[ad_1]

Aussage : Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/20209 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Finanzministerium und das Ministerium für Finanzen (Finanzverwaltung)‚Aus:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 1/7/1964 datiert 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 488 Gesetz Nr 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

ARTIKEL 3 - (1) Bakanlığımızca 2019 Neubewertungsrate für das Jahr % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 datiert 30987 Steuerverfahrensrecht Allgemeine Communiqué veröffentlicht im Amtsblatt (Sıra Nein: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 Gesetz Nr wiederholt 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 Gesetz Nr 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 stammen aus 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.

Kraft

ARTIKEL 4 - (1) dieses Communiqué 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

493-4-0001

493-4-0002

493-4-0004

493-4-0003

493-4-0005

[ad_2]