[ad_1]

Təsvir : 72 inci və 73 -cü fasıllarda iştirak edən bəzi dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı məmulatlar, çubuqlar, tellər və profillər, dəmiryolu və tramvay xətti malzenıeleri, paslanmayan poladdan yastı həddə məmulatları, boru və içi boş profillər idxalatında 200 gün müddətlə əlavə maliyyə öhdəlik şəklində müvəqqəti qorunma tədbiri tətbiq olunması üçün Prezidentliyinə təkliflər olmuşdur.

ticarət Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, 27/4/2018 -ci il tarixli və 30404 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2018/3) çərçivəsində istintaq həyata keçirilən məhsullarda ithalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti tərəfindən müvəqqəti qorunma tədbiri qərarı alındığını eşitdirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır.

qərar

Maddə 2 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti Əlavə-1-də iştirak edən cədvəldə göstərilən məhsulların idxalatında 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti hökmləri çərçivəsində 200 gün müddətlə müvəqqəti qorunma tədbiri olaraq %25 nisbətində əlavə maliyyə öhdəçilik tətbiqinə və Əlavə-1-də iştirak edən cədvəldə göstərilən şəkildə məhsul qrupları etibarilə əlavə maliyyə yükümlülükten azad təmin etmək üzrə tərifə kontingenti açılmasına, Dünya Ticarət Təşkilatı Qorunma Tədbirləri müqaviləsinin 12.3 maddəsi lazımınca inkişaf etməkdə olan ölkələrə azad tanınmasına və tədbirin istihsal barəsində Prezidentliyinə təklifdə verməsinə yığıncağa qatılan üzvlərin səs birliyi ilə qərar vermişdir.

Axtar Araşdırma Hesabatı

Maddə 3 - (1) İstintaq çərçivəsində əldə edilən məlumat və tapıntıların iştirak etdiyi Axtar Araşdırma Hesabatı Nazirliyin internet saytı (www.ticaret.gov.tr) ünvanında "Korporativ" başlığı altında İdxal Ümumi Müdirliyinin "Ticarət Siyasəti Müdafiə alətləri" səhifəsində yer alan "Qorunma Tədbirləri / istintaqlar" əlaqəsində nümayiş olunmuşdur.

qüvvəyə minmə

Maddə 4 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 5 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

Əlavə-1 Müvəqqəti Tədbir Tətbiq olunacaq Məhsul siyahısı

sıra məhsul Qrupu GTP əşyanın Tanımı tərifə kontingenti(ton) Əlavə Maliyyə Öhdəlik (%)
1 yastı məmulatlar 72.08 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məhsulları (genişlikləri 600 mm və ya daha çox) (isti yayılmış) (kaplanmamış) 3.117.670 25%
72.09 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm. və ya daha çox, soyuq yayılmış, kaplanmamış)
72.10 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məmulatları, genişliyi 600 mm və ya daha çox olanlar (örtülmüş olanlar)
72.11 Dəmir və alaşımsız poladdan yastı həddə məmulatları (genişlikləri 600 mm.den az və kaplanmamış olanlar):
72.12 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məhsulları (genişlikləri 600 mm.den az və örtülmüş olanlar)
72.25 Digər aşqarlanmış poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm.veya daha çox)
72.26 Digər aşqarlanmış poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm.den az olanlar)
2 uzun məmulatlar (çubuqlar, Teller və Profillər) 72.13 Dəmir və ya alaşımsız poladdan Filmaşin (isti yayılmış, Kangal halında) 558.534
72.14 Dəmir və ya alaşımsız poladdan çubuqlar (yalnız döyülmüş, isti yayılmış və ya isti çəkilmiş, yuvarlanan əməliyyatından sonra burulmuş olanlar daxil)
72.15 Dəmir və ya alaşımsız poladdan digər çubuqlar
72.16 Dəmir və ya alaşımsız poladdan profillər
72.17 Dəmir və ya alaşımsız poladdan tellər
72.27 Digər aşqarlanmış poladdan Filmaşin (isti yayılmış, Kangal halında)
72.28 Digər aşqarlanmış poladdan çubuq və profillər; xəlitəli və ya alaşımsız poladdan qazma işlərində istifadə içi boş çubuqlar
3 Boru və İçi Boş Profillər 73.03 Tökmə dəmirdən incə və qalın borular, içi boş profillər 273.901
73.04 Demir (çuqun xaric) və poladdan incə və qalın borular və içi boş profillər (tikişsiz)
73.05 Dəmir və ya poladdan digər incə və qalın borular (qaynaqlı, riveted və ya bənzəri şəkillərdə bağlanıb) (daxili və xarici kesitleri dairə şəklində olub, xarici diametri 406,4 mm.yi keçənlər)
73.06 Dəmir və ya poladdan digər incə və qalın borular və içi boş profillər(məsələn açıq tikiş və ya qaynaq edilmiş, pərçim edilmiş və ya bənzəri şəkilləri bağlanıb)
4 Paslanmayan poladlar * 72.19 Paslanmayan poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm. və ya çox olanlar 139.934
72.20 Paslanmayan poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm. dən az olanlar)
5 Dəmiryolu və Tramvay xətti Supplies 73.02 Dəmir və ya poladdan dəmiryolu və tramvay xətti vəsaiti; relslər, kontrraylar, qayçı dilləri, qayçı göbəkləri, kruvazman və Makaslar, gərgin çubuqları, dişli relslər, traversler, cəbr, yastıq və köşelikler, seletler, sıxışdırma lövhələri və tırmanıştır, relslər çəkilməsi, əlavə olunması və ya sabitleştirilmesi üçün əlaqə lövhə və çubuqları ilə xüsusi olaraq emal edilmiş digər parçalar 27.044

* 7219.11, 7219.12, 7219.13,7219.14,7219.21,7219.22,7219.23,7219.24,7220.11 və 7212.20 xaric

[ad_2]