[ad_1]

Aussage : İlave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulaması öngören İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karara konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması hk.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :20117910-110.99

Thema :İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Geçici Madde Uygulaması Antrepoda ve
Serbest Bölgede Bekleyen Eşya

03.10.2018 / 37636110

VERTEILUNG DER PLACE

Da bekannt ist,, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların geçici maddelerinde; „versandt der Türkei vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Entscheidung werden soll, aus einem Beförderungspapier die Installation der Ware ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Entscheidung spätestens Regelung 45 Im Rahmen des Tages der Eintragung der Zollvorschriften oder Fall von Zollanmeldungen für die summarische Eingangsanmeldung, Diese Entscheidung gilt nicht” denilmektedir.

Söz konusu Karar maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak gerek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılarda gerekse de Bakanlığımıza ulaşan dilekçelerde, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların yayımı tarihinden önce serbest bölgelere ve antrepolara gelmiş eşya için ihdas olunan ilave gümrük vergilerinin, ek mali yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğüne görüşleri sorulmuş olup anılan Genel Müdürlükten alınan ve ilişikte bir örneğine yer verilen 13.08.2018 datiert 81635 Nr Artikel;

Bilindiği üzere muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25/6/2018 datiert 30456 nummerierte (mükerrer) Resmi Gazete’de 2018/11973 nummerierte Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

“Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 Im Rahmen des Tages der Eintragung der Zollvorschriften oder Fall von Zollanmeldungen für die summarische Eingangsanmeldung, bu Karar hükümleri uygulanmaz”

enthält die Bestimmung.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.

Ab diesem Zeitpunkt, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

Öte yandan antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.

denilmektedir.

Yine anılan Genel Müdürlükten alınan ve bir örneği ekli 06.09.2018 datiert 86398 Nr Artikel;

İlave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ile ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise yayınlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.“

denilmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

ich: 2 z.B. Text.

Verteilung: Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Generaldirektion für Importe

13.08.2018

Anzahl :56067857-249 -E.81635

Thema :İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Geçici Madde Uygulaması

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Interesse: ein) 30.07.2018 datiert 20117910 - 99 Anzahl Typ.

b) 08.08.2018 datiert 20117910 - 36172683 Anzahl Typ.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Da bekannt ist,, muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25.6.2018 datiert 30456 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

(1) versandt der Türkei vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Entscheidung werden soll, aus einem Beförderungspapier die Installation der Ware ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Entscheidung spätestens Regelung 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, Diese Entscheidung gilt nicht.

enthält die Bestimmung.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır. Ab diesem Zeitpunkt, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe, süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

andererseits, antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak olan Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
General Manager V.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Generaldirektion für Importe

06.09.2018

Anzahl :56067857 - 744.05.04 – E.86398

Thema :Geçici Madde Uygulaması

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Interesse: ein) 27.07.2018 datiert 36172683 Anzahl Typ.

b) 13.08.2018 datiert 81635 unser nummerierter Artikel.

c) 17.08.2018 talihli ve 36725461 Anzahl Typ.

Interesse (c)’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, Interesse (b)’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, ilave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise, yayımlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
General Manager V.

[ad_2]