[ad_1]

Explanation : Fixed taxes for stamp duty papers, increased the revaluation rate and 1/1/20209 Amounts to be applied as of (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Treasury and Ministry of Finance (President of revenue management)'From:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 1/7/1964 dated 488 of Stamp Duty Law No. 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 488 Law No. 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MATTER 3 – (1) Bakanlığımızca 2019 revaluation rate for the year % 22,58 (twenty two commas fifty eight) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 dated 30987 Tax Procedural Law General Communiqué published in the Official Gazette (sequence No.: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 Law No. repeated 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), increased the revaluation rate and 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 Law No. 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 since 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.

Force

MATTER 4 – (1) this Communiqué 1/1/2020 Enters into force on.

Executive

MATTER 5 – (1) This Communiqué shall be executed by the Minister of Finance and Treasury.

493-4-0001

493-4-0002

493-4-0004

493-4-0003

493-4-0005

[ad_2]