[ad_1]

Təsvir : İhracat eşyasının tamamının geri gelen eşya kapsamında ithalatında ilk ihracat beyannamesinde damga vergisi alınacağı, İhracat eşyasının bir kısmının geri gelmesi halinde ise alınmayacağı hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 85593407-156.04
Mövzu : Damga Vergisi Hakkında

06.02.2020 / 52065123
DAĞITIM

maraq: bir) 03.11.2004 -ci il tarixli və 30198 saylı yazımız.
b) Uludağ GDT Müdürlüğünün 16.01.2020 -ci il tarixli və 51445201 sayılı yazısı.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün İlgi (b)’de kayıtlı yazısında özetle, ihracat işlemi gerçekleştikten sonra geri gelen eşyanın Gümrük Kanunu’nun 168. maddesine göre ayrı bir rejim beyanıyla (serbest dolaşıma giriş) tekrar Türkiye’ye girmesi durumunda ithalat vergilerinin tamamından muaf olmakla birlikte damga pulu/vergisinin tahsil edildiği, bir diğer ifadeyle söz konusu ihracat işlemi gerçekleştikten sonra tekrar geri gelmesinin yine o işlem için verilen beyannamede damga vergisinin ödenmiş olduğu da dikkate alınarak, geri gelen eşya işleminin ilk ihracat rejimi işlemini gümrük işlemleri açısından sonlandırmadığı, sadece ayniyet beyanı uygunluğu açısından illiyet kurulduğu, vergi iadesi veya kredi kullanma kapasiteleri açısından da ilgili diğer kurumlara bildirimde bulunulduğu, buradan hareketle, ihracat rejimi beyanla uyumlu olarak sonlandığı ve fiili ihracat gerçekleştiği sürece damga vergisinin de istisna olarak o beyanname üzerinde kalmasının esas olması gerektiğinden bahisle, sadece beyan edilmiş ancak rejim sonlanmadığı/ihracatın gerçekleşmediği durumlarda (iptal edilmesi ve/veya bir miktarının çıkarılmaması, bedelsiz ihracata dönüştürülmesi vs.) Damga Vergisinin tahsili cihetine gidilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği, yeknesak bir uygulama açısından konunun bir kez de Bakanlığımızca değerlendirilerek talimatlandırılması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 04.09.2019 -ci il tarixli və 123132 saylı yazıda xülasəylə,

Aynı gümrük beyannamesiyle ihraç edilen eşyanın tamamının geri gelmesi halinde, Kanunun öngördüğü anlamda gerçekleşmiş bir ihracattan söz edilemeyeceğinden, iade edilen eşyalara ilişkin gümrük idarelerine verilen beyannameler nedeniyle daha önce alınmayan damga vergisinin Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi hükmü gereğince ilgili vergi dairelerince ceza ve gecikme faizi ile birlikte aranılması,

Aynı gümrük beyannamesi ile ihraç edilen eşyadan bir kısmının geri gelmesi halinde, kısmen de olsa ihracat gerçekleşmiş olduğundan ve gümrük beyannameleri maktu damga vergisine tabi olduğundan, bu şekildeki beyannamelere ait damga vergisinin aranılmaması, Gerektiği belirtilmektedir.

Keza, konuya ilişkin uygulama daha önce Gelir Başkanlığının 21/10/2004 -ci il tarixli və 49477 sayılı yazılarına istinaden ilgi (bir)’da kayıtlı yazımızla tüm Bölge Müdürlüklerine iletilmiştir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
nazir a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:
Ek1- Yazı örn

DAĞITIM:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gəlir İdarəsi Başkanlığı

Sayı: 77888587-155.01.01.01[11956]-E.123132 04.09.2019
Mövzu: Damga Vergisi

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)

maraq: bir) 09.01.2019 -ci il tarixli və 77888587-155.01.01.01-3647 saylı yazımız.
b) 13.02.2019 -ci il tarixli və 85593407-41590885 saylı yazınız.
c) 07.03.2019 tarihli ve 42354300-E.00042354300 saylı yazınız.

maraq (bir)'Da qeydə məqaləmizlə, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından Başkanlığımıza yapılan; ihraç edilen ve alıcı firmalar tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinde belirtilen sebepler nedeniyle iade edilen ürünlerle ilgili olarak gümrük müfettişi tarafından düzenlenen rapora istinaden cezalı tarhiyatlar yapıldığını belirten ve ithal vergilerden muaf tutulan geri gelen ürünlerde damga vergisi muafiyetinin sağlanması talebini içeren başvuruya ilişkin olarak yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere Bakanlığınız tarafından yapılan işlemler hakkında bilgiler ve görüşünüz istenmiş, maraq (b)’de kayıtlı yazınızla adı geçen Birlik tarafından aynı konu hakkında Bakanlığınıza yapılan başvuruya ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmiş, maraq (c)’de kayıtlı yazınız ile de konuya ilişkin olarak döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşların damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumlu oldukları belirtilerek, iade edilen ürünlerle ilgili olarak gümrük müfettişi tarafından düzenlenen rapora ilişkin ticaret müfettişleri tarafından oluşturulan yazının bir örneği Başkanlığımıza gönderilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 -ci maddəsində, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; ek 2 -ci maddəsinin (1) numaralı fıkrasında, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla fıkrada sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesna olacağı, (5) numaralı fıkrasında, bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisinin, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınacağı, bu madde kapsamında, damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşların, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur olduğu, bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşların damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumlu olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

18/5/2017 tarix və 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği”nin “İhracat İşlemleri” başlıklı 4 üncü maddesinde, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, maddede sayılan işlemlerle ilgili düzenlenen kâğıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisi istisnası uygulamasına; “Mükelleflere uygulanacak yaptırımlar” başlıklı 11 inci maddesinde ve “İşlem yapan kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar” başlıklı 12 nci maddesinde de ihracatın gerçekleşmemesi halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

bu əhatədə, gümrük idarelerine verilen beyannamelere ait damga vergisi, bu beyannamelerin mükellefler tarafından imzalanarak idareye verilmesiyle doğmakta, söz konusu beyannamelerin ihracata ilişkin olduğunun tevsiki koşulu ile re’sen istisna uygulanarak damga vergisi tahsil edilmemektedir.

buna görə;

– aynı gümrük beyannamesiyle ihraç edilen eşyanın tamamının geri gelmesi halinde, Kanunun öngördüğü anlamda gerçekleşmiş bir ihracattan söz edilemeyeceğinden, iade edilen eşyalara ilişkin gümrük idarelerine verilen beyannameler nedeniyle daha önce alınmayan damga vergisinin Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi hükmü gereğince ilgili vergi dairelerince ceza ve gecikme faizi ile birlikte aranılması,

– aynı gümrük beyannamesi ile ihraç edilen eşyadan bir kısmının geri gelmesi halinde, kısmen de olsa ihracat gerçekleşmiş olduğundan ve gümrük beyannameleri maktu damga vergisine tabi olduğundan, bu şekildeki beyannamelere ait damga vergisinin aranılmaması

tələb olunur.

Məlumat götürülməsinə və gərəyini ərz edirəm.

Mehmet ARABACI
nazir a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı V.

[ad_2]