[ad_1]

Təsvir : 2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğe, Geçiş Hükümleri ile ilgili Geçici Madde eklenmiştir.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 18/6/2019 -ci il tarixli və 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İdxal: 2019/19)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ithalatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.’’

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/6/2019 30805

[ad_2]