[ad_1]

Təsvir : KEP yoluyla gönderilen bir tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :80571967-155.99

Mövzu :Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihi

10.04.2019 / 43342563
DAĞITIM YERLERİNE

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.02.2019 -ci il tarixli və 41566957 saylı yazıda xülasəylə, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 26/12/2018 -ci il tarixli və 40172208 saylı yazıda; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesinin, “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” hükmüne amir olduğu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderilen ek tahakkuk ve ceza kararlarının tebliğ tarihlerine ilişkin olarak Tahsilat Takip Programına yapılan kayıtlar incelendiğinde, KEP iletisinin okunması halinde okunduğu tarihin, okunmaması halinde ise muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonu olan tarihin işlenildiğinin tespit edildiği; bunun yanında, kararların KEP yoluyla yükümlüsüne gönderildiği ve Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi ile belirlenen süre öncesinde yükümlüsünce okunarak ödeme, itiraz veya uzlaşma başvurusu yapılmak istenildiği durumlarda kararın tebliğ tarihi hususunda sıkıntılar yaşandığı,

bu səbəblə, KEP yoluyla gönderilen bir iletinin tebliğ tarihinin, iletinin beş gün içerisinde okunması halinde okunduğu tarih, okunmaması halinde ise muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonundaki tarihin mi yoksa okundu/okunmadı ayrımı olmaksızın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonundaki tarihin mi kabul edileceği hususunda tereddüt hâsıl olduğunun belirtildiği;

Genel Müdürlüklerince yapılan değerlendirmede, 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) 7020 sayılı Kanun ile eklenen 40/A maddesi, 25/01/2018 -ci il tarixli və 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (sıra No:1), 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/02/2018 -ci il tarixli və 7101 sayılı Kanun ile değişik “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7 və 8 -ci maddələri, 4458 gömrük Qanununun 242 və 244 üncü madde hükümlerine yer verilerek;

Gerek 640 sayılı KHK, gerekse de sürelere ilişkin genel hükümlerin belirlendiği 2577 sayılı Kanun incelendiğinde, muhatabına ulaşan elektronik tebligatın okunması halinde, sürenin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığının görüldüğü;

bu çərçivədə,

– Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın muhatabı tarafından okunmuş olmasının, yasal sürelerin başlangıç tarihi olarak kabul edilemeyeceğinden bahisle muhatabı tarafından beş gün içinde okunan tebligatlarda dahi, “Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” Kanun hükmünün uygulanmasının,

– Muhatabın, Kanunen tebliğ yapılmış addedildiği (muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır) sürelerden daha önce yasal yollara başvurmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı belirtilerek bu durumda, muhatabın yasal yollara (etiraz, uzlaşma vb.) başvuru tarihinin, tebliğin muhatabına yapıldığı tarih olarak kabul edilmesinin,

uygun olacağının düşünüldüğü,

Digər tərəfdən, elektronik ortamda yapılan tebligatlar için kullanılan bilişim sisteminin, evrakın muhatabına ulaştığı tarih ile ilgili olarak da veri üretebildiğinin anlaşıldığı, tereddüt edilen “muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih”in belirlenmesi noktasında anılan bilişim sisteminden veri alınabileceğinin değerlendirildiği,

belirtilmektedir.

Bakanlığımız görev alanı kapsamındaki tebliğler elektronik ortamda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Tebligat Sistemi kullanılarak yapılabilmekte olup Tahsilat Takip Programının ilgili modülleri üzerinde düzenlenen ve elektronik olarak muhataplarına tebliğ edilen ek tahakkuk, ceza ve tecil-taksitlendirme kararları ile ilgili olarak Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün yukarıda yer alan görüşü doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

digər tərəfdən, Tahsilat Takip Programı üzerinde tanzimli ek tahakkuk, ceza ve tecil-taksitlendirme kararlarının Tebligat Kanunu ile belirlenen süre (muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonu) öncesinde ödenmesi veya teminata bağlanması mümkün bulunmaktadır.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir

A: (1) Yazı ve Ekleri

[ad_2]