[ad_1]

Təsvir : Uzlaşma başvuruları işlemlerinde dikkat edilecek hususlara ilişkin Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yazısı ve eki kullanım kılavuzu hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Uludağ Gümrük ve DışTicaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 72232900-155.99

Mövzu : Uzlaşma Başvuru Usulü

05/12/2019 / 50087331
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ

Bilindiği üzere Bölge Müdürlüğümüze yapılan uzlaşma başvuruları 20.03.2018 tarihinden itibaren Bakanlığımız web sitesi üzerinden ("https://uygulama.gtb.gov.tr/uzlasmatalep” adresinden) yapılmaktadır. Buna ilişkin Uzlaşma Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzunun bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

digər tərəfdən, Bölge Müdürlüğümüze yapılan uzlaşma başvurularında aşağıda yer alan hususlara göre işlem yapılması gerekmektedir.

  • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 10/1 maddesine uygun bir biçimde yapılacak başvurunun, anılan Yönetmeliğin 11/1 maddesi kapsamında başvuru süresi açısından değerlendirilmesinde web üzerinden doldurulup çıktısı alınan uzlaşma talep form ve eklerinin Bölge Müdürlüğümüz evrak kaydına girdiği veya taahhütlü olarak postaya verildiği tarih esas alınacağından mutlak surette alınacak çıktının Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi,
  • Aynı nitelikte olmayan alacakların tek başvuru formunda birleştirilmemesi, başvuruya konu ek tahakkuk/ceza kararlarının niteliklerine göre ayrı ayrı başvuru yapılması,
  • 01.08.2019 -ci il tarixli və 46527148 sayılı yazımızda belirttiğimiz üzere Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi kapsamında uzlaşma talebinde bulunmak ve/veya 15 inci maddesi kapsamında yükümlü adına görüşmeye katılarak tutanakları imzalamak yetkisi tanınan gümrük müşavirinin söz konusu yetkileri kullanabilmesi için yükümlü tarafından kendisine "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya katılmaya, Komisyona teklif sunmaya, Komisyon teklifini kabul etmeye, uzlaşma tutanaklarını imzalamaya" vb. ibareleri içeren bir vekaletname verilmesi ve söz konusu vekaletnamenin başvuru tarihi ve/veya görüşme tarihi itibariyle geçerli olması ve verilen vekaletnamenin müşavir şirketi adına değil müşavirin kendi adına verilmesi,

hususlarında,

Bilgi ve gereği ile işbu yazının Derneğiniz ilan panosuna asılması ile yeni yıl itibariyle yukarıda belirtilen hususlara uyulması konusunda firmalara da gerekli duyurunun yapılmasını önemle rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet KÖSE
Bölge Müdürü a.
Region Müdir Köməkçisi

A: 1 adet Kullanım Kılavuzu

[ad_2]