[ad_1]

Təsvir : Əlavə gömrük vergisi və əlavə maliyyə öhdəlik tətbiqi nəzərdə tutan İdxal Rejimi Kararına Əlavə qərarlardan bir müvəqqəti maddə tapılması və müvəqqəti maddədə iştirak edən şərtlərin təmin edilməsi şərtilə Qərara mövzu əşyanın antrepoya / sərbəst bölgələrə alınmış olması vəziyyətində əşyanın sərbəst dövriyyəyə girişində əlavə gömrük vergisinin / əlavə maliyyə öhdəliyin tətbiq olunmaması hk.

T.C.

Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :20117910-110.99

Mövzu :İdxal Rejimi Kararına Əlavə Qərar
Müvəqqəti Maddə Tətbiqi Antrepoda və
Sərbəst Bölgədə Bekleyen Əşya

03.10.2018 / 37636110

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiyi üzrə, İdxal Rejimi Kararına Əlavə Qərarların müvəqqəti maddələrində; "Bu Qərarın yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan əşyanın bu Qərarın yayımı tarixindən etibarən ən gec 45 gün içində ithalatına bağlı gömrük bəyannaməsinin qeydiyyatı və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilməsi halında, bu Qərar hökmləri tətbiq"deyilməkdədir.

Söz mövzusu Qərar maddəsinin tətbiqinə dair olaraq gərək Gömrük və Ticarət Region Müdirliklərindən alınan müxtəlif yazılarda istərsə də Bakanlığımıza çatan ərizədə, İdxal Rejimi Kararına Əlavə Qərarların yayımı tarixindən əvvəl sərbəst bölgələrə və antrepolara gəlmiş əşya üçün tanınmış olunan əlavə gömrük vergilərinin, əlavə maliyyə öhdəliklərin tətbiq uygulanmayacağı barəsində tərəddüd hasil olduğu ifadə edilmişdir.

Mövzuya bağlı olaraq İdxal Ümumi Müdirliyinə fikirləri soruşulmuş olub xatırlanan Ümumi müdürlükten alınan və ilişikte bir nümunəsinə iştirak verilən 13.08.2018 -ci il tarixli və 81635 saylı yazıda;

" Bilindiyi üzrə müxtəlif İdxal Rejimi Kararına Əlavə Qərarlar ilə 25/6/2018 -ci il tarixli və 30456 saylı (mükərrər) rəsmi Gazete'de 2018/11973 saylı Amerika Birləşmiş Ştatları mənşəli Bəzi Məhsulların idxalatında Əlavə Maliyyə Öhdəlik təmin edilməsi Dair Qərar nümayiş olunmuşdur. Söz mövzusu Qərarın müvəqqəti maddələrində;

"Bu Qərarın yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan əşyanın bu Qərarın yayımı tarixindən etibarən ən gec 45 gün içində ithalatına bağlı gömrük bəyannaməsinin qeydiyyatı və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilməsi halında, bu Qərar hökmləri tətbiq "

hökmü iştirak etməkdədir.

Bu maddə hökmündən aydın olacağı üzrə, əlaqədar Nazirlər Kabinetinin Qərarının yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə yükləməsi edilmiş olan əşyanın yenə eyni tarixdən etibarən 45 gün içində gömrük bəyannaməsinin qeydiyyat edilmiş və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilmiş olması halında, qüvvədə Qərar müddəalarının uygulanmayacağı, digər bir ifadəylə, Qərarın yayımından əvvəlki gömrük vergisi dərəcələrinin tətbiq ediləcəyi hökm altına alınmışdır.

Beləliklə, əlavə gömrük vergisinə mövzu Qərarların yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan idxal əşyaya bağlı xülasə bəyanın Qərarın yayımı tarixindən etibarən 45 gün içərisində gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində gömrük idarəsinə verilmiş olması halında, əlaqədar Karar'da əks göstərilmədiyi müddət məhdudlaşdırması olmadan müvəqqəti maddə daxilində sərbəst dövriyyəyə daxil rejiminə tabe tutula və yenə söz mövzusu əşyanın antrepoya / sərbəst bölgələrə alınmış olması vəziyyətində, əşyanın sərbəst dövriyyəyə girişində əlavə gömrük vergisinin / əlavə maliyyə öhdəliyin tətbiq olunmaması lazım olduğu düşünülməkdədir.

Digər tərəfdən antrepo rejimi altında olan bir əşyanın, yeni bir Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə əlavə gömrük vergisinə / əlavə maliyyə öhdəliyə mövzu edilməsi halında, qüvvəyə qoyulacaq Qərar müddəalarının nəzərə alınaraq bir qiymətləndirmə edilməsi lazım olduğu mülahizə edilməkdədir."

deyilməkdədir.

Yenə xatırlanan Ümumi müdürlükten alınan və bir nümunəsi əlavə 06.09.2018 -ci il tarixli və 86398 saylı yazıda;

" Əlavə gömrük vergisi tətbiqi nəzərdə tutan müxtəlif İdxal Rejimi Kararına Əlavə qərarlardan bir müvəqqəti maddə tapılması və müvəqqəti maddədə iştirak edən şərtlərin təmin edilməsi şərtilə Karar'a mövzu əşyanın antrepoya / sərbəst bölgələrə alınmış olması vəziyyətində əşyanın sərbəst dövriyyəyə girişində əlavə gömrük vergisinin / əlavə maliyyə öhdəliyin tətbiq olunmaması lazım olduğu qiymətləndirilməkdədir.

