[ad_1]

Təsvir : 2017/4 sayılı Tebliğ kapsamında 1206.00.91.00.11 və 1206.00.99.00.11 gtiplu Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan 1500 ABD Doları/ton/brüt gözetim miktarı 2500 ABD Doları/ton/brüt yükseltildi.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Maddə 1 - 5/4/2017 -ci il tarixli və 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2017/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

G.T.İ.P əşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.11 Çerezlik olanlar 2.500
1206.00.99.00.11 Çerezlik olanlar 2.500

*ton: Brüt Ağırlık ”

Maddə 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

Maddə 3 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 4 - Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]