[ad_1]

Aussage : Indien, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

Commerce Ministerium:

ABSCHNITT

Genel Bilgi ve İşlemler

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 9/3/2018 datiert 30355 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2018/9) ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 und 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Zentrale: Generaldirektion Import des Ministeriums,

ç) G.T.İ.P: Zolltarif Statistiken Position,

d) Südkorea: Kore Cumhuriyeti’ni,

e) Indien: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

f) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

G) Gesetz: 3577 Nein. Das Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import,

G) Entscheidung: 20/10/1999 datiert 99/13482 Die Entscheidung zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs bei Einfuhren, die mit dem Kabinettsdekret Nr.,

h) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ich) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

ich) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

j) Vorschriften: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ausdrücken.

Gegenstand der Untersuchung

ARTIKEL 4 - (1) Gegenstand der Untersuchung 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 und 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.’leri altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

ARTIKEL 5 - (1) 23/5/2010 datiert 27589 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 19/6/2016 datiert 29747 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) andererseits, 12/12/ 2013 datiert 28849 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Başvuru ve soruşturma

ARTIKEL 6 - (1) Tosyalı Makina San. und Tic. GmbH. Sti. firması tarafından, Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Verordnung 38 Es wurde beschlossen, im Rahmen des Artikels eine Untersuchung gegen die Unwirksamkeit der Maßnahmen einzuleiten..

(3) 9/3/2018 datiert 30355 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2018/9) mit 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 und 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Untersuchungszeitraum

ARTIKEL 7 - (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 mit 1/1/2018 wurde als Untersuchungszeitraum festgelegt..

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

ARTIKEL 8 - (1) Um die notwendigen Informationen für die Untersuchung zu erhalten, soruşturma konusu ülkelerin büyükelçiliklerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. GmbH. ile Tube Investments of India Limited firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarına cevapları göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini yazılı olarak bildirerek işbirliğinde bulunmaktan kaçınmıştır.

(3) Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(4) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., GmbH. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(5) Tayland’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(6) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim Iris Chains, S.L. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(7) İspanya’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(8) Sri Lanka’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim AB Türkiye Delegasyonu ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya’nın Büyükelçiliklerine ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara her bir firma için özel nihai bildirimlerle birlikte iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Hindistan’da mukim “Tube Investments of India Limited” firması ve İspanya’da mukim “Iris Chains, S.L.” firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiş olup diğer firmalardan cevap alınmamıştır. Auf der anderen Seite, AB Delegasyonu ve Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği’nden nihai bildirime görüş bildirmek için ek süre uzatımı talep edilmiş ve üç gün ek süre verilmiş; fakat verilen ek süre içerisinde bir görüş bildirilmemiştir. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

ARTIKEL 9 - (1) Verordnung 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan, Galaxy Chains Pvt. GmbH. ve Tube Investments of India Limited firmalarının Hindistan’da bulunan tesislerinde 24-27 September 2018 zwischen, Iris Chains S.L. firmasının İspanya’da bulunan tesislerinde 24-25 Oktober 2018 tarihleri arasında ve Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., GmbH. firmasının Tayland’da bulunan tesislerinde 12-13 November 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

ZWEITER TEIL

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

ARTIKEL 10 - (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. In diesem Zusammenhang, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

ARTIKEL 11 - (1) Als Ergebnis der Analyse der Statistiken über die Einfuhr dieser Waren, Hindistan’dan yapılan ithalatın artış gösterdiği görülmektedir. In diesem Zusammenhang, söz konusu önleme konu zincirlerin Hindistan menşeli olarak ithalatı dikkat çekici ölçüde artış göstererek 2015 yılında yaklaşık 510 ton iken, 2016 im Jahr 735 tona, 2017 im Jahr 787 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,68 milyon ABD doları iken, 2016 im Jahr 1,91 milyon ABD dolarına, 2017 im Jahr 2,13 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(2) Hindistan’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, auf Betragsbasis im genannten Zeitraum 2015 yılında %13,8’den, 2016 yılında %17,7’ye ve 2017 yılında %17,1’e yükselmiştir.

(3) Tayland’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren artış gösterdiği görülmektedir. In diesem Zusammenhang, söz konusu önleme konu zincirlerin Tayland menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 504 ton iken, 2016 im Jahr 522 tona, 2017 im Jahr 517 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,16 milyon ABD doları iken, 2016 im Jahr 1,07 milyon ABD dolarına, 2017 im Jahr 1,25 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(4) Tayland’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, auf Betragsbasis im genannten Zeitraum 2015 im Jahr %13,7; 2016 yılında yaklaşık %12,5 und 2017 yılında yaklaşık %11,2 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Sri Lanka’dan yapılan ithalatın 2015 Es ist zu sehen, dass es seitdem deutlich zugenommen hat. In diesem Zusammenhang, söz konusu önleme konu zincirlerin Sri Lanka menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 197 ton iken, 2016 im Jahr 420 Ton, 2017 im Jahr 268 in Tonnen. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,41 milyon ABD doları iken, 2016 im Jahr 0,73 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,51 milyon ABD doları olmuştur.

