[ad_1]

Təsvir : gömrük Qanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtları hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu müdiriyyəti məqsədi; 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Qanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) bu Müdiriyyət, qanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsar.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Müdiriyyət, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Qanununun müvəqqəti 10 -cu maddəsinə əsasən, hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Yönetmelikte keçən;

bir) vasitə: Kara nəqliyyat vasitəsini,

b) müraciət sahibi: vasitənin malikini,

c) ilk əldə: 6/6/2002 -ci il tarixli və 4760 saylı Xüsusi İstehlak Vergisi Qanununa əlavə edilmiş (II) saylı siyahıdakı quru nəqliyyat vasitələrindən Türkiyədə qeydiyyatdan və qeydiyyat edilməmiş olanlarının istifadə edilmək üzrə idxalına, hərrac yolu ilə və ya qeydiyyatdan və qeydiyyat edilmiş olsa belə 7/11/2013 -ci il tarixli və 6502 saylı İstehlakçının Qorunması Haqqında Qanun müddəalarına görə geri edilənlər də daxil motorlu vasitə ticarəti edənlərdən iktisabını, motorlu vasitə ticarəti edənlər tərəfindən istifadə edilməyə başlanmasını, aktiv alınmasını və ya adlarına qeydiyyatdan və qeydiyyat etdirilməsini,

ç) Hüquq: 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Məcəlləsinin,

ifadə edər.

Müraciət forması və müddəti

Maddə 4 - (1) qanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak Kanunun geçici 10 -cu maddəsi hökmlərindən faydalanmaq istəyən kəslərin, Ek’te yer alan Başvuru Formu ile 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine, soruşturma aşamasındaki araçlar için serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine başvuruda bulunmaları şarttır.

(2) Başvuru formunda, vasitənin qeydiyyat sənədi məlumatlarına, müraciət edən adamın açıq adres və ünsiyyət məlumatlarına, ilk iktisapla əlaqədar əməliyyatları həyata keçirən vergi dairəsi məlumatına, varsa mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarı nümunəsinə, vasitəyə əl qoyulmasına bağlı sənəd surətinə iştirak verilir.

(3) İlk iktisab reallaşdığı yer vergi dairəsi məlumatı, motorlu nəqliyyat vasitələri vergisi ilə vəzifəli hər hansı bir vergi dairəsindən vasitənin qeydiyyat sənədi təqdim edilmək surətiylə öyrənilir.

(4) Şikayətlərin iadeli sifarişli poçt və ya Tələsik saxlayın Service yolu ilə edilməsi vəziyyətində müraciət sənədlərinin poçta verildiyi tarix, normal poçt ilə və ya şəxsən edilməsi halında isə müraciət edilən idarənin ümumi sənəd qeydlərinə intiqal etdiyi tarix müraciət tarixi olaraq nəzərə alınır.

(5) Edilən araşdırma nəticəsində lazımlı şərtləri təmin etmədiyi aydın müraciətlərin, nöqsanların 31/12/2019 tarixinə qədər tamamlanması halında qəbul edilir.

Gömrük idaresince ediləcək əməliyyatlar

Maddə 5 - (1) Başvuruya konu aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. qanunun müvəqqəti 10 -cu maddəsi əhatəsinə girən vasitələrin təmizlik əməliyyatları, xatırlanan maddənin qüvvəyə mindiyi tarixdən, 31/12/2019 tarixi iş saatı bitiminə qədər dayandırılır.

(2) İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince;

bir) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor varsa, raporda belirlenmiş vergi matrahı ve ilk iktisaptaki oran dikkate alınır.

b) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor bulunmaması halinde, mevcut bir soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden bilgi alınır.

c) Devam eden soruşturmalarda, düzenlenen rapor çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.

(3) İlk iktisab sərbəst dövriyyəyə girişdən sonra gerçekleştiğinin başa düşülməsi halında, gömrük idaresince üç gün içində, müraciət sahibi tərəfindən bildirilən vasitənin ilk iktisab ilə əlaqədar əməliyyatları həyata keçirən vergi dairəsindən, ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir.

Vergi dairesince ediləcək əməliyyatlar

Maddə 6 - (1) 4 -cü maddənin üçüncü bəndinə görə edilən tələb üzərinə əlaqədar vergi dairəsi, qeydiyyat sənədində təqdim edilən vasitənin ilk iktisab ilə əlaqədar əməliyyatları həyata keçirən vergi dairəsi məlumatını, ilk iktisapla əlaqədar əməliyyatların vergi dairələrində gerçekleştirilmediğinin təsbiti halında isə bu vəziyyəti üç gün içində müraciət sahibinə bildirir.

