[ad_1]

Təsvir : İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Maddə 1 - 4/9/2018 -ci il tarixli və 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (təbliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/9/2018 30525

[ad_2]