[ad_1]

Təsvir : Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 və 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

ticarət Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, Kastamonu Entegre Ağaç San. və Tic. A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. və Tic. A.Ş.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. və Tic. A.Ş.. tarafından gerçekleştirilen ve AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. A.Ş., Çamsan Ordu Ağaç San. və Tic. A.Ş., Işık Ahşap Profil Lojistik San. və Tic. A.Ş.. ve Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 və 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “laminat parke” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Müdiriyyəti əsaslanaraq hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyetini,

b) Nazirlik: ticarət nazirliyini,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) Ümumi Müdirlik: Nazirlik İdxal Ümumi Müdürlüğünü,

d) GTiP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) Eggs: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

g) müdiriyyət: 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Əsasnamə,

ifadə edər.

Tədbirə tabe məhsul

Maddə 4 - (1) Tədbirə tabe məhsul, 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 və 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında yer alan “laminat parke”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Şikayətlərin təmsil xüsusiyyəti

Maddə 5 - (1) Müraciət mərhələsində təqdim edilən dəlillərdən, başvuruda bulunan yerli üreticiler Kastamonu Entegre Ağaç San. və Tic. A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. və Tic. A.Ş.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. və Tic. A.Ş.. ile söz konusu başvuruyu aktif olarak destekleyen AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetmeliğin 18 inci və 20 -ci maddələri çərçivəsində yerli istehsal dalını təmsil xüsusiyyətini sahib olduğu aydın olmuşdur. bu əhatədə, adı geçen firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

mövcud tədbir

Maddə 6 - (1) ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 və 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 3/5/2014 -ci il tarixli və 28989 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2014/14) kapsamında, metrekare başına 1,60 ABD Doları ila 2,40 ABD Doları olmak üzere firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

(2) Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 və 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 13/6/2015 -ci il tarixli və 29385 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2015/21) kapsamında, metrekare başına 0 ABD Doları ila 1,05 ABD Doları arasında firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

səbəb

Maddə 7 - (1) müdiriyyətin 35 -ci maddəsinin ikinci bəndinə hökmün, 15/8/2018 -ci il tarixli və 30510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2018/26) ile ÇHC menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip başvuru sahibi firmalar tarafından ÇHC ve Almanya menşeli bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, sənəd və dəlillərin mövcud olduğu aydın olmuşdur.

Qərar və əməliyyatlar

Maddə 8 - (1) Edilən araşdırma nəticəsində, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, sənəd və sübutların olduğu aydın olduğunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya ve ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

Maddə 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddəsi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. müdiriyyətin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde, adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formlarının iletilmesi

Maddə 10 - (1) Istintaq açılmasını ardınca, müraciət olunan və Bakanlıkça təsbit edilən istintaqa mövzu məhsulun bilinən ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) bildiriş, istintaq açılış Təbliği, Müraciətin gizli olmayan özeti və sual formalarına daxil barəsində məlumata iştirak verilir.

(3) Bakanlıkça təsbit edilə bilməməsi səbəbiylə bildiriş gönderilemeyen və ya özlərinə bildiriş çatmayan digər əlaqədar tərəflərin sual formasına Nazirliyin internet səhifəsindəki əlaqədar hissədən erişmeleri mümkündür.

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması

Maddə 11 - (1) istintaq, Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir.

(2) Soruşturma ile ilgili bilgi, belçikalı, görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İdxal Ümumi Müdirliyi

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

ünvan: Söğütözü Mah. 2176. çox. Yox:63 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. əlaqədar tərəflər, soru formuna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belçikalı, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunarlar. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(6) əlaqədar tərəflər, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 10 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(8) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(9) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. əlaqədar tərəflər, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

Maddə 12 - (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını, 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 11 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

Maddə 13 - (1) müdiriyyətin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

Maddə 14 - (1) müdiriyyətin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Maddə 15 - (1) istintaq, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 16 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 17 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]