[ad_1]

Təsvir : 0703.10.19.00.11 gtipli Kuru Soğanın SIFIR gümrük vergisi oranı 31.03.2019 tarihinden 30.04.2019 tarihine uzatıldı.

Qərarların sayı: 863

Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 ci və 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

6 Nisan 2019

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 7 nci fasla ait (3) numaralı dipnotta yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/4/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddə 2- Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]