[ad_1]

Açıklama : Denizyoluyla taşınmak üzere ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, denizyolu taşımacılığının daha emniyetli gerçekleştirilmesini teminen kıyı tesislerimizden gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge,

a) Denizyoluyla taşınmak üzere kıyı tesislerimizde gemilere yüklenecek dolu konteynerleri,

b) Yükletenleri, hat operatörlerini, taşıma işleri organizatörlerini, kıyı tesisi işleticilerini, taşıyanları ve tartı aleti operatörlerini,

c) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ve dolu konteynerlerin yükleneceği gemileri,

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üçüncü şahıslar tarafından yapılan taşımacılığı ve bu taşımalara yönelik olarak kullanılan kıyı tesislerini,

kapsar.

(2) Bu Yönerge,

a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri sonucunda kıyı tesislerinin kullanılması durumunu,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait taşıtlar ile yapılan taşımacılığı ve bu taşımalara yönelik olarak kullanılan kıyı tesislerini,

c) SOLAS 74 Bölüm 3 Kural 2’de tanımlanan kısa mesafeli uluslararası sefer yapan ve SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ro-ro gemilerine bir araç ile çekilerek yüklenecek olan treyler veya şasi üzerindeki dolu konteynerleri,

ç) Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine tabi olmayan açık deniz konteynerlerini, kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği’ne dayanılarak ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) ile Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de yer alan;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı,

b) Boş konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunmayan konteyneri,

c) Brüt ağırlık: Konteynerin dara ağırlığı da dahil olmak üzere, içerisinde bulunan yükün, paketleme ve ambalajlama malzemelerinin ve yük emniyet malzemelerinin toplam ağırlığını,

ç) DBA Bilgi Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, DBA belgelerinin hazırlandığı ve konteyner brüt ağırlıklarının takip edildiği sistemi,

d) Doğrulanmış brüt ağırlık (DBA): Dolu konteynerin bu Yönerge’de belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını,

e) Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi (DBA belgesi): Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini içerecek şekilde yükleten veya temsilcisi tarafından hazırlanarak onaylanan ve taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilen yazılı veya elektronik formatta düzenlenen belgeyi,

f) Dolu konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunan konteyneri,

g) Gemi: SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan gemiyi,

ğ) Gemi acentesi: Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, bu çerçevede yaptıkları iş ve işlemlerde kendi kusurları dışında sorumlu tutulamayan, anlaşmadaki kişi veya kuruluşu,

h) Hat operatörü: Belirli bir program kapsamında ve önceden ilan edilen yükleme ve tahliye limanları arasında gemilerle konteynerlerde yük taşıma hizmetini düzenli bir şekilde ifa eden gerçek ve tüzel kişiyi veya temsilcisini,

ı) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

i) Kıyı tesisi: Dolu konteynerleri DBA belgesi talep ederek tesisinde elleçleyen, İdare’den Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi alan terminal, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ve benzeri tesisleri,

j) Kıyı tesisi işleticisi: Bakanlık’tan izin almak suretiyle kıyı tesisini işleten tüzel kişileri veya temsilcilerini,

k) Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Sözleşmesi) kapsamında tanımlanan standartlara uygun ve geçerli bir belgeye sahip yük taşıma birimini,

l) Konteyner dara ağırlığı: Boş konteynerin ağırlığını,

m) Onaylanmış kişi statüsü: 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği kapsamında “onaylanmış kişi statüsü”ne sahip olan gerçek veya tüzel kişileri,

n) Paketleme ve ambalajlama malzemesi: Oluşabilecek hasarları önlemek üzere, paketler veya yükler için kullanılan; sandık, fıçı, bidon, varil, kasa, palet, kutu vb. malzemeleri,

o) Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt ağırlığını veya yükün, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemelerinin ağırlıklarını tespit etme kabiliyeti ve kapasitesine sahip olan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan tartı aletini,

ö) Tartı aleti operatörü: Yöntem-1 veya Yöntem-2 kullanarak dolu konteynerlerin DBA’sını belirleyen tüzel kişileri,

p) Taşıma işleri organizatörü: Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlık’ça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri,

r) Taşıma sözleşmesi: Bir deniz nakliyat şirketinin navlun ödenmesi karşılığında yükü bir yerden başka bir yere deniz yoluyla taşımayı taahhüt ettiği, konişmento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanı ile kanıtlanabilen sözleşmeyi,

s) Taşıyan: Gemi kaptanını veya temsilcisini,

ş) Taşıyan temsilcisi: Hat operatörü, taşıma işleri organizatörünü veya gemi acentesi,

t) Yetki Belgesi: Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarını tespit etmek üzere İdare tarafından yetkilendirilen tartı aleti operatörlerine düzenlenen “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi”ni,

u) Yetkilendirilmiş yükümlü: 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