(6) Sri Lanka’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, auf Betragsbasis im genannten Zeitraum 2015 yılında yaklaşık %5,3; 2016 yılında yaklaşık %10,1 und 2017 yılında yaklaşık %5,8 olarak gerçekleşmiştir.

(7) İspanya’dan yapılan ithalatın 2015 Es ist zu sehen, dass es seitdem deutlich zugenommen hat. In diesem Zusammenhang, söz konusu önleme konu zincirlerin İspanya menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 92 ton iken, 2016 im Jahr 225 tona, 2017 yılında ise 357 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,58 milyon ABD doları iken, 2016 im Jahr 1,09 milyon ABD dolarına, 2017 im Jahr 1,16 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(8) İspanya’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, auf Betragsbasis im genannten Zeitraum 2015 yılında yaklaşık %2,5; 2016 yılında yaklaşık %5,4 und 2017 yılında yaklaşık %7,7 olarak gerçekleşmiştir.

(9) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Hindistan’ın ÇHC’den 2015 im Jahr 13,3 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 13,1 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 15,2 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 im Jahr 3,1 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 2,1 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 2,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 im Jahr 0,8 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 0,5 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,9 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 im Jahr 0,06 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 0,07 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,3 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(10) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Tayland’ın ÇHC’den 2015 im Jahr 22,9 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 23,1 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 29,4 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 im Jahr 5 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 4,8 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 4,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 im Jahr 1 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 0,8 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,7 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 im Jahr 4,5 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 4,7 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 6 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(11) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Sri Lanka’nın ÇHC’den 2015 im Jahr 16,8 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 12,6 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 11,6 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 im Jahr 0,1 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 0,15 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,1 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 im Jahr 0,7 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 0,1 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,1 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 im Jahr 0,25 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 0,22 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,18 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(12) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, İspanya’nın ÇHC’den 2015 im Jahr 19,2 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 17,7 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 21,1 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 im Jahr 1,3 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 2,7 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 2 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2016 im Jahr 0,4 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,2 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 im Jahr 0,15 milyon ABD doları, 2016 im Jahr 0,09 milyon ABD doları, 2017 im Jahr 0,04 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

ARTIKEL 12 - (1) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarını göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, Verordnung 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(3) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Verordnung 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(4) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(5) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Verordnung 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(6) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, İspanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden “Iris Chains S.L.” firması tarafından yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(7) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Verordnung 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(8) Soruşturma kapsamında Sri Lanka’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır.

DRITTER TEIL

Çeşitli ve Son Hükümler

Auswertung

ARTIKEL 13 - (1) Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. GmbH. ve Tube Investments of India Limited firmalarının tarafımıza iletmiş oldukları belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, soruşturma konusu eşya üretimini Hindistan’daki tesislerinde gerçekleştirdikleri ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadıkları tespit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, Verordnung 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir. In diesem Zusammenhang, firmanın yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(3) Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimini Tayland’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(4) İspanya’da mukim Iris Chains S.L. firmasının soruşturma konusu eşya üretim tesisinin fiziki varlığı görülmekle birlikte, standart bir zincirin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek firma üretim tesislerinde montaj yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra firma tarafından sunulan üretim, kapasite ve maliyetlere ilişkin tahmini olarak hesaplandığı anlaşılan bilgilerin doğruluğu tespit edilememiştir. In diesem Zusammenhang, firmanın zincir montajı faaliyetinde ÇHC’den ithal edilen yarı mamüllerin payı ve dolayısıyla firma tarafından yaratılan katma değer tespit edilememiştir. In diesem Zusammenhang, firmanın Türkiye ihracatında en önemli kalemi olan standart zincirlerin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek üretim tesislerinde montaj yapıldığı ve yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(5) Auf der anderen Seite, soruşturma döneminde Hindistan, Tayland ve İspanya’da mukim üretici/ihracatçı diğer firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. In diesem Zusammenhang, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(6) auch, soruşturma döneminde Sri Lanka’da mukim üretici/ihracatçı firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. In diesem Zusammenhang, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

Sonuç

ARTIKEL 14 - (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2016/19) kapsamında ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmaları ile Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

G.T.İ.P. Artikelname Menşe/Çıkış Ülkesi Firma Antidumpingmaßnahmen (ABD Doları/Ton)
7315.11.90.00.117315.11.90.00.19

7315.12.00.00.117315.12.00.00.19

7315.19.00.00.00

Transmisyon zincirleriDiğerleri

Transmisyon zincirleri

andere

Features

Indien Galaxy Chains Pvt.Ltd. 0
Tube Investments of India Limited 0
andere 1.200
Tayland Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., GmbH. 0
andere 1.200
Sri Lanka Tüm Firmalar 1.200
İspanya Tüm Firmalar 1.200

(2) Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2010/13) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr:2016/19) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Anwendung

ARTIKEL 15 - (1) Zollverwaltungen, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.İ.P.’i, madde ismi ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, Unbeschadet der Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Kraft

ARTIKEL 16 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 17 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]