[ad_1]

Təsvir : 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (qüvvəyə minmə: 01.07.2019)

Qərarların sayı:1283

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 474 saylı Qanunun 2 nci, 3283 saylı Qanunun 2 nci, 4458 saylı Qanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanunun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 İyul 2019

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Maddə 2- Bu Karar 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Karar Eki İçin Tıklayınız.

[ad_2]