[ad_1]

Tarım ve Orman Bakanlığından:

مادة 1 - (1) 7/1/2011 مؤرخ 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2020 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

ا) Toptan satış belgeleri: 8.700,00-TL (Sekizbinyediyüz Türk Lirası),

ب) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 450,00-TL (Dörtyüzelli Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 110,00-TL (Yüzon Türk Lirası),

ج) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.870,00-TL (Binsekizyüzyetmiş Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 720,00-TL (Yediyüzyirmi Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 4.590,00-TL (Dörtbinbeşyüzdoksan Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 4.180,00-TL (Dörtbinyüzseksen Türk Lirası).

مادة 2 - (1) هذا الإخطار 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

[ad_2]