[ad_1]

Təsvir : 9503 gtip lu oyuncakların, 9504.40 gtip lu oyun kağıtlaının ve 9505 gtip lu bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.

ticarət Nazirliyindən:

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, aşağıda gömrük tarifi statistikası göstərilmişdir (GTiP) və göstərilən mallar (yalnız əks göstərilən gömrük dəyərinin altındakı vahid dəyərləri olanlar) İdxalda perspektivli həyata keçirilməli olan müşahidə tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsipləri əhatə edir..

sıra No G.T.P./G.T.İ.P. əşyanın Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1 9503.00.10.11.00 Oyuncak bebekler için arabalar 5.000
2 9503.00.10.12.00 Üç tekerlekli bisikletler 10.000
3 9503.00.10.19.11 Skuterler 6.000
4 9503.00.10.19.19 Digərləri (Akülü arabalar hariç) 7.500
Yalnız akülü arabalar 25.000
5 9503.00.21.00.00 Oyuncak bebekler 10.000
6 9503.00.29.00.00 Aksam, parça ve aksesuarlar 5.000
7 9503.00.30.00.00 Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek türden küçültülmüş modeller 8.000
8 9503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar 10.000
9 9503.00.39.00.00 Diğer maddelerden olanlar 7.500
10 9503.00.41.00.00 İçleri doldurulmuş olanlar 10.500
11 9503.00.49.00.00 Digərləri 10.000
12 9503.00.55.00.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları 8.000
13 9503.00.61.00.00 Ahşap olanlar 5.000
14 9503.00.69.00.00 Digərləri 6.000
15 9503.00.70.00.00 Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) 9.000
16 9503.00.75.00.00 Plastik maddelerden olanlar 8.000
17 9503.00.79.00.00 Diğer maddelerden olanlar 10.000
18 9503.00.81.00.00 Oyuncak silahlar 8.000
19 9503.00.85.00.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller 9.000
20 9503.00.87.00.00 Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları 10.000
21 9503.00.95.00.00 Plastik maddelerden olanlar 7.000
22 9503.00.99.00.00 Digərləri 8.000
23 9504.40.00.00.00 Oyun kâğıtları 10.000
24 95.05 Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya(sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil) 30.000

* ton: Brüt ağırlık

nəzarət tətbiqi

Maddə 2 - (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) Veriləcək bir Müşahidə Sertifikatı ilə idxal olunur.. Yoxlama Sertifikatı, gömrük bəyannaməsinin qeydiyyatı zamanı müvafiq gömrük idarəsi tərəfindən axtarılır..

müraciət

Maddə 3 - (1) Müşahidə Sertifikatı üçün müraciətlər, Ticaret Bakanlığı (Nazirlik) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) Elektron İmza Tətbiqləri altındakı "Elektron İmza Tətbiqlərinə Giriş" hissəsinin "İdxal Əməliyyatları" bölməsində elektron imza ilə həyata keçirilir.. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) Siz də müraciət edə bilərsiniz.

(2) Bu Bəyannamə daxilində elektron imza sahiblərinə şirkətlər adından müraciət etmək səlahiyyəti, 27/12/2017 -ci il tarixli və 30283 Rəsmi Qəzetdə yayımlanan İdxal Əməliyyatları üçün Elektron Tətbiq Sisteminə dair bildiriş. (İdxal: 2017/3) çərçivəsində edilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektron mühitdəki çətinliklər səbəbindən müraciət edilə bilməyəcəyi təqdirdə, Ərizələr fiziki olaraq da edilə bilər.. bu vəziyyətdə Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İmtahan

Maddə 4 - (1) Bu Bəyannamə daxilində edilən müraciətlərlə əlaqəli sənədlərin əsli Nazirlik tərəfindən ərizəçidən tələb oluna bilər.. Bundan əlavə, təqdim olunan məlumat və sənədlərdə çatışmazlıqlar və ya uyğunsuzluqlar olduqda əlavə məlumat və sənədlər tələb oluna bilər..

Müşahidə sənədinin və ərizəçiyə bildirişin verilməsi

Maddə 5 - (1) Müşahidə Sənədi elektron qaydada verilir və müraciət formasında elektron poçt ünvanına bildiriş göndərilir.. Gömrük Tək Pəncərə Sistemi tərəfindən verilən bildiriş 23 Buraya rəqəmli sənəd nömrəsi və sənədin tarixi daxildir və bu məlumat vergi ödəyicisi tərəfindən bəyannaməyə verilir. 44 No qutusundakı "Sənəd Referansı No" və "Sənəd Tarixi" sahələrində bildirilir.. Ərizəçiyə yazılı bildiriş verilmir..

(2) Ərizəçinin gömrük orqanlarında qeydiyyata alınmaması səbəbindən, Müşahidə sənədinin vahid pəncərə sistemində qeydiyyatı təsdiq oluna bilməyəcəyi təqdirdə, İdxal Ümumi Müdirliyi tərəfindən ərizə formasında elektron poçt ünvanına bildiriş verilir.. xəbərdarlıq edildikdən sonra idxalçı tərəfindən. 5 (beş) İdxal Ümumi Müdirliyinə bir iş günü ərzində gömrük sistemində qeydiyyatdan keçməklə məlumat verilir. Əks təqdirdə, edilən müraciət etibarsız sayılır..