ü) Yük: Taşıma sözleşmesi gereği konteynerin içinde taşınan her türlü mal, eşya, ürün, mamul ile katı, sıvı ve gaz haldeki maddeleri,

v) Yükleten: Konşimento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanında “yükleten” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz nakliyat şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Yük emniyet malzemeleri: Konteyner içinde bulunan yükün gerek kendine gerek konteyner ve içerisinde bulunan diğer yüklere zarar vermeden emniyetli bir şekilde taşınabilmesini teminen, yükü emniyet altına almak üzere kullanılan daneç, takoz, payanda, bağlama malzemeleri ile benzeri diğer ekipmanları,

ifade eder.

(2) Bu Yönerge’de yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti, Doğrulanması ve Bildirimine İlişkin Kurallar

Genel kurallar

MADDE 5 – (1) Denizyoluyla taşınmak üzere kıyı tesislerimizden gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten veya temsilcisi tarafından bu Yönerge’de belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanması zorunludur.

(2) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı DBA belgesinde açıkça belirtilir. Bu bilgi yükleten veya temsilcisi tarafından taşıyana veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

(3) Yükleten veya temsilcisi DBA bilgisini DBA Bilgi Sistemi üzerinden kıyı tesisine bildirebilir.

(4) DBA belgesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Konteynerin numarası,

b) Konteynerin azami taşıma kapasitesi değeri (payload),

c) Doğrulanmış brüt ağırlık ve ağırlık ölçüm birimi,

ç) Tartım tarihi,

d) Tartı aletinin kimliği (tescil no/seri no/yetki no vb),

e) DBA tespit yöntemi (Yöntem-1 / Yöntem-2),

f) Konteynerin gemiye yükleneceği muhtemel kıyı tesisinin ticaret unvanı,

g) Tartı aleti operatörünün ticaret unvanı ve yetki belgesi numarası,

ğ) Yükleten veya temsilcisinin ticaret unvanı ve iletişim bilgileri,

h) DBA Belgesini yükleten adına onaylayanın adı, soyadı ve unvanı.

(5) DBA bilgisi, Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI) veya Elektronik Veri İşlemi (Electronic Data Processing – EDP) gibi elektronik haberleşme sistemlerinin yanı sıra yazılı belge olarak veya elektronik posta yoluyla da gönderilebilir.

(6) Bu Yönerge kapsamında kullanılan tartı aletleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayımlanan 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan tartı aleti olmak zorundadır.

(7) DBA bilgisi bulunmayan dolu bir konteynerin gemiye yüklenmesi ilgili taraflarca bu Yönerge kapsamında reddedildiğinde, bu işlemden dolayı ortaya çıkabilecek olan söz konusu konteynerin geçici depolanması, yükletene iadesi, demuraj vb. durumların maliyetine ilişkin hususlar ticari taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

(8) Yükleten veya temsilcisi tarafından taşıyanın temsilcisine yapılan DBA’ya ilişkin bildirimler, taşıyana yapılmış sayılır. Taşıyanın temsilcisi tarafından DBA bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemez.

İntermodal konteyner hareketleri ve aktarmalar

MADDE 6 – (1) İntermodal taşımacılık söz konusu olduğunda DBA bilgisi, konteynerin modlar arasındaki tesliminde teslim eden tarafından teslim alana verilir.

(2) Dolu bir konteyner bu Yönerge kapsamındaki bir gemiye aktarılmak üzere yine Yönerge kapsamındaki bir gemiyle kıyı tesisine ulaştırılırsa söz konusu dolu konteyner aktaran gemiye yüklenmeden önce DBA bilgisine sahip olmak zorundadır.

(3) Başka bir gemiye aktarılmak üzere gemiden tahliye edilen konteynerlerden DBA bilgisine sahip olanların tekrar tartılması gerekmez.

(4) Dolu konteynerin DBA bilgisi, aktarmayı yapacak taşıyan tarafından aktarma yapılacak kıyı tesisi işleticisine bildirilir. Bu dolu konteynerin aktarılacağı geminin kaptanı ile aktarma yapılacak kıyı tesisi, aktarmayı yapan taşıyanın sağladığı DBA bilgisine itimat eder.

