[ad_1]

Aussage : Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, Kastamonu Entegre Ağaç San. und Tic. WIE., Yıldız Entegre Ağaç San. und Tic. WIE. ve Çamsan Entegre Ağaç San. und Tic. WIE. tarafından gerçekleştirilen ve AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. WIE., Çamsan Ordu Ağaç San. und Tic. WIE., Işık Ahşap Profil Lojistik San. und Tic. WIE. ve Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “laminat parke” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyetini,

b) Ministerium: Ticaret Bakanlığını,

c) ÇHC: Volksrepublik China,

ç) Zentrale: Generaldirektion Import des Ministeriums,

d) GTIP: Zolltarif Statistiken Position,

e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

f) TGTC: Position Statistiken der türkischen Zolltarif aufzuspalten,

G) Vorschriften: 30/10/1999 datiert 23861 Verordnung zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs bei Einfuhren, veröffentlicht im Amtsblatt Nr.,

ausdrücken.

Verhindernes Produkt

ARTIKEL 4 - (1) Verhindernes Produkt, 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında yer alan “laminat parke”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Repräsentativer Charakter der Anwendung

ARTIKEL 5 - (1) Aus den in der Antragsphase vorgelegten Nachweisen, başvuruda bulunan yerli üreticiler Kastamonu Entegre Ağaç San. und Tic. WIE., Yıldız Entegre Ağaç San. und Tic. WIE. ve Çamsan Entegre Ağaç San. und Tic. WIE. ile söz konusu başvuruyu aktif olarak destekleyen AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetmeliğin 18 th 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. In diesem Zusammenhang, adı geçen firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Aktuelle Maßnahme

ARTIKEL 6 - (1) ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 3/5/2014 datiert 28989 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2014/14) innerhalb, metrekare başına 1,60 ABD Doları ila 2,40 ABD Doları olmak üzere firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

(2) Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 13/6/2015 datiert 29385 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2015/21) innerhalb, metrekare başına 0 ABD Doları ila 1,05 ABD Doları arasında firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

Grund

ARTIKEL 7 - (1) Verordnung 35 Gemäß dem zweiten Absatz des Artikels., 15/8/2018 datiert 30510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2018/26) ile ÇHC menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip başvuru sahibi firmalar tarafından ÇHC ve Almanya menşeli bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, Es versteht sich, dass es Dokumente und Beweise gibt.

Entscheidungen und Maßnahmen

ARTIKEL 8 - (1) Als Ergebnis der Prüfung, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, Es versteht sich, dass es Dokumente und Beweise gibt, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya ve ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 Es wurde beschlossen, ein NGGS im Rahmen des Artikels th zu eröffnen..

Marktwirtschaftliche Bewertung

ARTIKEL 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 dass die marktwirtschaftlichen Bedingungen im Rahmen der Kriterien im Artikel gültig sind. 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 Perlenmaterie, ansonsten die Verordnung 7 Es gelten die Bestimmungen des Artikels n.. Verordnung 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde, adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formlarının iletilmesi

ARTIKEL 10 - (1) Nach der Untersuchung, an die bekannten Importeure des Produkts, das Gegenstand einer Untersuchung ist, die im Antrag angegeben und vom Ministerium festgelegt wurde, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) In der Benachrichtigung, Benachrichtigung über das Öffnen der Anfrage, nicht vertrauliche Zusammenfassung des Antrags und Informationen zum Zugang zu Fragebögen.

(3) Es ist möglich, dass andere interessierte Parteien, die keine Benachrichtigung senden oder erhalten konnten, weil sie vom Ministerium nicht ermittelt werden konnten, über den entsprechenden Abschnitt auf der Website des Ministeriums..

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması

ARTIKEL 11 - (1) Untersuchung, Von der Generaldirektion ausgeführt.