Sanksiya

Maddə 6 - (1) Müraciət və ya imtahan mərhələsində verilən məlumatların və sənədlərin həqiqətə uyğun olmadığı və ya təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə uyğunsuzluq və ya çatışmazlıqların olduğu müəyyən edildikdə, uyğunsuzluq və ya çatışmazlıq düzəldilənə qədər Müşahidə Sənədi verilmir..

Müşahidə sənədi və nəzarət sənədinin istifadəsi barədə məlumat

Maddə 7 - (1) Müşahidə sənədlərinin etibarlılıq müddəti altı aydır..

(2) Yoxlama sertifikatı, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 No. Gömrük Qanununun müddəalarının həyata keçirilməsinə mane olmur.. 1 məqalədə göstərilən dəyər, 4458 Saylı Gömrük Qanununun müddəalarının həyata keçirilməsi üçün əsas təşkil etmir..

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Maddə 8 - (1) 10/1/2007 -ci il tarixli və 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2007/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

qüvvəyə minmə

Maddə 9 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 10 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

EKLER

  • Ek-1 GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
  • Ek-2 : BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

Ek-1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarix: .... / ... / ....

T.C.
TİCARET BAKANLIĞINA
(İdxal Ümumi Müdirliyi)
2180 Cad. Yox: 63 06520 Söğütözü/ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

İdxalda Müşahidənin həyata keçirilməsinə dair təbliğat (təbliğ No: 2019/6) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Məlumatları və gərəyi ərz olunur.

İmza - Boller

Ad - Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı :
Adresi :
Telefon numarası: Faks: E-mail:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat (ABD $) 20 20
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (gelir/kurumlar)
Kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ve sicil numarası:
İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)

Adı/Unvanı :
Adresi:
Telefon numarası: Faks: E-mail:
Vergi dairesi/numarası: T.C. şəxsiyyət nömrəsi:
Kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ve sicil numarası:

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTiP (12 li):
tərifi :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi: Varsa akreditif numarası:
Miktar (Kg): FOB değeri: Birim fiyat CIF/(Kg):
Miktar (ədəd): CIF Değeri: Birim fiyat CIF/(ədəd):
İthalat için öngörülen Tarix:
Gümrük kapısı:

İHRACATÇI ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Telefon numarası: Faks: E-mail: internet saytı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel numarası: Faks: E-mail: internet saytı:

Ek-2 :

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

2A- İthalatçı Bilgi Formu

2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu

2C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir).

2D-Proforma fatura veya ticari faturanın sureti (Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

Ek-2A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

mən- Genel Bilgiler

1. Firmanız hakkında aşağıda yer alan tabloları doldurunuz

Firmanıza İlişkin Bilgiler

Firma Unvanı:
Vergi No:
Telefon: Faks:
E-Posta:
ünvan:
Formu Dolduran Yetkilinin
Adı Soyadı: Unvanı:
Tel: E-mail:

Firmanızın hissedarları

TC Kimlik No Adı Soyadı Hissse payı (%)

Varsa, Firmanınız İştirakleri

Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hissse payı (%)

Varsa Ortakların İştirakleri

Ortak Adı Soyadı İştirak Edilen Firma Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hissse payı (%)

2. Firmanın tarihçesi ile üretimini ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebeplerini belirtiniz.

3. Serbest bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa, hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibarıyla firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

4. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz. İşletmesi ve/veya mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

5. Firmanızın son takvim yılı itibarıyla en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Bilgiler

6. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, tipleri, kullanım alanları ve üretim süreci hakkında bilgi veriniz (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz).

7. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir? (Kalite, fiyat, teknik özellik, diğer …) Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

8. Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal fiyatlarını belirtiniz. Yerli ve ithal üründe fiyatı belirleyen başlıca unsurlar nelerdir. (Kalite, teknik özellik, vergiler, navlun ücretleri, diğer…..)

9. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

10. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları (Üretici/İthalatçı-Ana Dağıtıcı-Toptancı-Perakende-Tüketici) hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

11. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge talosunu doldurunuz.

II- Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* YIL**
Birim 20.. 20.. 20..
mən- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (mən)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam
Özsermaye
Değer (TL)
Toplam
Net Ciro
Değer (TL) (n)
Toplam
Amortisman Gideri
Değer (TL) (O)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider
(Net)
Değer (TL)
Toplam Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI*** :

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
**Son 3 yıl için doldurulacaktır.
*** Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

12. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

III-Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* Birim

YILLAR**

20.. 20.. 20..
mən- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Üretim Miktar (bir)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar
Değer (TL)
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (mən)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO %
Amortisman Giderleri Değer (TL)
P=(O)*[(f)/(n)]
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam
Öz Sermaye
Değer (TL)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (n)
Toplam
Amortisman Gideri
Değer (TL) (O)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI*** :

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
**Son 3 yıl için doldurulacaktır.
*** Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

Ek-2B: İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU
Annex-2B: (EKPORTER – PRODUCER INFORMATION FORM)

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5’te yer alacaktır.