Brüt ağırlık bilgisinde tespit edilen tutarsızlık

MADDE 7 – (1) Dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması öncesinde beyan edilen brüt ağırlık ile DBA arasında bir tutarsızlık söz konusu olduğunda DBA geçerlidir.

(2) Dolu konteynerin beyan edilen DBA’sı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark (hata payı) ±%5’ten fazla olamaz. Söz konusu ±%5 hata payı, idari yaptırım uygulama limiti olarak belirlenmiş olup, yükletenin dolu konteynerin DBA değerini bu Yönerge’de belirtilen yöntemlerle en az hata ile tespit etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) Dolu konteynerin kıyı tesisine ulaştırılmadan önce elde edilen DBA’sı ile kıyı tesisi operasyonlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı kıyı tesisince tartılması sonucu elde edilen brüt ağırlık arasında ±%5’den fazla bir farklılık söz konusu olduğunda nihai DBA belgesinin düzenlenmesi kıyı tesisi işleticisinin sorumluluğundadır. Kıyı tesisi işleticisi hazırladığı nihai DBA belgesini taşıyana veya temsilcisine bildirilmesi için yükletene veya temsilcisine iletir ve bu durumu ilgili liman başkanlığına bildirir.

Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan konteynerler

MADDE 8 – (1) SOLAS-74 Bölüm 6 Kural 5 uyarınca, CSC Sözleşmesi kapsamında bir konteyner, üzerinde bulunması zorunlu emniyet onay plakasında belirtilen azami taşıma kapasite değerini aşacak şekilde yüklenemez.

Boş konteynerler ve kirli haldeki tank konteynerler

MADDE 9 – (1) Boş konteynerler için DBA bilgisi aranmaz. Ancak boş konteynerleri deniz yolu taşımacılığına sunanlar (boş konteynerlerin sahipleri, operatörleri vb.) konteynerlerin boş olduğundan emin olmalıdır.

(2) Kirli halde bulunan tank konteyner dolu kabul edilir. Tank konteynerlerin DBA bilgisinin, bunları denizyolu taşımacılığına sunanlar tarafından taşıyana veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilmesi zorunludur.

(3) Uluslararası Standardizasyon Örgütünün (ISO) Konteyner İşaretleme ve Tanıtma Standardı uyarınca, konteynerin dara ağırlığı konteyner üzerinde gözle görülür bir biçimde yer alır. Bu dara ağırlığı gerekli durumlarda dolu konteynerin brüt ağırlığını doğrulamak için kullanılır.

Ağır yükler, proje yükler ve benzeri diğer yükler

MADDE 10 – (1) Tipine bakılmaksızın dolu konteynerlerin DBA bilgisinin tespit edilerek ilgili taraflara bildirilmesi zorunludur. Ancak birden fazla katlanabilir (üstü, iki veya dört kenarı açık- flat rack) konteyner kullanılarak yapay platform/güverte oluşturulup üzerine ağır yük, proje yük veya benzeri diğer yüklerin konulacağı durumlarda konteynerlerde DBA bilgisi aranmaz. Gemi yükleme planı oluşturulurken bu konteynerlerin dara ağırlıkları ile üzerine konulan yükün ağırlığı dikkate alınarak stabilite hesapları yapılır.

Hatalı bildirim ve DBA belgesinin iptali

MADDE 11 – (1) DBA belgesini düzenleyen tarafından DBA belgesindeki bilgilerin hatalı girilmesi halinde düzeltme işlemi, DBA Bilgi Sistemi üzerinden dolu konteyner kıyı tesisine ulaşmadan önce yapılır ve bu süre 72 saati geçemez.

(2) Hatalı bildirimler ile bunlara yönelik yapılan düzeltmelere ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur ve İdare tarafından istenildiğinde sunulur.

(3) DBA bilgisinin ilgili taraflara bildirilmemesinden veya hatalı bildiriminden doğacak ticari kayıplar taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

(4) DBA belgesi düzenlenmiş dolu konteynerin gemiye yüklenmeden taşımadan geri çekilerek yükletenine iade edilmesi durumunda, DBA belgesi idare’ye bildirilerek iptal edilebilir ancak bu durumda da kontrol ücreti tahsil edilir.

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyner

MADDE 12 – (1) DBA bilgisi bulunmayan dolu konteyneri tesisine kabul eden kıyı tesisi işleticisi, konteynerin DBA’sını gemiye yüklemeden önce Yöntem-1 uyarınca tespit ederek yükletene veya temsilcisine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

(2) DBA bilgisi olmayan dolu konteyner gemiye yüklenemez. Kıyı tesisi işleticisi, tesisinde bulunan “paketli tehlikeli madde elleçleme prosedürü”ne, DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemesini nasıl sağlayacağına yönelik bilgileri eklemelidir.