Gələcəkdə tanınmış ediləcək əlavə gömrük vergiləri ilə əlavə maliyyə öhdəliklər nəzərdə tutan Qərarlar üçün isə nəşr olunacaq Qərar mətnində müvəqqəti maddə yer alması halında bu maddə göz qarşısında saxlanılaraq qiymətləndirmə edilməsi lazım olduğu düşünülməkdədir."

deyilməkdədir.

Məlumatlarını və buna görə gərəyini xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir

mən: 2 ədəd yazı məsələn.

paylama: Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdürlükleri

T.C.

Ticarət Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

13.08.2018

Sayı :56067857-249 -E.81635

Mövzu :İdxal Rejimi Kararına Əlavə Qərar
Müvəqqəti Maddə Tətbiqi

GÖMRÜKLƏR Ümumi Müdirliyinə

maraq: bir) 30.07.2018 -ci il tarixli 20117910 - 99 saylı yazınız.

b) 08.08.2018 -ci il tarixli 20117910 - 36172683 saylı yazınız.

İlgi'de qeydə yazınız araşdırılmışdır.

Bilindiyi üzrə, müxtəlif İdxal Rejimi Kararına Əlavə Qərarlar ilə 25.6.2018 -ci il tarixli və 30456 (mükərrər) saylı Rəsmi Gazete'de 2018/11973 saylı Amerika Birləşmiş Ştatları mənşəli Bəzi Məhsulların idxalatında Əlavə Maliyyə Öhdəlik təmin edilməsi Dair Qərar nümayiş olunmuşdur. Söz mövzusu Qərarın müvəqqəti maddələrində;

"(1) Bu Qərarın yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan əşyanın bu Qərarın yayımı tarixindən etibarən ən gec 45 gün içində ithalatına bağlı gömrük bəyannaməsinin qeydiyyat edilmiş və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilmiş olması halında, bu Qərar hökmləri tətbiq."

hökmü iştirak etməkdədir.

Bu maddə hökmündən aydın olacağı üzrə, əlaqədar Nazirlər Kabinetinin Qərarının yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə yükləməsi edilmiş olan əşyanın yenə eyni tarixdən etibarən 45 gün içində gömrük bəyannaməsinin qeydiyyat edilmiş və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilmiş olması halında, qüvvədə Qərar müddəalarının uygulanmayacağı, digər bir ifadəylə, Qərarın yayımından əvvəlki gömrük vergisi dərəcələrinin tətbiq ediləcəyi hökm altına alınmışdır. Beləliklə, əlavə gömrük vergisinə mövzu Qərarların yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan idxal əşyaya bağlı xülasə bəyanın Qərarın yayımı tarixindən etibarən 45 gün içərisində gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində gömrük idarəsinə verilmiş olması halında, əlaqədar Karar'da əks göstərilmədiyi, müddət məhdudlaşdırması olmadan müvəqqəti maddə daxilində sərbəst dövriyyəyə daxil rejiminə tabe tuta biləcəyi və yenə söz mövzusu əşyanın antrepoya / sərbəst bölgələrə alınmış olması vəziyyətində, əşyanın sərbəst dövriyyəyə girişində əlavə gömrük vergisinin / əlavə maliyyə öhdəliyin tətbiq olunmaması lazım olduğu düşünülməkdədir.

Digər tərəfdən, antrepo rejimi altında olan bir əşyanın, yeni bir Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə əlavə gömrük vergisinə / əlavə maliyyə öhdəliyə mövzu edilməsi halında, qüvvəyə qoyulacaq olan Qərar müddəalarının nəzərə alınaraq bir qiymətləndirmə edilməsi lazım olduğu mülahizə edilməkdədir.

Məlumatları və gərəyini ərz edirəm.

Əhməd Erkan ÇETİNKAYIŞ
Ümumi Müdir V.

T.C.

Ticarət Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

06.09.2018

Sayı :56067857 - 744.05.04 - E.86398

Mövzu :Müvəqqəti Maddə Tətbiqi

GÖMRÜKLƏR Ümumi Müdirliyinə

maraq: bir) 27.07.2018 -ci il tarixli və 36172683 saylı yazınız.

b) 13.08.2018 -ci il tarixli və 81635 saylı yazımız.

c) 17.08.2018 bəxtiyar və 36725461 saylı yazınız.

maraq (c)'Də qeydə yazınız araşdırılmış olub, maraq (b)'Də qeydə yazımızda qeyd edildiyi kimi, əlavə gömrük vergisi tətbiqi nəzərdə tutan müxtəlif İdxal Rejimi Kararına Əlavə qərarlardan bir müvəqqəti maddə tapılması və müvəqqəti maddədə iştirak edən şərtlərin təmin edilməsi şərtilə Karar'a mövzu əşyanın antrepoya / sərbəst bölgələrə alınmış olması vəziyyətində əşyanın sərbəst dövriyyəyə girişində əlavə gömrük vergisinin / əlavə maliyyə öhdəliyin tətbiq olunmaması lazım olduğu qiymətləndirilməkdədir.

Gələcəkdə tanınmış ediləcək əlavə gömrük vergiləri və əlavə maliyyə öhdəliklər nəzərdə tutan Qərarlar üçün isə, nümayiş olunacaq Qərar mətnində müvəqqəti maddə yer alması halında bu maddə göz qarşısında saxlanılaraq qiymətləndirmə edilməsi lazım olduğu düşünülməkdədir.

Məlumatlarına ərz edirəm.

Əhməd Erkan ÇETİNKAYIŞ
Ümumi Müdir V.

[ad_2]