[ad_1]

Təsvir : 4008.21.90.00.00 GTİP indeki Çarşaf Kenar Lastiği cinsi eşya (II) saylı siyahının (B/4), (B/6-a) və ya (B/9) sırası kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :85593407-156.02

Mövzu :40. Fasıl “Çarşaf Kenar Lastiği”
Cinsi Eşyanın KDV Oranı (İtiraz/Ekol Bant)

28.01.2020 / 51766297
ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

maraq :10.12.2019 -ci il tarixli və 55360341-155.99/00050227920 saylı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, “Çarşaf Kenar Lastiği” cinsi eşyanın “4008.21.90.00.00” GTİP inde %8 KDV oranı ile beyana tabi tutulduğu ancak, eşyanın KDV oranı konusunda tereddüt yaşandığı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 24.01.2020 -ci il tarixli və 11829 saylı yazıda xülasəylə, 4008.21.90.00.00 GTİP’indeki eşya (II) saylı siyahının (B/4), (B/6-a) və ya (B/9) sırası kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
nazir a.
Dairə Başçısı

EKLER:
A 1: 1 adet Yazı

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gəlir İdarəsi Başkanlığı

24.01.2020

Sayı :50169878-200.03.01-E.11829

Mövzu :KDV Oranı

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)

maraq: bir) 27.11.2019 tarihli ve 00049827787-E.00049827787 saylı yazınız.

b) 10.12.2019 tarihli ve 00050269514-E.00050269514 saylı yazınız.

– İlgi (bir)’da kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 4002.19.20.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTiP) numarasında sınıflandırılan ve ticari hayatta “termoplastik kauçuk” olarak bilinen 20 kg.lık torbalar halinde ambalajlanmış, granül halinde 420 çuval ve 13 palet (845 çuval) eşyanın, mükellefince gümrük vergisi beyannamesinde ayakkabı tabanı imalatında kullanılacağının beyan edildiğinin belirtildiği, BİLGE sisteminde yapılan araştırma sonucunda söz konusu eşyanın İstanbul’da ayakkabı sanayiinde faaliyet gösteren firmalar tarafından %18 KDV oranı uygulanarak ithal edildiğinin tespit edildiği ve katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda tereddüt yaşandığından bahisle söz konusu eşyanın;

– İlgi (b)’de kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, TGTC’nin 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan ve ticari hayatta “çarşaf kenar lastiği” olarak bilinen eşyanın tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı (BKK) eki (mən) saylı siyahıda iştirak edən təslim və xidmətlər üçün %1, (II) saylı siyahıda iştirak edən təslim və xidmətlər üçün %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olaraq təyin olunmuşdur.

Söz konusu BKK eki (II) saylı siyahının;

– B/4 üncü sırasında, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

– B/6-a sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

– B/7 nci sırasında, her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

– B/9 uncu sırasında, halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

TGTC’nin 40 ıncı faslında “Kauçuk ve kauçuktan eşya” tanımlanmış olup, bu fasla ait GTİP numaraları arasında “4002.19.20.90.00 Diğerleri” ve “4008.21.90.00.00 Diğerleri”de sayılmıştır.
buna görə, ilgi yazınız eklerindeki görüşlerimizde de ifade edildiği üzere, TGTC’nin 4002.19.20.90.00 və 4008.21.90.00.00 GTİP numaralarında yer alan eşyaların;

-Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının 2007/13033 saylı BKK eki (II) saylı siyahının (B/4) sırası,

– Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların suni deri ve kösele anlamında aynı BKK eki (II) saylı siyahının (B/6-a) sırası,

– Yer kaplaması mahiyetinde olanların (B/9) sırası

kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya tesliminde %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

ancaq, TGTC’nin 40 ıncı faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu BKK eki (II) saylı siyahının (B/4), (B/6-a) və ya (B/9) sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, bu nitelikteki ürünlerin ithal veya tesliminde genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

buna görə, granül formdaki 4002.19.20.90.00 GTİP numarasındaki eşyalar ile 4008.21.90.00.00 GTİP numarasındaki eşyalar II sayılı listenin “B” bölümünün söz konusu sıraları kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Məlumat götürülməsinə ərz edirəm.

Ersin SAKLAR
nazir a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı

[ad_2]