Tartım hizmeti verilen konteynerlerin İdare tarafından takibi

MADDE 13 – (1) Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında yetki almak isteyenler, DBA belgesi oluşturulan konteynerlere ait tartım kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını ve DBA Bilgi Sisteminde gerçek zamanlı olarak veya en geç 12 saat içinde DBA belgesinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla bir sistem oluşturur. Bahsi geçen sistemi kurmayan tartı aleti sahiplerine yetki belgesi düzenlenmez.

(2) Yetki almak isteyenlerin kuracağı sistem aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır:

a) Tartım yöntemi, yetki belgesi numarası, tartı aleti numarası (İdare tarafından tahsis edilen numara), tartı aleti operatörü yetkilisinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası, tartım tarihi, saati ve otomatik verilen DBA belge numarası (standardı: tartı aleti numarası, yıl, yıl içerisindeki tartım işlemi sıra numarası), ölçüm sonuçları ve tartımı yapılan konteynera ait kayıt bilgilerini (konteyner numarası, konteyner payload ve dara ağırlığı) içermesi,

b) DBA belge numarasının her bir tartım işlemi için benzersiz olmasının sağlanması,

c) Tartı aletinden alınan ölçüm bilgisinin DBA Bilgi Sistemine iletilmesinin sağlanması,

ç) Tartı aletinden alınan ölçüm değerlerinin değiştirilmeden DBA belgesine işlenmesinin ve İdare’ye iletilmesinin sağlanması,

d) Tartı aletinden alınan ölçüm bilgilerinin değiştirilmesini önleyici tedbir alınması,

e) Konteyner taşıyan araçların boş tartım değerini de içeren sabit veri kaydı tutulması,

f) Talep edilmesi halinde eski kayıtlara ulaşılması ve çıktı alınmasının sağlanması,

g) Talep edilmesi halinde belirli tarih ve saat aralığında DBA belgelerinin içerdiği tüm veri ve bilgilerden (ölçüm adedi/değeri, kıyı tesisi, taşıyan, yükleten vs.) raporlar oluşturulmasının sağlanması,

ğ) Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan şekilde doldurulmuş konteynere DBA belgesi düzenlenmesini önleyecek bir yapı oluşturulması,

h) İdare’ye yatırılması gereken DBA kontrol ücretinin doğru hesaplanması ve kaydedilebilir olması,

gerekmektedir.

(3) DBA belgesi yalnızca DBA Bilgi Sistemi üzerinden üretilir, taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine yazılı veya elektronik ortamda gönderilir. DBA belgesinin bu iki yoldan hangisiyle gönderileceği yükletenin tasarrufundadır.

(4) Kıyı tesisi işleticisi DBA belgelerini sorgulamak için DBA Bilgi Sistemini kullanır. İdare, taşıyan veya temsilcisine bu servisi kullanmaları için izin verebilir.

(5) DBA Bilgi Sistemi dışında başka bir sistemden DBA belgesi üretilemez ve kıyı tesisleri karekodlu olan bu DBA belgesi dışında başka bir belge kabul edemez.

(6) İdare, sistemin verimliliğini gözönünde bulundurarak gerek görmesi halinde bu maddenin ikinci fıkrasında özellikleri verilen sistemi hazırlar ve Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında yetki almak isteyenlerin ortak kullanımına sunabilir.

Tartım hizmet bedeli ve kontrol ücreti

Madde 14 – (1) İdare, DBA tespit hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılır.

(2) Tartı aleti operatörleri, DBA belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretin % 5’ini, “DBA Kontrol Ücreti” olarak İdare’ye öder.

(3) DBA Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulan DBA belge sayısının hesaplanmasıyla bulunan DBA kontrol ücreti toplamı, ödeme numarası ve son ödeme tarihi; takip eden ayın ilk haftası içinde, başvuru formunda İdare’ye bildirilen tartı aleti operatörü yetkilisinin cep telefonuna kısa mesaj ve e-posta yoluyla bildirilir. Bunun dışında İdare tarafından tartı aleti operatörlerine kontrol ücreti ödemeleriyle ilgili herhangi bir bildirim yapılmaz.

(4) Tartı aleti operatörü, bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kendisine bildirilen kontrol ücretini, İdare tarafından bildirilen bankalara ödeme numarası ile son ödeme tarihine kadar öder.

