[ad_1]

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ARTIKEL 1 - (1) 7/1/2011 datiert 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 Perle gemäß Artikel 2020 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

ein) Toptan satış belgeleri: 8.700,00-TL (Sekizbinyediyüz Türk Lirası),

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 450,00-TL (Dörtyüzelli Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 110,00-TL (Yüzon Türk Lirası),

c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.870,00-TL (Binsekizyüzyetmiş Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 720,00-TL (Yediyüzyirmi Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 4.590,00-TL (Dörtbinbeşyüzdoksan Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 4.180,00-TL (Dörtbinyüzseksen Türk Lirası).

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

[ad_2]