[ad_1]

Təsvir : Dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, işlemlerin ne şekilde yapılacağı hk.

T.C.

Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 41208501-132.06

Mövzu : Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük
Kanunu’nun 238 (1) Maddesinin
Tatbiki Hakkında

07.01.2019 / 40373233

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 4458 saylı Gömrük Qanununun 238 -ci maddəsinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiyi üzrə, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 45 -ci maddəsinin 1 inci fıkrasında; Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden; Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan verginin ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği ve ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 saylı Gömrük Qanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanacağı, hökmə bağlanmışdır.

4458 saylı Gömrük Qanununun 238 -ci maddəsinin 1 inci fıkrası ise; “241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) və (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) və (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. ancaq, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”

hükmünü amirdir.

Anılan madde hükmünde yer alan “Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.” ifadesi gümrük vergileri üzerinden takibata geçildiği duruma işaret etmekte olup eşyanın izin verilen yerlerde tespit edilemediği ve bu nedenle gümrüklenmiş değer üzerinden takibata geçildiği durumlarda, ithal eşyasının (işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil) herhangi bir süre zarfında gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması söz konusu olamayacağından uygulama alanı bulamayacaktır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, 4458 saylı Gömrük Qanununun 238 -ci maddəsinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, işlemlerin aşağıda yer verilen tabloda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

A B C D
Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilmesi halinde Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi tahsil edilir. Gümrük vergilerinin 2 katı oranında para cezası tatbik edilir. (C) Sütununda belirtilen cezanın ödeme süresi içerisinde eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa gümrük vergileri kadar ceza tatbik edilir.
Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilememesi halinde Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi Tahsil edilir. Gümrüklenmiş değerin 2 katı tutarında para cezası tatbik edilir. -

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ

nazir a.

Ümumi Müdir

paylama:

Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdirliklərinə

[ad_2]