(5) DBA kontrol ücreti ödemeleri, ödeme numarası ile ilgili banka şubelerine gidilerek veya ilgili bankaların internet bankacılığı kullanılarak yapılır.

(6) DBA kontrol ücreti ödemelerinin İdare tarafından bildirilen ödeme numarası ile yapılmaması halinde tartı aleti operatörlerinin karşılacağı zararlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar

Genel sorumluluklar

MADDE 15 – (1) Dolu konteynerin taşınması faaliyetinde bulunan tüm taraflar taşımacılığı emniyetli ve çevreye zararsız şekilde yapmak ve olası kazaları engelleyebilmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadır.

(2) Tedarik zinciri kapsamında dolu konteyner hareketlerinin emniyetli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere DBA bilgisinin ilgili taraflar arasında mümkün olduğunca hızlı iletilmesi sağlanır.

(3) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli şekilde yapılabilmesini, yükletenlerce DBA bilgilerinin elde edilerek kıyı tesisine belirlenen zaman diliminde ulaştırılmasını ve bu süreçte meydana gelebilecek istenmeyen durumların önlenmesini temin etmek üzere taşıyan veya temsilcileri tarafından bir gemiye ait konteyner işlemlerinin kapanış zamanları (cut off times) önceden ilgili taraflara bildirilir. Bu bildirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili taraflarca belirlenir.

(4) Yükleten, dolu konteynerin DBA’sının belirlenmesi, onaylanması ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri, yapacakları yazılı sözleşme ile kıyı tesisi işleticisi, tartı aleti operatörü veya benzer nitelikteki üçüncü şahıslara yaptırtabilir. Bu durum yükletenin dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanmasına ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) DBA belgesi sadece yetki belgesi alan tartı aleti operatörleri tarafından DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenir. Yükleten, İdare’den yetki belgesi alması halinde tartı aleti operatörlüğü de yapabilir.

(6) Yöntem-1 yetki belgesi bulunmayan kıyı tesisinde konteyner dolumu ve DBA tespitine yönelik tartım yapılamaz.

Yükletenin sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Yükleten;

a) Dolu konteynerin DBA’sını Yöntem-1 veya Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrulanmasından,

b) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir şekilde hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla DBA bilgisini, taşıyana veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilmesinden,

c) DBA bilgilerinin kayıt altına alınarak en az üç yıl süreyle fiziki veya elektronik ortamda saklanmasından ve İdare tarafından talep edildiğinde sunulmasından

sorumludur.

Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Kıyı tesisi işleticisi;

a) Tesisinde dolumu yapılan konteynerin DBA’sını Yöntem-1 uyarınca tespit etmek ve yükletene veya temsilcisine bildirmekle,

b) DBA bilgisi bulunmayan konteyneri gemiye yüklememekle,

c) İdare tarafından talep edilmesi halinde, tesislerinden gemilere yüklenen dolu konteynerlere ait bilgileri ibraz etmekle,

ç) DBA tespit hizmeti karşılığı faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene veya temsilcisine yapmakla,

d) Azami taşıma kapasitesi değerini aşmış şekilde yüklenen dolu konteyneri gemiye yüklememekle,

e) Tesisinde bulunan “paketli tehlikeli madde elleçleme prosedürü”ne, DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemesinin nasıl sağlayacağına yönelik bilgiler eklemekle,

f) DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenmeyen DBA belgesini kabul etmemekle yükümlüdür.

Taşıyanın sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Taşıyan;

a) Azami taşıma kapasitesini aşmış veya DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerleri gemisine kabul etmemekle,

b) Geminin seyir emniyeti bakımından yapacağı yükleme planlaması ve stabilite hesaplamalarında DBA bilgisini esas almakla

yükümlüdür.

Hat operatörünün sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Hat operatörü;

a) Taşıyanın temsilcisi sıfatıyla almış olduğu DBA bilgisini taşıyana bildirmekle ve bu bildirim için yükletenden veya temsilcisinden herhangi bir bedel talep etmemekle,

b) Geminin yükleme planlamasını yapıyorsa seyir emniyeti bakımından yapacağı yükleme planlaması ve stabilite hesaplamalarında DBA bilgisini esas almakla,

yükümlüdür.

