[ad_1]

Təsvir : Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/20209 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gəlir İdarəsi Başkanlığı)’ndan:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, 1/7/1964 -ci il tarixli və 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 488 saylı Qanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

Maddə 3 - (1) Bakanlığımızca 2019 ili üçün yenidən qiymətləndirmə nisbəti % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 -ci il tarixli və 30987 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan Vergi Üsul Qanunu Ümumi Təbliği (sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 saylı Qanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.

qüvvəyə minmə

Maddə 4 - (1) bu Təbliğ 1/1/2020 tarixində qüvvəyə minir.

icra

Maddə 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

493-4-0001

493-4-0002

493-4-0004

493-4-0003

493-4-0005

[ad_2]