(This form consists of fıve sections and contains Information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuraey of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. All the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section V.)

mən. İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)
Unvan (başlıq)
ünvan (ünvan)
Telefon (telefon)
Faks (faks)
E-mail (E-mail)
İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Company is Registered to)
Unvan (başlıq)
ünvan (ünvan)
Telefon (telefon)
Faks (faks)
E-mail (E-mail)
Kayıt Tarihi ve numarası (Registration Date and Reference Number)
İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Exporter Company)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount Of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, ünvan, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, ünvan, telefon, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)
II. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)
Unvan (başlıq)
ünvan (ünvan)
Telefon (telefon)
Faks (faks)
E-mail (E-mail)
Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Producer Company is Registered to)
Unvan (başlıq)
ünvan (ünvan)
Telefon (telefon)
Faks (faks)
E-mail (E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)
Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Producer Company)
Üretime Başlangıç Tarihi (Initiation Date of Production)
Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. (Scope of Production – Please Indicate the Items Produced.)
Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz (Production License. Please Indicate the Licensee.)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, ünvan, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, ünvan, telefon, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)
Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number of Working Days per Year)
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours per Week)
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers Employed)
Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz. (Please Indicate Any National or International Quality Certifıcates that the Producer Owns.)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)
III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ (ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)
Göstergeler (Indicators)* Birim(Unit)** YILLAR (YEARS)***
20.. 20.. 20..
Toplam Kapasite
(Production capacity)
Miktar(Quantity)
Toplam Üretim
(Total production)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Toplam Yurtiçi Satışlar
(Total domestic sales)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Toplam İhracat
(Total exports)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Dönem Sonu Stoklar
(End of period stocks)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
İşçi Sayısı
(Number of workers employed)
Kişi (Persons)
Ortalama Aylık Ücret
(Average monthly salary per worker)
ABD Doları
(US Dollars)
Proforma Faturada Yer Alan Ürünlerin Üretim Tarihi (Production Date of the Products in the Proforma Invoice) Ay/Yıl
(Month/Year)

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır (The table shall be fılled out separately for every product in the proforma invoice/invoice).
**Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir (Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated).
***Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır (The table shall include figures for the last 3 years).

IV. İLGİLİ EŞYANIN BİRİM MALİYETİ
(UNIT COST OF THE PRODUCT CONCERNED*)
Ürünün Miktar Birimi, Kodu ve Tanımı (Quantity Unit, Code and Description of the Product)
Bir Birim Ürün Üretimi İçin Maliyet Kalemleri (Cost Items for One Unit of Production) Girdi Miktarı -kg, metre, vs.
(Quantity of input-kg., meters etc.)
Birim Girdi Fiyatı
(Unit price of input)
Birim Maliyet
(Unit cost)
DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER
(Direct Materials)
Hammadde 1
(Raw Material 1)
Hammadde 2
(Raw Material 2)
Hammadde…
(Raw Material…)
DİREKT İŞÇİLİK (Direct Labor)
GENEL
ÜRETİM
GİDERLERİ

(Production Overheads)
Yardımcı madde 1
(Auxiliary Material 1)
Yardımcı madde 2
(Auxiliary Material 2)
Yardımcı madde…
(Auxiliary Material…)
Dolaylı işçilik
(Indirect Labor)
Enerji
(Energy)
Paketleme
(Packaging)
Amortisman
(Depreciation)
digər
(Other Overheads)
Birim Ürün Üretim Sınai Maliyeti (Industrial Cost of Production per Unit)
Birim Ürün Satış ve Genel İdari Giderleri
(Selling, General and Administrative Expenses per Unit)
Birim Ürün Net Finansman Giderleri (Net Financial Expenses per Unit)
Birim Ürün Üretim Ticari Maliyeti (Commercial Cost of Production per Unit)

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır (The table shall be filled oııt separately for every product in the proforma invoice/invoice).

V. BEYAN VE ONAY KISMI
(DECLARATION AND APPROVAL SECTION)

A- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ………………………………………… (Firma Adı) tarafından üretildiğini aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum. Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form … sayfadan oluşmaktadır.

(mən, with my signature below and at each page of the form, certify that the goods covered by this form were manufactured by ………………………………. (Name of the Company). I undertake that the information provided in this form is accurate and can be verified any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of… pages.)

Ad (Name) : Tarix (Tarix) :
Unvan (başlıq) : Kaşe ve İmza :
(Stamp and Signature)

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.
(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above- mentioned company.)


B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

mən, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

Ad (Name) : Tarix (Tarix) :
Unvan (başlıq) : Mühür ve İmza :
(Seal and Signature)

C-TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)
Türk Konsolosluğu Onayı
Turkish Consulate Apostille

[ad_2]