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Tartı aleti operatörü;

a) Kullandığı tartı aletlerinin muayenesini yaptırarak kayıtlarını saklamakla,

b) Bu Yönerge’de belirtilen kriterlere uygun olmayan ve yetki belgesi süresinde yeterliliğini kaybeden tartı aletlerini DBA tespit etmek üzere kullanmamakla,

c) DBA tespit hizmeti karşılığı faturalandırmayı, hizmet talebinde bulunan yükletene veya temsilcisine yapmakla,

ç) Azami taşıma kapasitesini aşmış dolu bir konteynere DBA belgesi düzenlememekle,

d) Dolu konteynerlere düzenlediği her bir DBA belgesini sadece DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlemekle,

e) Tartı aleti operatörleri İdare tarafından yetkilendirme için aranan şartları yetki belgesi süresince sağlamakla

yükümlüdür..

Taşıma işleri organizatörünün sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Konteynerin içerisinde birden fazla tarafa ait yükün bulunduğu parsiyel yüklemelerin söz konusu olduğu durumlarda konteynerin DBA’sı, taşıma sözleşmesinde yükleten veya yükleten niteliğine haiz taşıma işleri organizatorü tarafından Yöntem-1 yoluyla tespit edilerek taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doğrulanmış Brüt Ağırlığın Tespit Yöntemleri

Yöntem-1

MADDE 22 – (1) Dolu konteynerin tamamen kapatılıp taşımaya hazır hale getirildikten sonra, tartılıp brüt ağırlığının doğrulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır.

(2) Dolu bir konteynerin brüt ağırlığı, konteyner şasi, treyler vb. bir kara taşıtının üstündeyken tartılarak elde edilmesi yoluna gidilebilir. Bu tartım usulünde konteynerin brüt ağırlığı:

a) Dolu konteynerin üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları dolu ve boş olarak tartılıp aradaki fark hesaplanarak belirlenebilir.

b) Dolu konteyner ile üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtının birlikte tartılması sonucu bulunan toplam ağırlıktan kara taşıtının tartı aleti marifetiyle önceden tartılarak belgeyle belirli olan dara ağırlığının çıkartılmasıyla belirlenebilir. Bu durumda, kara taşıtının yakıt tankında bulunan yakıt miktarı da dikkate alınır.

c) Bu fıkranın (b) bendinde bahsi geçen konteyner taşımacılığında kullanılan kara taşıtlarının üzerinde mevcut dara ağırlıklarını etkileyecek şekilde işlemler yapılması söz konusu olduğunda bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip kara taşıtının yeni boş dara ağırlığı bu Yönerge’de belirtilen tartı aletleri marifetiyle tespit edilerek belgelendirilir.

(3) Boş konteyner, üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları ile birlikte dolum yapılacağı tesise girerken tartılır, daha sonra dolum yapılan konteyner kara taşıtı üzerinde tartılarak konteynere yüklenen yükün ağırlığı tespit edilir, bu ağırlığa konteynerin dara ağırlığı eklenerek DBA belirlenebilir.

(4) Kara taşıtının üzerinde bulunan birden fazla dolu konteynerin brüt ağırlık bilgisi bu konteynerler birlikte kara taşıtı üstündeyken tartılarak tespit edilemez; her bir konteynerin ayrı ayrı tartılarak brüt ağırlıklarının belirlenmesi gerekir.

Yöntem-2

MADDE 23 – (1) Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve ambalajlama ile yük emniyet malzemesinin ağırlıkları konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması Yöntem-2 olarak adlandırılır.

(2) Yöntem-2 sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olan ve İdare tarafından tartı aleti operatörü olarak yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır.

(3) Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler ile işlenmemiş mermer bloklar gibi Yöntem-2’nin kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu olduğunda dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi için Yöntem-1 kullanılır.

Yetki belgesi başvurusu ve yetkilendirme

MADDE 24 – (1) Yetki belgesi almak isteyenler İdare’ye aşağıdaki belgelerle birlikte elden ya da posta yoluyla başvurur:

a) Ek’te yer alan başvuru formu,

b) Başvuru formunu imzalayan kişinin temsile yetkili olduğunu gösteren vekaletname veya imza sirküleri,

c) Kullanılacak tartı aletine ait Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ kapsamında düzenlenen güncel muayene raporu veya ilk kurulumda uygunluk beyanı ile tartı aletinin maliki adına düzenlenmiş, tartı aletine ait fatura,

ç) Tartı aleti kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya İdare’nin yapacağı düzenleme ile e-devlet kapısı üzerinden hazırlanan örneği.

(2)Yöntem-2 için başvuranlardan bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler talep edilir

(a)Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin sureti,

(b) TS En ISO:9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasının sureti,

(c) En az aşağıdaki hususları içerecek şekilde hazırlanmış bir prosedür:

1) Tartımlarda oluşabilecek tutarsızlıklar,

2) Hatalı tartı aletlerinin raporlanması ve kullanımdan çekilmesi,

3) Tartım kayıtlarının muhafazası,

4) DBA tespitinde çalışan personelin eğitimleri.

