[ad_1]

Açıklama : Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine, Başvuruda istenilen belgeler ile ilgili geçici madde eklendi ve Ek-3B ve Ek-3C eklerinde değişiklik yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Başvuruda istenilen belgeler, Bakanlık ve söz konusu kurum/kuruluşların veri tabanı alt yapılarında gerekli entegrasyon sağlanıncaya kadar istenmeye devam edilecek olup, gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kurum/kuruluşların elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3B ve Ek-3C’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

“EK-3B

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

ORTAK BELGELER 

1- ÇED’e tabi tesisler için ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir,” kararı; ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı2- Sicil Gazetesi2,9

3- Kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge9

4- İş akım şeması ve proses özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

 

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU ÖZEL BELGELER

İ
Z
İ
N

K
O
N
U
L
A
R
I

Hava Emisyonu 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1,9
Çevresel Gürültü
Atıksu Deşarjı 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4,9
Derin Deniz Deşarjı 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4,9
L
İ
S
A
N
SK
O
N
U
L
A
R
I
G
e
r
iK
a
z
a
n
ı
m
Tehlikeli Atık 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,96- Sanayi Sicil Belgesi 9

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5,9

Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
B
e
r
t
a
r
a
f
Atık Yakma ve Beraber Yakma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5,9
7- İşletme Planı9
8- Deneme Yakması Planı
İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma) 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5,9
7- Deneme Yakması Planı
Düzenli Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi 9
7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6,9
8- İşletme Planı9
Maden Atığı Bertaraf Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Maden Atığı Depolama Onay Belgesi9
7- Mali Teminat7
8- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Derine Enjeksiyon 5- Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi9
6- Mali Teminat7
Alıcı Ortamda Bertaraf 5- Değerlendirme Komisyonu Nihai Kararı9
6- Mali Teminat7
A
r
aD
e
p
o
l
a
m
a
Atık Ara Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
7- Teminat Mektubu8
Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
Ö
ni
ş
l
e
m
Tıbbi Atık Sterilizasyon 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri
7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
Gemi Geri Dönüşüm 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
7- Onaylı Vaziyet Planı9
8- Gemi Söküm Belgesi9
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Tanker Temizleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Hurda Metal/ ÖTA İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
ÖTA Geçici Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Atık Kabul Tesisi 5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9
Biyobozunur
Atık
İşleme
Mekanik Ayırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tesis Onay Yazısı9
7- İşletme Planı9
Biyokurutma
Biyometanizasyon
Kompost
PCB Arındırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9

1 : İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (toz tutma, toplama, arıtma sistemleri ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.
2 : Çevre izin ve lisansına ambalaj atığı toplama ve ayırma konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.
3 : İşletmelerde ilgili mevzuatta belirtilen fiziksel şartların sağlandığı ve tehlikeli atık kabul eden işletmeler ile prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.
4 : İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.
5 : Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde (*) ile işaretlenmiş atıkları kabul eden tesislerin tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir.
6 : Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini sadece I. sınıf düzenli depolama tesisleri ile II. sınıf düzenli depolama tesisine kabul edilebilecek olan tehlikeli atıkları kabul eden II. sınıf düzenli depolama tesisleri başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir.
7 : Mali teminat, Kategori (A) tesislerinden talep edilir.
8 : 26/4/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolanma Tesisleri Tebliğinin 5 inci maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

9 Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum / kuruluşun elektronik servis ağı  üzerinden temin edilecektir.

NOT: İl müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.

EK-3C

ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
İ
Z
İ
NK
O
N
U
L
A
R
I
Hava Emisyonu 1- Emisyon Ölçüm Raporu
Çevresel Gürültü 1- Akustik Rapor
Atıksu Deşarjı 1-Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi2
Derin Deniz Deşarjı 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
2- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı2
L
İ
S
A
N
SK
O
N
U
L
A
R
I
G
e
r
iK
a
z
a
n
ı
m
Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu
Tehlikesiz Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı2
Bitkisel Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu
2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Biyodizel İşleme Lisansı veya Uygunluk Yazısı2
Atık Pil ve Akümülatör 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış Lastik 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı 1- Teknik Uygunluk Rapor
B
e
r
t
a
r
a
f
Atık Yakma ve Beraber Yakma 1- Onaylı Deneme Yakması Planı
2- Deneme Yakması Sonuç Raporu
İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma) 1- Teknik Uygunluk Rapor
2- Deneme Yakması Sonuç Raporu1
Maden Atığı Bertaraf Depolama 1- İzleme Raporları
Derine Enjeksiyon
Alıcı Ortamda Bertaraf
Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları
A
r
aD
e
p
o
l
a
m
a
Atık Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ö

ş
l
e
m
Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Teknik Uygunluk Raporu
Gemi Geri Dönüşüm Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Tanker Temizleme 1- Teknik Uygunluk Raporu
Hurda Metal/ ÖTA İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu
ÖTA Geçici Depolama 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Kabul Tesisi 1- Faaliyet Raporu
Biyobozunur
Atık
İşleme
Mekanik Ayırma 1- Teknik Uygunluk Raporu
Biyokurutma
Biyometanizasyon
Kompost
PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu

1 Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi ve tesiste bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.

2 Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum / kuruluşun elektronik servis ağı  üzerinden temin edilecektir.

Not: 1) İzin/Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri, sürece dâhil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

2) Çevre izin belgesi ile çevre izin ve lisans belgesi yenileme başvurularında Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak, il müdürlüğü uygunluk yazısı, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin kararın sunulması gerekmektedir. “

[ad_2]