1 كلغ)*** 7,24
يركا الدجاج (1 عدد) 7,5
أسماك التونة (1 كلغ)**** 17
باس البحر (1 كلغ) 2,0
الشبوط الأسماك (1 كلغ) 2,5
Sharpsnout الشبوط الأسماك (1 كلغ) 2,0
سمك السلمون المرقط (1 كلغ ) 1,5
بيض المائدة (1 عدد) 0,175
فقس البيض (غير تربية - مد) (1 عدد) 0,227
فقس البيض (غير تربية - اللاحم) (1 عدد) 0,360
فقس البيض (تربية - اللاحم) (1 عدد) 0,439

* Canlı piliçten asgari %75 ويتم الحصول على معدل كفاءة من لحوم الدجاج و ما تبعه.
** الحد الأدنى من تركيا الحية %78 ويتم الحصول على تركيا اللحوم ومخلفاتها مع نسبة الكفاءة.
*** الأبقار الحية % 55 يتم الحصول على نسبة إنتاجية اللحوم الجوفاء من قبل.
**** السمك النيء يمكن التنبؤ بها كعلف.

طاولة 5: Kümes Hayvanları Eti İhracatı Öngören DİİB’lerde Dikkate Alınacak Yem İçeriğindeki Hammadde Oranları

عنوان المقال Azami Oran %
مصر, buğday, arpa* 65
Soya fasulyesi ve küspesi** 35
Ayçiçeği ve kanola küspesi** 6
Mısır gluteni 3
Bitkisel yağ*** 5

* Tahıl ürünlerinin yem içerisindeki toplam oranı %65’i aşamaz.
** Yağlı tohum ve türevlerinin yem içerisindeki toplam oranı %35’i aşamaz.
***Yurt içi alım şartı ile belgeye kaydedilir.

طاولة 6: Yumurta İhracatı Öngören DİİB’lerde Dikkate Alınacak Yem İçeriğindeki Hammadde Oranları

عنوان المقال Azami Oran %
Mısır* 65
Arpa* 25
Buğday* 50
Soya küspesi ** 35
Soya fasulyesi ** 25
Ayçiçek tohumu küspesi** 20
Bitkisel yağ*** 3
Mısır gluteni 6
Razmol – Kepek 20
Buğday kırığı 15

* Tahıl ürünlerinin yem içerisindeki toplam oranı %65’i aşamaz.
** Yağlı tohum ve türevlerinin yem içerisindeki toplam oranı %35’i aşamaz.
***Yurt içi alım şartı ile belgeye kaydedilir.

طاولة 7: Peynir Üretimi için Süt Tozu ve Tereyağı Kullanımı

Ürün Adı
(1 كلغ)
Azami Süt tozu Miktarı
(كلغ)
Azami Tereyağı Miktarı
(كلغ)
Eritme Peyniri 0,64 0,42
Beyaz Peynir 0,48 0,22
Kaşar peyniri 0,96 0,43
Örme peyniri 0,96 0,43
Tulum peyniri 0,96 0,43

القراءة والثانوية تعزيز نسبة المنتجات الإنتاجية

مادة 10- (1) Muhtelif tarım ürünlerinin işlenmesi sonucunda ortaya çıkması öngörülen asgari asıl işlem görmüş ürün (verimlilik) ve azami ikincil işlem görmüş ürün oranları Tablo 8’de belirtilmektedir. لكن, Tablo 8’de belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

طاولة 8: القراءة والثانوية تعزيز نسبة المنتجات الإنتاجية

المنتجات المستوردة İhracat Taahhüdü /
Asgari Verimlilik Oranı (%)
İkincil İşlem Görmüş Ürün /
Azami Oran (%)
Buğday Un / 74 Kepek / 26
Ayçiçeği tohumu Ham ayçiçeği yağı / 41 Küspe / 59
Soya fasulyesi Ham soya yağı / 18 Küspe / 82
Çeltik* النحاس المصقول أو المصقولة / 50 Kavuz / 20
Kepek / 10
Kırık Pirinç / 15
Diğer Taneler / 5
Kargo pirinç النحاس المصقول أو المصقولة / 87,5 Kepek / 12,5
Mercimek İç mercimek / 80 Kepek / 20
Kabuklu ceviz İç ceviz / 40 Kabuk / 60
Şili menşeli kabuklu ceviz İç ceviz / 48 Kabuk / 52
Kabuklu badem İç badem / 44 Kabuk / 56

* Üretim aşamasında kırık pirinç elde edilmemesi durumunda asgari verimlilik oranı %65 olarak uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

مادة 11 - تصدير:2011/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

موضوع مؤقت 1 - (1) Bu Genelge’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen işbu Genelge konusu DİİB’lerin (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapatma işlemlerinde bu Genelge’de düzenlenen ancak DİİB özel şartlarında yer almayan veya kısmen yer alan hususlar ile ilgili düzenlemeler, belge kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, dikkate alınmayabilir.

موضوع مؤقت 2 - (1) İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan DİİB’lerde, bu Genelge’nin lehe hükümleri uygulanır.

موضوع مؤقت 3 - (08/10/2018) (1) Hayvansal yem ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında 14/08/2019 tarihine kadar eşdeğer eşya olarak mısır ve arpa ürünleri kullanılamaz. Anılan tarihe kadar mısır ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.

Yetki

مادة 12 - (1) Bu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) تصدير:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin uygulanmasına ilişkin olarak işbu Genelge’de düzenlenmeyen hususlarda İhracat:2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi hükümleri esas alınır.

قوة

مادة 13 - (1) Bu Genelge onay tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 14 - (1) Bu Genelge hükümlerini Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.

[ad_2]