(3) Yetki belgesini yenilemek isteyen tartı aleti operatörleri, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen ilgili dokümanlarla birlikte, yetki belgesi süresi dolmadan en az bir ay önce İdare’ye başvurur.

(4) ISO 27001’e göre bilgi güvenliği uygulamalarında yetkilendirilmiş üçüncü şahıslar yükleten tarafından tanımlanarak başvuruda İdare’ye bildirilir.

(5) İdare, başvuranlar tarafından sunulan belgeleri inceler ve gerekli görmesi halinde mahallinde inceleme yapar veya yaptırır.

(6) Tartı aleti operatörü, İdare tarafından talebinin uygun görülmesini müteakip, başvuru formunda bildirdiği yetkili kişinin cep telefonuna gönderilen kısa mesajda yer alan ödeme numarası ile yetki belgesi ücretini ilgili bankaya öder.

(7) Yetki belgesi, e-devlet üzerinden düzenlenir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsünü kaybeden tartı aleti operatörlerinin Yöntem-2’yi kullanmak üzere aldıkları yetki belgesi, bu statülerini kaybettikleri tarih itibariyle geçerliliğini kaybeder.

(9) Tartı aleti operatörü, tartı aletinin maliki olabileceği gibi kiracısı da olabilir. Malik ile tartı aleti operatörü arasında yapılan kira sözleşmesinin sona ermesi ve yenilenmemesi durumunda, tartı aleti operatörünün İdare’nin U-Net sistemine kayıtlı başka tartı aleti kalmamışsa yetki belgesi, geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır, bu sürenin sonunda geçersiz hale gelir.

(10) Yetki belgesi tartı aletiyle birlikte devredilemez. Satma, bağışlama, kiralama vb. sebeplerle tartı aleti devredilirse devralan, tartı aleti operatörü olmak için bu Yönerge kapsamında İdare’ye başvuru yapar.

(11) Satma, bağışlama, kiralama vb. sebeplerle tartı aleti devredilirse veya zayiolduğu için tartı aleti kullanılamaz hale gelirse, tartı aleti operatörü İdare’yi bu hususlara ilişkin bilgilendirir. Bu durumda, tartı aleti operatörünün başka tartı aleti kalmamışsa yetki belgesi, geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır, bu sürenin sonunda geçersiz hale gelir.

(12) Tartı aletinin miras yoluyla devredilmesi, adres değişikliği veya tartı aleti operatörünün, sahibi veya ortakları değişmeksizin yalnızca ticaret unvanının değişmesi halinde yetki belgesi, başvuruya binaen yenileme ücreti alınmaksızın tadil edilir.

(13) Tartı aleti operatörünün talebi doğrultusunda yetki belgesi iptal edilir.

(14) Yetki belgesi başvuru işlemlerinin doğrudan e-devlet kapısı üzerinden yapılması için İdare düzenleme yapabilir.

(15) Yetki belgesi alanlar, www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belge Ücreti ve Süresi, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Belge ücreti ve süresi

MADDE 25 – (1) Yetki belgesi ücreti 42.490 (kırkikibindörtyüzdoksan) TL’dir. Bu bedel, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

(2) Yöntem-1 ve Yöntem-2’yi kullanmak üzere İdare tarafından düzenlenecek olan yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

(3) Yetki belgesinin yenileme ücreti cari yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’i kadardır. Yetki belgesi süresi sona erdikten sonra yenileme başvurusu yapanlardan, yetki belgesi ücretinin tamamı tahsil edilir.

Denetimler

MADDE 26 – (1) Bakanlık, bu Yönerge hükümlerinin ilgili taraflarca yerine getirilip getirilmediğinin tespitine ilişkin olarak denetim yapar.

(2) Kıyı tesislerine yönelik denetim, DBA belgesi olmayan konteynerin kıyı tesisine kabulü veya gemilere yüklenmesi ile kıyı tesisine kabul edilen dolu konteynere ait DBA belgelerinin yetkilendirilmiş tartı aleti operatörü tarafından düzenlenmesine ve Yönerge’deki diğer hususlara yönelik olarak yapılır.