(2) 5 -ci maddənin üçüncü bəndinə uyğun olaraq gömrük idarəsi tərəfindən istənilən, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince, bu fıkranın (bir) bendine giren hallerde talebin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç gün, (b) bendine giren hallerde ise işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren üç gün içinde gümrük idaresine bildirilir. İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, özel tüketim vergisinin belirlenmesinde;

bir) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya takdir komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve ilk iktisaptaki oranı dikkate alır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak tutardan az olamaz.

b) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış bir vergi inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı bulunmaması durumunda, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına göre hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarından az olmamak üzere;

1) Devam eden inceleme veya takdir işlemi bulunduğunun anlaşılması halinde, inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı,

2) Devam eden inceleme veya takdir işleminin bulunmadığının anlaşılması halinde ise yapılacak takdire sevk işlemine istinaden takdir komisyonu kararı,

çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.

(3) qanunun müvəqqəti 10 uncu maddesinden yararlanılması, söz mövzusu vasitələrin ilk iktisabında ödənilən vergilərdən bir əskiklik təsbit edilməsi halında, özel tüketim vergisi mükellefleri nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulanmasına engel teşkil etmez.

Ödenecek tutarın tebliği ve ödeme

Maddə 7 - (1) 5 inci və 6 ncı maddeler çerçevesinde belirlenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ edilir.

(2) Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenir.

(3) Gömrük idarəsinə təqdim edilən sənədlər çərçivəsində, vasitə məlumatlarının də iştirak etdiyi ödəməyə bağlı iki nüsxə sənəd müraciət sahibinə verilir.

Araca ilişkin işlemler

Maddə 8 - (1) qanunun müvəqqəti 10 uncu maddesi kapsamında yapılan ödemeye konu araç hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmez. Mevcut mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iadesine karar verilir.

(2) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenir.

(3) Soruşturma kapsamındaki araçlar hakkında Kanun hükmünden faydalanıldığı hallerde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, mevcut bir mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına konu araçlar hakkında ise ilgili mahkemeye gümrük idaresince bildirimde bulunulur.

Özbaşına edilən bəyanlar

Maddə 9 - (1) qanunun müvəqqəti 10 uncu maddesinin yürürlük tarihi olan 19/7/2019 tarixindən əvvəl sərbəst dövriyyəyə daxil rejiminə tabe tutularaq ilk iktisab reallaşmış vasitələrlə əlaqədar olaraq, qanunun 235 inci maddəsi daxilində əl qoyularaq mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarı verilməsi lazım olan hərəkətin gömrük idaresince təsbit edilməsindən əvvəl və dördüncü maddədə göstərilən müddət içində gömrük idarələrinə özbaşına bildirilməsi vəziyyətində 7 -ci maddədə müəyyən nisbət %15 olaraq tətbiq. Ödəmə müddəti içində vasitəyə əl qoyulmaz və mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsinə qərar verilməz.

(2) Ödənişin edilməməsi halında Qanunun müvəqqəti 10 -cu maddəsi hökmündən faydalanılamaz.

digər hökmlər

Maddə 10 - (1) Bu müdiriyyəti həyata keçirilməsində qarşılaşılan; gümrük idareleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(2) Müraciət mövzusu hərəkətin eyni zamanda 21/3/2007 -ci il tarixli və 5607 saylı Kaçakçılıkla Mübarizə Qanununun müvəqqəti 11 inci maddesi kapsamında bulunması halinde, yalnız 5607 saylı Qanun müddəalarına uyğun olaraq əməliyyat edilər.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Müdiriyyət dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı müştereken yürütür.

A

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

………………………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

İlk iktisabı ile ilgili işlemleri …………………………………………………….. Vergi Dairesi Müdürlüğü/Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, aşağıda bilgileri yer alan araç için 4458 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerinden yararlanmak istiyorum.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

/ /2019
İmza

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka :
Marka :
Ticari Adı :
Model Yılı :
Cinsi :
Motor Numarası :
Şase Numarası :

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
ünvan :
Telefon :
E-Posta :

(VARSA) MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI BİLGİLERİ

İşlemi tesis eden gümrük idaresi:
Karar Tarihi:
Karar sayısı:

[ad_2]