[ad_1]

Aussage : 4 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) nin Başvuru koşulları, Başvuruda aranacak belgeler, Gönderilerin tasnifi, Gönderilerin tasnifi ve Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler başlıklı maddelerinde değişiklik olmuştur.

Commerce Ministerium:

ARTIKEL 1 - 10/3/2013 datiert 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri Nein: 4)‚s 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

„(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.”

ARTIKEL 2 - des gleichen Kommuniqués 5 der erste Absatz des Artikels (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"G) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği,“

“h) Bu fıkranın (b), (c), (e), (G) und (G) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.”

ARTIKEL 3 - des gleichen Kommuniqués 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

ARTIKEL 4 - des gleichen Kommuniqués 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

„(6) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.

(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

„(9) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

ARTIKEL 5 - des gleichen Kommuniqués 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ARTIKEL 6 - Dieses Communiqué;

ein) 1 th 3 üncü maddeleri 2/1/2020 auf,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,

yürürlüğe girer.

ARTIKEL 7 - Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
10/3/2013 28583
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
3/12/2016 29907

[ad_2]