[ad_1]

Aussage : Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde ihracat e-fatura düzenlemesi, ÖTV (III) und (IV) sayılı liste müstesnası hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl :40216608-169.99[GGM-019]

Thema :Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan
Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi

11.12.2019 / 50253907
VERTEILUNG DER PLACE

Da bekannt ist, 7104 Nein. „Bestimmte Gesetze und Gesetzesdekret Mehrwertsteuerrecht durch Rechtsverordnung über die Änderung“ mit, 3065 Nr liefern Wertschöpfungs Ausfuhren einem der Geschäfte betrachtet wird oder deren Lager geliefert Ausland in Duty-free-Shops in der Abgabenordnung von Waren in den freien Verkehr der Änderung verkauft werden, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) und (IV) Anzahl der Duty-Free-Shops oder auf der Liste der Waren in ihre Lager geliefert hat von der Steuer befreit gewesen.

Aynı zamanda Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “…Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek olup, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen teslim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibariyle istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği kabul edilir…” hükmü gereği, serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşya, Duty-free-Shop oder Lager, zusammen mit der Rechnung und die Passagierliste im Inland 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesi kullanılarak alınmaktadır.

Antrepo beyannamesi ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan eşyalar için, gümrüksüz satış mağazalarına ürün tedarik eden ve e-fatura mükellefi olan firmalarca düzenlenecek e-faturanın niteliği hakkındaki tereddütlere ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının 2/12/2019 tarihli ve E.166866-1138 sayılı yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

Verteilung:
Alle Regionaldirektionen für Zoll und Außenhandel

ich: Gümrüksüz Satış Mağazalarında İhracat E-Fatura Düzenlenmesi Hk.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Finanzverwaltung

02.12.2019

Anzahl :82690061-220.02-E.166866

Thema :Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan
Teslimlerde İhracat e-Fatura
Düzenlenmesi Hk.

MINISTRY OF COMMERCE
(Zollgeneraldirektorat)

Interesse :26.07.2019 datiert 46289141 Anzahl Typ.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri Başkanlığımızca incelenmiş ve antrepo beyannamesi ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan eşyalar için, bu mağazalara ürün tedarik eden ve e-Fatura kullanıcısı olan firmalarca düzenlenecek e-Faturaların, niteliği hakkında tereddütler yaşandığı, ilgili firmaya verilecek cevaba esas olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde 7200 rejim kodlu antrepo beyannameleri ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan serbest dolaşımda bulunan eşyaya ilişkin olarak düzenlenecek e-Faturaların “İhracat Senaryolu” olması gerekip gerekmediği konusunda Başkanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” un yürürlüğe girmesi ile birlikte yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi, ihracat teslimi kapsamına alınmış olup, ilgili Kanunla getirilen değişiklikle birlikte Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “1.1.1. İstisnanın Kapsamı ve Beyanı” başlıklı bölümünde;

“…
Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek olup, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen teslim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibarıyla istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği kabul edilir. İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ile ilgili faturaya, “3065 sayılı Kanunun 11 und 12 nci maddelerine göre gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim” ibaresi şerh olarak düşülür.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan www.efatura.gov.tr adresinde yayında olan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nun “3- İHRACAT FATURASI” başlıklı bölümünde;
” İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

Bu kapsamda düzenlenecek faturalarda 2.2.1 de belirtildiği gibi profil tipi İHRACAT, fatura tipi İSTİSNA seçilecek, gümrük beyannamesine konu olmayan diğer durumlarda ise profil tipi TEMELFATURA/TİCARİFATURA, fatura tipi İSTİSNA seçilip ilgili istisna kodu ile fatura düzenlenecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre; gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde düzenlenecek beyanname, Gümrük Beyannamesi değil Antrepo Beyannamesi olduğundan, e-Fatura İhracat e-Fatura senaryosu ile değil Temel/Ticari Fatura Senaryosu ile düzenlenecek ve Fatura Tipi olarak “istisna” seçilip . “ 301 Mal İhracı” kodu ile işlem yapılacaktır.

Allerdings; alıcının e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmaması halinde satıcının e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması durumunda; düzenleyeceği fatura “e-Arşiv Fatura” olması ve Temel/Ticari Fatura Senaryosu ile Fatura Tipinin “İstisna” olarak seçilip ” 301 Mal İhracı” kodu ile işlem yapılması gerekmektedir. Satıcının e-Arşiv Fatura uygulamasına da kayıtlı kullanıcı olmaması halinde ise; düzenlenecek faturanın matbu(matbaa baskılı) kağıt fatura olması gerektiği tabiidir.

Die Datenerfassung und würde die Notwendigkeit liefern.

Abdullah KİRAZ
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı V.

[ad_2]