(3) Tartı aleti operatörlerine yönelik denetim, DBA belgesinin DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenmesine, belirlenen DBA belgesi tavan ücretinden daha fazla tartım hizmet bedeli alınmasına, tartı aletlerinin muayene raporlarının güncel olmasına ve İdare’ye bildirilen kontrol ücreti miktarı ile düzenlenen DBA belgesi sayısının doğruluğuna ve bu Yönerge’deki diğer hususlara yönelik olarak yapılır.

İdari yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Yetki belgesi verilmesi için gerekli başvuru kriterlerinin devamlılığının tartı aleti operatörü tarafından sağlanmadığının tespit edilmesi halinde başvuru kriterleri sağlanana kadar yetki belgesi askıya alınır.

(2) DBA kontrol ücretini, bu Yönerge’nin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde zamanında ödemeyen tartı aleti operatörlerinin yetki belgeleri, kontrol ücreti son ödeme tarihinden 15 gün sonra, ödeme yapılana kadar askıya alınır.

(3) Yetki belgesinin askıya alındığı, tartı aleti operatörünün İdare’ye gönderdiği başvuru formunda bidirdiği tartı aleti operatörü yetkilisinin cep telefonuna kısa mesaj ve eposta olarak Bakanlık U-Net sistemi üzerinden otomatik olarak iletilir. Bu uygulama için İdare tarafından herhangi bir yazışma yapılmaz.

(4) Kıyı tesisi tarafından, yetki belgesi olmayan tartı aleti operatöründen DBA belgesi kabulü veya DBA belgesi olmayan dolu konteynerin gemiye yüklenmesi planlamasının yapıldığının tespit edilmesi veya bu Yönerge’de belirtilen hususlar haricinde DBA belgesi bulunan dolu konteynere tartı aleti operatörü olarak tekrar DBA belgesi düzenlenmesi halinde, kıyı tesisine Limanlar Kanunu’nun 11 inci maddesi ile ile Limanlar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(5) Kıyı tesisinde yapılan tartımlarda, dolu konteynerin beyan edilen DBA’sı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5’ten fazla olduğu tespit edilen konteynerin DBA’sını düzenleyen tartı aleti operatörü, söz konusu hatayı bir takvim yılında 10 kez tekrar etmesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılır ve yetki belgesi 15 gün süreyle askıya alınır.

(6) Bu Yönerge’nin diğer hükümlerini ihlal edenlere Limanlar Kanunu’nun 11 nci maddesi ile Limanlar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(7) Bu Yönerge kurallarının ihlali durumunda idari yaptırım uygulanması, diğer ilgili mevzuatta öngörülen ceza ve alıkoyma tedbirlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28- (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 29 – (1) 27.03.2017 tarihli “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönerge, 1 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.
EK

DOLU KONTEYNER BRÜT AĞIRLIK TESPİTİ YETKİ BELGESİ

BAŞVURU FORMU

 

1 Tartı Aleti Operatörünün Ticaret Unvanı:
Vergi Numarası:
2 Tartı Aleti Operatörünün
Adres ve İletişim Bilgileri:
Adres:Tel:
Faks:
E-posta:
3 DBA Tespiti İçin Kullanacak Yöntem   Yöntem 1          Yöntem 2

 

4 Tartı Aleti Operatörü Yetkilisinin (Yetki belgesi ve ödemelerle ilgili irtibat sağlanacak kişi) Adı Soyadı:
Unvanı:
T.C. Kimlik No:
Cep Tel:
E-posta:
5 Tartı Aletinin
((*) 1’den fazla olması durumunda formun ekinde liste olarak verilmelidir)
Kullanılacağı Adres:
Seri no:
Türü:
Kapasitesi:
6 Bilgisayar Statik IP Numarası
(İdare DBA Bilgi Sistemine DBA belgelerinin girişinin yapılacağı bilgisayarlara ait)
……………………. , ……………………. , ……………………. ,……………………. , ……………………. , ……………………. ,
Yukarıda ticaret unvanı ve adresi belirtilen Tartı Aleti Operatörü olarak, “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile bunların alt düzenlemelerinde belirtilen kriterlere, emniyet ve güvenlik kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğimi, “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi”ne sahip olmam durumunda bu belgenin düzenlenmesi için aranan şartlarda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu değişiklik hakkında İdare’ye bildirim yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.Bu itibarla, tarafıma “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi” verilmesini arz ederim.

Tartı Aleti Operatörünü Temsile Yetkili Kişi:
(bu kişi, şirketi temsile yetkili olmalı)

Adı Soyadı:                                                                                         İmza tarihi:
Unvanı:
TC Kimlik No:
Cep Tel:                                                                                             İmza ve Kaşe
 

 

[ad_2]