(2) Soruşturma ile ilgili bilgi, belgisch, görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. Ministry of Commerce

Generaldirektion für Importe

Abteilung für Dumping- und Subventionsforschung

Adresse: Söğütözü Mah. 2176. Sok. Nein:63 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(3) Die Untersuchung „ansässigen Unternehmen in der Türkei, Institutionen und Organisationen Interessenten, die sein wollen ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

PEP-Adresse: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, Institutionen und Organisationen Interessenten, die sein wollen ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Türkisch gemacht schriftliche und mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung. Die betroffenen Parteien, soru formuna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belgisch, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunarlar. Präsentiert in einer anderen Sprache als Türkisch Antwort, Informationen, belgisch, Ansichten und Forderungen werden ignoriert.

(6) Die betroffenen Parteien, Andere Informationen, die als relevant für die Untersuchung angesehen werden, außer den im Fragebogen angeforderten Informationen, Dokumente und Meinungen, schriftlich an die Generaldirektion mit Belegen 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Wer behauptet, vom Ergebnis der Untersuchung betroffen zu sein?, jedoch 10 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, Verbraucherverbände, Arbeitnehmer- oder Arbeitgebergewerkschaften im Bereich der Produktion, Andere interessierte Parteien, wie Unternehmen, die das Produkt als Input verwenden, senden ihre Stellungnahme schriftlich an die Generaldirektion. 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(8) Antworten von Interessenten auf den Fragebogen, sonstige Angaben zur Untersuchung, Dokumente, Stellungnahmen und Belege werden schriftlich eingereicht, sofern nicht anders angegeben.. Name und Titel der relevanten Parteien in schriftlichen Präsentationen, Adressinfo, E-Mail-Addresse, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(9) Während der Untersuchung 22 Alle Arten von Informationen, die gemäß Artikel n Absatz 2 unter der Bedingung der Vertraulichkeit bereitgestellt werden, Eine nicht klassifizierte Zusammenfassung des Dokuments und der Stellungnahme wird bereitgestellt. Nicht vertrauliche Zusammenfassung, im Detail sein, um ein angemessenes Verständnis der wesentlichen Informationen zu ermöglichen. Die betroffenen Parteien, kann darauf hinweisen, dass diese Informationen in Ausnahmefällen nicht zusammengefasst werden können.. In solchen Ausnahmefällen, Die Gründe, warum die Informationen nicht zusammengefasst werden können, sollten angegeben werden..

Dauer

ARTIKEL 12 - (1) 10 Die Frist für die Beantwortung des Fragebogens für alle interessierten Parteien, an die die in Artikel 3 Absatz 1 genannte Mitteilung gesendet wird, Einschließlich der Postzeit ab dem Datum der Mitteilung über die Eröffnung der Untersuchung 37 Tag.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını, 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 kann innerhalb des täglichen Zeitraums anbieten.

(3) Wer behauptet, vom Ergebnis der Untersuchung betroffen zu sein? 11 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, können ihre Meinungen zu der Untersuchung im Rahmen des Untersuchungsverfahrens so darlegen, dass der Untersuchungsfluss zum Veröffentlichungsdatum dieses Kommuniqués nicht beeinträchtigt wird..

Keine Kooperation

ARTIKEL 13 - (1) Verordnung 26 Innerhalb der Bestimmungen von Artikel n., Für den Fall, dass eine der verbundenen Parteien die erforderlichen Informationen und Dokumente nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit und im gewünschten Format bereitstellt oder den Zugang zu diesen Informationen und Dokumenten verweigert oder wenn sie die Untersuchung verhindert haben oder wenn sie dies tun Bei falschen oder irreführenden Angaben gilt die genannte Partei als nicht kooperativ.. In solchen Fällen vorübergehende oder endgültige Feststellungen im Rahmen der Untersuchung, positiv oder negativ, nach verfügbaren Daten gemacht.

(2) Wenn die betroffenen Parteien nicht oder nur teilweise zusammenarbeiten, kann das Ergebnis der Untersuchung für die betreffende Partei weniger vorteilhaft sein als die Zusammenarbeit..

Umsetzung der Meri-Maßnahme

ARTIKEL 14 - (1) Verordnung 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Beginn der Untersuchung

ARTIKEL 15 - (1) Untersuchung, gilt als am Tag der Veröffentlichung dieses Kommuniqués begonnen..

Kraft

ARTIKEL 16 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 17 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]